Pabrėžė nemažėjančią Rytų partnerystės programos svarbą
Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­čios Slo­va­ki­jos ini­cia­ty­va rug­sė­jo 3 die­ną Bra­tis­la­vo­je po ne­for­ma­laus ES už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo (Gym­nich) įvy­ko ES na­rių ir Ry­tų par­tne­rių mi­nis­trų su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me ap­tar­tos Ry­tų par­tne­rys­tės pers­pek­ty­vos.

L. Lin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad vi­sos ša­lys, Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos da­ly­vės, yra skirtn­gos, tu­rin­čios skir­tin­gą mo­ty­va­ci­ją, dar­bot­var­kę, lū­kes­čius ir yra pa­sie­ku­sios skir­tin­gų re­zul­ta­tų, to­dėl la­bai svar­bus di­fe­ren­ci­juo­tas ES po­žiū­ris, tiks­li­nė par­ama sri­ty­se, ku­rio­se par­tne­rės ro­do ak­ty­vu­mą ir yra pa­si­ruo­šu­sios įsi­sa­vin­ti par­amą, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Į­ver­ti­nant Lie­tu­vos pa­tir­tį, ypa­tin­gą dė­me­sį siū­lau skir­ti lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mui.

Taip pat la­bai svar­bus in­for­ma­ci­nis dar­bas – par­tne­rių Vy­riau­sy­bių at­sa­ko­my­bė pa­teik­ti vi­suo­me­nei vi­są in­for­ma­ci­ją apie re­for­mų prie­žas­tis, re­zul­ta­tus. La­bai svar­bu lai­ku rea­guo­ti į sklei­džia­mą de­zin­for­ma­ci­ją, gan­dus, nie­kuo ne­pag­rįs­tus kal­ti­ni­mus. Ne ma­žiau svar­bu – for­muo­ti rea­lius lū­kes­čius ir veng­ti be­rei­ka­lin­go nu­si­vy­li­mo, kai iš­ky­la su­nku­mų“, – tei­gė L. Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras pa­brė­žė ne­ma­žė­jan­tį ES Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos ak­tua­lu­mą.

„Daž­nai klau­sia­ma, ar Ry­tų par­tne­rys­tė tu­ri at­ei­tį. Ne­tgi Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu bu­vo sku­ba­ma „lai­do­ti“ prog­ra­mą, kai su­si­dū­rė­me su di­de­liais iš­šū­kiais, ypač Ukrai­no­je. Gy­ve­ni­mas par­odė, kad Ry­tų par­tne­rys­tė te­bė­ra ak­tua­li ir tu­ri at­ei­tį. Tai ne tik par­tne­rių, bet ir mū­sų – ES ša­lių – sėk­mės ar­ba ne­sėk­mės ženk­las. To­dėl jau da­bar tu­ri­me pla­nuo­ti ki­tą vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą, pro­jek­tuo­ti re­zul­ta­tus. O šian­dien la­bai svar­bu įvyk­dy­ti tai, ką ža­dė­jo­me Ukrai­nai ir Gru­zi­jai, jei jos įvyk­dys rei­kia­mas re­for­mas ir „na­mų dar­bus“ – su­teik­ti be­vi­zį re­ži­mą“, – sa­kė L. Linkevičius

Mi­nis­trai kal­bė­jo apie bū­ti­ny­bę iš­lai­ky­ti ES, jos vals­ty­bių na­rių ir Ry­tų par­tne­rių įsi­trau­ki­mą į Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­ką ir bend­rą at­sa­ko­my­bę. Ša­lys par­tne­rės taip pat bu­vo ra­gi­na­mos ryž­tin­gai tęs­ti re­for­mas, ypač su­si­ju­sias su Aso­cia­ci­jos su­si­ta­ri­mų (AA/DCF­TA) įgy­ven­di­ni­mu.

Tą pa­čią die­ną vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su Tur­ki­jos ES rei­ka­lų mi­nis­tru ir vy­riau­siuo­ju de­ry­bi­nin­ku Öme­ru Çe­li­ku ak­cen­tuo­ta at­vi­ro ES ir Tur­ki­jos dia­lo­go bū­ti­ny­bė.

L. Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, su Tur­ki­ja rei­kia kal­bė­tis tie­sio­giai, o ne vien siųs­ti raš­tiš­kus par­eiš­ki­mus bei kri­ti­ką. Mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad Tur­ki­ja yra kan­di­da­tė į ES na­res, ES mui­tų są­jun­gos na­rė, svar­bi NA­TO sa­jun­gi­nin­kė, tu­rin­ti pu­sės mi­li­jo­no ka­riuo­me­nę. Lie­tu­vos mi­nis­tras taip pat tei­gė, kad rei­kia ver­tin­ti ir Tur­ki­jos vaid­me­nį spren­džiant pa­bė­gė­lių kri­zę – šiuo me­tu Tur­ki­jo­je yra apie trys mi­li­jo­nai pa­bė­gė­lių.

„Bu­vau pir­ma­sis ES mi­nis­tras po ne­pa­vy­ku­sio pu­čo ap­si­lan­kęs An­ka­ro­je rugp­ju­cio 22 d. Tuo­met sa­kiau, kad ti­kiu, jog Vy­riau­sy­bė gerbs sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus žmo­gaus tei­sėms, tei­sės vir­še­ny­bės pri­nci­pams. Tur­ki­ja įsi­pa­rei­go­jo skaid­riai ir tei­sin­gai nag­ri­nė­ti per­vers­mi­nin­kų by­las. Tu­ri­me su­teik­ti jiems ga­li­my­bę“, – kal­bė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

ES mi­nis­trų pa­si­sa­ky­muo­se pa­žy­mė­ta, kad ES re­mia de­mo­kra­tiš­kai iš­rink­tą Tur­ki­jos val­džią ir smer­kia per­vers­mo ban­dy­mą. Pa­brėž­ta, kad rei­ka­lin­gas at­vi­ras ES ir Tur­ki­jos dia­lo­gas, svar­bu, kad Tur­ki­ja gerb­tų tei­sės vir­še­ny­bę ir de­mo­kra­ti­ją. ES ti­ki­si, kad Tur­ki­ja lai­ky­sis įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl mig­ra­ci­jos klau­si­mo. Taip pat pa­žy­mė­ta, kad vi­zų li­be­ra­li­za­vi­mas tu­ri bū­ti par­em­tas įsi­pa­rei­go­ji­mų įgy­ven­di­ni­mu.

ES mi­nis­trai taip pat su­si­ti­ko su vals­ty­bių kan­di­da­čių – Al­ba­ni­jos, Juo­dkal­ni­jos, Ma­ke­do­ni­jos, Ser­bi­jos, Tur­ki­jos – mi­nis­trais. Su jais ap­tar­ti ko­vos su te­ro­riz­mu bei ra­di­ka­lė­ji­mo pre­ven­ci­jos klau­si­mai. Dis­ku­si­jo­je ak­cen­tuo­ta, kad ypač svar­bu ko­vo­ti su ideo­lo­gi­nės ra­di­ka­li­za­ci­jos prie­žas­ti­mis, o pre­ven­ci­ja ra­di­ka­li­za­ci­jai ga­li bū­ti ge­ren­sis ES ir kan­di­da­čių bend­ra­dar­bia­vi­mas bei ES plė­tra. Taip pat at­kreip­tas dė­me­sys į jau­ni­mo švie­ti­mą ir užim­tu­mo di­di­ni­mą.