Pabrėžia JAV lyderystę
JAV vi­sa­da bu­vo de­mo­kra­ti­jos, tai­kos ir lais­vės ga­ran­tas, svar­bu, kad ji ir to­liau lik­tų ly­de­re už­ti­kri­nant sau­gu­mą pa­sau­ly­je, tei­gia Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Svar­bu, kad JAV lik­tų ly­de­re už­ti­kri­nant sau­gu­mą pa­sau­ly­je“, – in­ter­viu JAV te­le­vi­zi­jos sto­čiai CNN sa­kė Lie­tu­vos va­do­vė. Po­kal­bio įra­šą BNS per­da­vė Pre­zi­den­tū­ra.

„Mes no­rė­tu­me ma­ty­ti JAV kaip vie­ną svar­biau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių, ypač sau­gu­mo ar­chi­tek­tū­ro­je“, – tei­gė pre­zi­den­tė ir pa­brė­žė, kad JAV ne­tu­rė­tų pra­ras­ti tu­ri­mų po­zi­ci­jų.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, da­bar­ti­niai Va­ka­rų ir Ru­si­jos san­ty­kiai yra la­biau­siai įtemp­ti nuo Šal­to­jo ka­ro pa­bai­gos. Anot jos, Lie­tu­va yra pa­si­ruo­šu­si vi­siems įma­no­miems sce­na­ri­jams.

„Mes pa­si­ruo­šę bet kam, ži­no­me, ko­kia ne­nus­pė­ja­ma ir pa­vo­jin­ga yra mū­sų kai­my­nys­tė, bet jau esa­me pri­pra­tę gy­ven­ti to­kio­mis są­ly­go­mis. In­ves­tuo­ja­me į sa­vo sau­gu­mą, gy­ny­bą ir tarp­tau­ti­nius san­ty­kius. Ne­lei­si­me, kad pa­si­kar­to­tų prieš­ka­rio ir įvy­kiai po An­tro­jo pa­sau­lio ka­ro, kai ne­si­gy­nė­me ir lei­do­me Ru­si­jos pa­jė­goms įženg­ti į sa­vo te­ri­to­ri­ją. Tai nie­ka­da ne­pa­si­kar­tos“, – tvir­ti­no Lie­tu­vos va­do­vė.

Ji taip pat tei­gė, kad Lie­tu­va pa­si­ti­ki Ame­ri­ka, ne­pai­sant to, ko­kia ad­mi­nis­tra­ci­ja ją val­do.