Pacientų eiles reguliuos ir euru
At­siž­velg­da­ma į nuo­la­ti­nius gy­ven­to­jų skun­dus dėl il­gų ei­lių pas gy­dy­to­jus, pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų kri­ti­ką, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo įsta­ty­mu reg­la­men­tuo­ti mak­si­ma­lius gy­dy­mo pa­slau­gų tei­ki­mo ter­mi­nus, su­kur­ti gy­dy­mo įstai­gų veik­los ver­ti­ni­mo sis­te­mą ir įves­ti vie­šą šių įstai­gų rei­tin­ga­vi­mą.

Me­di­ci­nos įstai­gos ne­si­lai­ko eg­zis­tuo­jan­čių mak­si­ma­lių ter­mi­nų, per ku­riuos pa­cien­tui pri­va­lu su­teik­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas. Ta­čiau jo­kia at­sa­ko­my­bė už to­kius pa­žei­di­mus ne­nu­ma­ty­ta. Net ir už pa­vė­luo­tai su­teik­tas gy­dy­mo pa­slau­gas li­go­ni­nės gau­na at­ly­gį iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) ki­še­nės.

Ga­lio­jan­tis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas ne­ska­ti­na vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių gy­dy­mo įstai­gų dirb­ti efek­ty­viau, ra­cio­na­liai nau­do­ti PSDF lė­šas. Ini­cia­ty­vos keis­ti to­kią pa­dė­tį ėmė­si pre­zi­den­tė. Ša­lies va­do­vė tei­kia Sei­mui Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios, kaip ma­no­ma, pa­dės su­ma­žin­ti ei­les gy­dy­mo įstai­go­se ir pa­di­dins jų veik­los skaid­ru­mą. “Ne­pa­tei­si­na­ma, kad žmo­nės mė­ne­sių mė­ne­sius lau­kia vi­zi­tų pas spe­cia­lis­tus ir gy­vy­biš­kai svar­bių mo­der­nių ty­ri­mų. To­kia pra­kti­ka tu­ri baig­tis. Kiek­vie­nas žmo­gus pa­gal­bos tu­ri su­lauk­ti lai­ku ir ne­bū­ti ver­čia­mas už ją mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­nės”, - įsi­ti­ki­nu­si pre­zi­den­tė. Svei­ka­tos ap­sau­ga iš­lie­ka vie­na la­biau­siai ko­rum­puo­tų sri­čių. Vals­ty­bė už gy­dy­mo pa­slau­gas kas­met su­mo­ka apie 1 mlrd. eu­rų.

Vė­luo­jan­čius baus

Ša­lies va­do­vės siū­lo­mos pa­tai­sos nu­ma­to, kad šei­mos gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ja tu­ri bū­ti su­teik­ta ne vė­liau kaip per 7 die­nas, gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to – per 30 die­nų, bran­gūs ty­ri­mai tu­ri bū­ti at­lik­ti taip pat ne vė­liau kaip per mė­ne­sį, o pla­ni­nė ope­ra­ci­ja – per 60 die­nų. Gy­dy­mo įstai­gos, pa­žei­du­sios šiuos mak­si­ma­lius ter­mi­nus, už lai­ku ne­su­teik­tas pa­slau­gas ne­gau­tų ap­mo­kė­ji­mo iš PSDF. Ši tvar­ka bū­tų tai­ko­ma ir vals­ty­bi­nėms, ir pri­va­čioms gy­dy­mo įstai­goms, gau­nan­čioms lė­šas iš PSDF.

Pre­zi­den­tė taip pat siū­lo di­din­ti vals­ty­bi­nių gy­dy­mo įstai­gų mo­ty­va­ci­ją ir įves­ti jų veik­los ver­ti­ni­mo sis­te­mą pa­gal 15 svar­biau­sių kri­te­ri­jų. Už nuo­la­ti­nę ste­bė­se­ną bū­tų at­sa­kin­ga Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Ge­riau už ša­lies vi­dur­kį vei­kian­čios įstai­gos gau­tų pa­pil­do­mą ap­mo­kė­ji­mą, o vi­dur­kio ne­sie­kian­čios - bū­tų pri­vers­tos ge­rin­ti sa­vo veik­lą. To ne­pa­da­rius bū­tų tai­ko­mos sank­ci­jos – nuo va­do­vų at­sa­ko­my­bės iki įstai­gos reor­ga­ni­za­vi­mo. Vals­ty­bi­nių gy­dy­mo įstai­gų veik­los ro­dik­liai tu­rė­tų bū­ti vie­ši. Pa­gal juos vyk­tų šių įstai­gų rei­tin­ga­vi­mas. To­kia tvar­ka eg­zis­tuo­ja ne vie­no­je Eu­ro­pos ša­ly­je. Ji ska­ti­na me­di­ci­nos įstai­gų su­in­te­re­suo­tu­mą teik­ti pa­slau­gas grei­tai ir ko­ky­biš­kai, nes rei­tin­guo­jant bū­tų at­siž­vel­gia­ma ir į pa­cien­tų nuo­mo­nę. Įsta­ty­mo pa­tai­sos įsi­ga­lio­tų nuo 2017 me­tų sau­sio, pir­mų­jų sank­ci­jų gy­dy­mo įstai­gos su­lauk­tų dar po me­tų.

