Pabradėje - Lietuvos ir Portugalų žvalgų pratybos
Ge­gu­žės 21–26 die­no­mis Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je bend­rus veiks­mus pra­ty­bo­se glu­di­no Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tos Por­tu­ga­li­jos žval­gy­bos kuo­pos ir Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas" Žval­gy­bos kuo­pos ka­riai.

Pra­ty­bas žval­gai pra­dė­jo ko­vi­niu šau­dy­mu. Ka­riai tre­ni­ra­vo­si šau­dy­ti tiek iš as­me­ni­nių, tiek iš ko­lek­ty­vi­nių vie­ne­to gink­lų. Por­tu­ga­li­jos žval­gy­bos kuo­pa at­li­ko šau­dy­mą iš 30 mm ka­lib­ro pa­tran­kų, su­mon­tuo­tų ant šar­vuo­čio „Pan­dur" ir iš prieš­tan­ki­nės ra­ke­ti­nės val­dy­mo sis­te­mos „Mi­lan".

Vė­liau pa­da­li­niai vyk­dė bend­rą ope­ra­ci­ją „Vil­kas", o jos me­tu tre­ni­ra­vo­si at­lik­ti bend­ras pa­tru­lių in­fil­tra­ci­jos ope­ra­ci­jas pės­čio­mis į ope­ra­ci­jų ra­jo­ną, kirs­da­mi van­dens kliū­tis, su­ras­da­mi ir ne­utra­li­zuo­da­mi prieš­o ra­di­jo žval­gy­bos pos­tus. Sėk­min­gai įvyk­dę pės­čią­jį pa­tru­lį, pa­da­li­niai to­liau vyk­dė žval­gy­bi­nes už­duo­tis su trans­por­to prie­mo­nė­mis ir ko­vi­ne tech­ni­ka, par­em­da­mi vie­ni ki­tų puo­li­mo ir gy­ny­bos ope­ra­ci­jas.

„Šios bend­ros pra­ty­bos – uni­ka­li pa­tir­tis tiek Lie­tu­vos, tiek Por­tu­ga­li­jos žval­gams. Jų me­tu mo­kė­mės ne tik įvyk­dy­ti nau­jas už­duo­tis ne­pa­žįs­ta­mo­je vie­to­vė­je, bet ir bend­ra­dar­bia­vo­me tar­pu­sa­vy­je - iki ei­li­nio ka­rio lyg­mens. Pra­ty­bų me­tu įgi­jo­me pa­tir­ties ir pa­pil­do­mo pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis veik­ti kar­tu ir prieš su­nkes­nius me­cha­ni­zuo­tus pa­da­li­nius," – po pra­ty­bų sa­kė Žval­gy­bos kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Vai­do­tas Sa­daus­kas.

Nuo ba­lan­džio Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ti Por­tu­ga­li­jos žval­gy­bos kuo­pos ka­riai pra­ty­boms at­vy­ko su su­nkią­ja ko­vi­ne tech­ni­ka – šar­vuo­tais trans­por­te­riais „Pan­dur" ir VBR V600 su vi­du­je įmon­tuo­tais 120 mm mi­nos­vai­džiais, vi­su­rei­giais, kt. tech­ni­ka. Por­tu­ga­li­jos ka­riai nuo pat at­vy­ki­mo in­ten­sy­viai įsi­trau­kė į vi­sas MPB ,,Ge­le­ži­nis Vil­kas" Žval­gy­bos kuo­pos ko­vi­nio ren­gi­mo pra­ty­bas ir į tarp­tau­ti­nius mo­ky­mus, vyks­tan­čius Sau­su­mos pa­jė­go­se vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Por­tu­ga­li­jos ka­riai da­bar yra dis­lo­kuo­ti MPB „Ge­le­ži­nis Vil­kas" Žval­gy­bos kuo­po­je, Ruk­lo­je. Jie, pla­nuo­ja­ma, Lie­tu­vo­je bus dis­lo­kuo­ti iki lie­pos pa­bai­gos.

Lie­tu­va at­vy­ku­siems są­jun­gi­nin­kų ka­riams tei­kia vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą – ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, lo­gis­ti­nę pa­gal­bą.