Pabrėžė būtinybę ginti bendras vertybes
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius spa­lio 26 die­ną Var­šu­vos sau­gu­mo fo­ru­me ap­ta­rė re­gio­no sau­gu­mo iš­šū­kius ir NA­TO at­sa­ką. 

„Šiuo me­tu mū­sų re­gio­nas su­si­du­ria su įvai­rio­mis sau­gu­mo grės­mė­mis – pra­de­dant kon­ven­ci­nė­mis ir bai­giant pa­sta­ruo­ju me­tu vis la­biau ryš­kė­jan­čio­mis hib­ri­di­nė­mis ir ki­ber­ne­ti­nė­mis grės­mė­mis“, – tei­gė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Kaip tei­gia­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai. Mi­nis­tras at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad tu­ri­me ne kur­ti pa­pil­do­mus re­gio­ni­nius for­ma­tus, o dau­giau žiū­rė­ti, kaip ap­gin­ti mū­sų ver­ty­bes. „Su­si­ti­ki­mų ir bend­ra­dar­bia­vi­mo for­ma­tų tu­ri­me pa­kan­ka­mai, bet vis dar ne­su­ge­ba­me lai­ku ir tin­ka­mai rea­guo­ti į kri­zes“, – pa­žy­mė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, NA­TO iš­lie­ka pa­grin­di­niu Bal­ti­jos ša­lių ir re­gio­no sau­gu­mo ga­ran­tu. „Lie­tu­va pa­si­sa­ko už glau­des­nį NA­TO ir ES bend­ra­dar­bia­vi­mą, re­gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je stip­ri­ni­mą, ta­čiau tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma ne­dub­liuo­jant NA­TO, o pa­pil­dant Al­jan­so veik­lą“.

L. Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad šiuo me­tu kaip nie­ka­da svar­bu yra iš­lai­ky­ti NA­TO ir ES na­rių vie­ny­bę, koor­di­nuo­ti tar­pu­sa­vio veiks­mus. „NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je me­tu bu­vo pri­im­ti vi­so re­gio­no sau­gu­mui la­bai svar­būs spren­di­mai, ku­riuos da­bar pri­va­lo­me kryp­tin­gai įgy­ven­din­ti“, – sa­kė mi­nis­tras.

Vi­zi­to Var­šu­vo­je me­tu L. Lin­ke­vi­čius ap­si­lan­kė vie­no iš di­džiau­sių Len­ki­jos dien­raš­čių „Rzecz­pos­po­li­ta“ re­dak­ci­jo­je ir su­si­ti­ko su vy­riau­siuo­ju re­dak­to­riu­mi Bo­gus­la­vu Chra­bo­ta.

Var­šu­vos sau­gu­mo fo­ru­mas yra vie­nas iš svar­biau­sių kas­met or­ga­ni­zuo­ja­mų sau­gu­mo po­li­ti­kos ren­gi­nių Len­ki­jo­je, ku­ria­me da­ly­vau­ja žy­mūs po­li­ti­kai, dip­lo­ma­tai, žur­na­lis­tai, už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos eks­per­tai.