Bū­ti­na sis­te­mos pertvarka

„Ma­tyt, pre­zi­den­tei trū­ko kan­try­bė ma­tant, kad nė vie­nas mi­nis­tras ne­su­si­do­ro­ja su šia prob­le­ma. Svei­ki­nu ini­cia­ty­vą, bet ją tu­ri ly­dė­ti ir tam ti­kri spren­di­mai, ku­rie su­da­ry­tų są­ly­gas trum­pin­ti tas ei­les“, - LŽ sa­kė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, iš es­mės rei­kė­tų skaid­rin­ti pa­čią svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą, keis­ti pa­se­nu­sią ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, per­žiū­rė­ti gy­dy­to­jų dar­bą, funk­ci­jas, ma­žin­ti po­pie­riz­mą, spar­čiau dieg­ti elek­tro­ni­nę svei­ka­tos sis­te­mą. „Sis­te­mo­je ti­krai yra ne­iš­nau­do­tų re­zer­vų“, - įsi­ti­ki­nęs A. Ma­tu­las. Po­li­ti­kas nuo­gąs­ta­vo, kad, ne­įvyk­džius es­mi­nės pert­var­kos, ga­li iš­aug­ti me­di­kų emig­ra­ci­jos mas­tai. Sei­mo na­rio tei­gi­mu, pa­te­ki­mo pas spe­cia­lis­tus ar kai ku­rių ty­ri­mų at­li­ki­mo ei­lės Lie­tu­vo­je net trum­pes­nės nei dau­gu­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. „Ki­tas da­ly­kas, mes nie­ko ne­pa­da­rė­me, kad žmo­gus su­vok­tų, jog į me­di­kus rei­kia kreip­tis ne pa­sku­ti­nę mi­nu­tę, kai yra prob­le­mų, bet bū­ti­na ti­krin­tis pre­ven­ciš­kai, pro­fi­lak­tiš­kai. Ta­da ir ei­lės ne­prailgs­ta“, - sa­kė A. Ma­tu­las. Jis pa­ti­ki­no, kad Sei­mo ko­mi­te­tas ati­džiai nag­ri­nės pre­zi­den­tės pro­jek­tus.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ma­no, kad pre­zi­den­tės siū­lo­mas pa­tai­sas dėl gy­dy­mo įstai­gų fi­nan­si­nio bau­di­mo ir ska­ti­ni­mo už pa­vė­luo­tai ar­ba lai­ku su­tei­kia­mas pa­slau­gas ga­li­ma įgy­ven­din­ti tik iš da­lies. Ji pri­tar­tų siū­ly­mui iš PSDF ne­ap­mo­kė­ti gy­dy­mo įstai­goms už pa­slau­gas, ku­rių pa­cien­tams ten­ka lauk­ti il­giau nei bū­tų apib­rėž­ta įsta­ty­mu. Ta­čiau ne­su­tin­ka, kad bū­tų pa­pil­do­mai fi­nan­siš­kai ska­ti­na­mos efek­ty­viau už ša­lies vi­dur­kį vei­kian­čios gy­dy­mo įstai­gos. Mi­nis­trė taip pat pri­mi­nė, kad ir anks­čiau bu­vo teik­ta ei­lėms ma­žin­ti skir­tų pa­tai­sų, ta­čiau Sei­mas joms ne­pri­ta­rė.

Pa­cien­tams dau­giau teisių

Pa­gal­bos on­ko­lo­gi­niams li­go­niams aso­cia­ci­jos val­dy­bos na­rys, ser­gan­čių­jų pros­ta­tos vė­žiu drau­gi­jos pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Ži­žys pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va sa­kė ga­lįs tik pa­si­džiaug­ti. Nors pa­na­šių mė­gi­ni­mų re­vi­zuo­ti sis­te­mą bū­ta ir anks­čiau, ta­čiau, pa­sak jo, pa­cien­tų ei­les ma­ži­nan­čios prie­mo­nės bu­vo ne­veiks­min­gos. „Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad bu­vo su­lauk­ta ir di­de­lio gy­dy­mo įstai­gų pa­sip­rie­ši­ni­mo“, - pri­mi­nė G. Ži­žys. Jis ti­ki­no, kad pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos ak­ty­viai da­ly­vaus svars­tant bei pri­imant pa­tai­sas, teiks sa­vo siū­ly­mus. „Džiau­gia­mės pir­miau­sia tuo, kad pa­cien­tai gaus dau­giau tei­sių. Ga­lė­si­me rink­tis bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­ją ir ne­bū­ti­nai tą, pas ku­rį esi pri­si­ra­šęs“, - tei­gė G. Ži­žys. Be to, at­si­ras ga­li­my­bė ma­ty­ti ko­ky­bi­nius pa­čių įstai­gų par­ame­trus.