Pabėgėlių skaičius paaiškės po ES vidaus reikalų ministrų tarybos
Po ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čio Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų ta­ry­bos po­sė­džio Liuk­sem­bur­ge tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, kiek Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti pa­bė­gė­lių, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Kol kas dis­ku­si­jos, ga­lu­ti­niai skai­čiai pa­aiš­kės po ES vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų ta­ry­bos. Kal­ba­me apie 30-40 žmo­nių, bet tai pri­klau­so nuo bend­ros si­tua­ci­jos“, - pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras.

Jis pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu ne­si­kei­čia - pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mas tu­ri bū­ti grin­džia­mas sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pu.

„E­sa­me už so­li­da­ru­mą, pa­grįs­tą sa­va­no­riš­ku­mu. Kiek­vie­na vals­ty­bė na­rė tu­rė­tų pa­ti ap­sisp­ręs­ti, kiek ji pa­ti ga­li pri­im­ti le­ga­lių im­ig­ran­tų į sa­vo ša­lį“, - tei­gė S.Skver­ne­lis.

Spren­džiant mig­ran­tų kri­zę Vi­dur­že­mio jū­ro­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo į Lie­tu­vą per­kel­ti iki 710 pa­bė­gė­lių.

Į Lie­tu­vą, jai su­ti­kus, iš tre­čių­jų ša­lių tu­rė­tų bū­ti per­kel­ti 207 pa­bė­gė­liai. Dar 503 pra­šy­mus, ten­kan­čius dau­giau­siai pa­bė­gė­lių pri­iman­čiai Grai­ki­jai ir Ita­li­jai, Lie­tu­va tu­rė­tų iš­nag­ri­nė­ti per dve­jus me­tus.

Ša­lies va­do­vai tei­gia, kad to­kį skai­čių pa­bė­gė­lių pri­im­ti Lie­tu­va nė­ra pa­si­ren­gu­si.