Pabėgėlių priėmimo planas įtinka ne visiems
Į Lie­tu­vą ren­gian­tis per­kel­ti per tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių, at­sa­kin­gos ša­lies ins­ti­tu­ci­jos su­sku­bo reng­tis jų pri­ėmi­mui, skai­čiuo­ti, kiek pi­ni­gų tam rei­kės iš­leis­ti. Kai ku­rie po­li­ti­kai pik­ti­na­si, kad mū­sų ins­ti­tu­ci­jos į šį rei­ka­lą žiū­ri tar­si pro ro­ži­nius aki­nius.

Jau ki­tą­met į mū­sų ša­lį tu­rė­tų at­vyk­ti pir­mie­ji 505 prie­globs­čio pra­šy­to­jai iš ka­ro apim­tos Si­ri­jos ir ki­tų pa­vo­jin­gų kraš­tų. Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) na­riai, iš­sik­vie­tę at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vus, aiš­ki­no­si, kaip mū­sų ša­lis ren­gia­si pri­im­ti pa­bė­gė­lius, ko­kia bus jų in­teg­ra­ci­ja į vi­suo­me­nę.

Pa­bė­gė­liui iš­lai­ky­ti – 800 eurų

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) par­eng­ta­me pla­ne nu­ma­ty­ta, kad pir­mie­ji 105 pa­bė­gė­liai į Lie­tu­vą at­vyks sau­sio mė­ne­sį. Vė­liau – ba­lan­dį, lie­pą, spa­lį ir rug­sė­jį – at­vyks dar 400 žmo­nių. 2017 me­tais iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas, Eri­trė­ja bus pri­im­ta dar apie 600 pa­bė­gė­lių.

Skai­čiuo­ja­ma, kad per dve­jus me­tus pa­bė­gė­liams į Lie­tu­vą per­kel­ti mū­sų ša­liai Eu­ro­pos Są­jun­ga ga­lė­tų skir­ti be­veik 7 mln. eu­rų. Ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te prie­globs­čio pra­šy­to­jų pri­ėmi­mui pra­šo­ma skir­ti pa­pil­do­mus 5,5 mln. eu­rų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis aiš­ki­no, kad vie­no prie­globs­čio pra­šy­to­jo iš­lai­ky­mas Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je at­siei­na apie 620 eu­rų. Ta­čiau per­kel­tų pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mas esą kai­nuo­tų dau­giau. „Ma­žiau­siai, ko ge­ro, rei­kė­tų 800 eu­rų žmo­gui per mė­ne­sį, kad ga­lė­tu­me ope­ra­ty­viai vyk­dy­ti in­teg­ra­ci­ją“, - par­la­men­ta­rams sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Lau­kia 20 savivaldybių

Į Lie­tu­vą per­kel­ti pa­bė­gė­liai pir­miau­sia bus ap­gy­ven­din­ti Ruk­lo­je. Čia jie bus ap­rū­pin­ti bū­ti­niau­siais daik­tais ir reik­me­ni­mis, mo­ky­sis lie­tu­vių kal­bos, gaus bū­ti­nas svei­ka­tos prie­žiū­ros, tei­si­nes pa­slau­gas, jiems bus ati­da­ry­tos ban­ko sąs­kai­tos, vai­kai ga­lės lan­ky­ti dar­že­lius ir mo­kyk­las. As­me­ni­nėms iš­lai­doms prie­globs­čio pra­šy­to­jams kas mė­ne­sį bus ski­ria­ma 71 eu­rą sie­kian­ti iš­mo­ka.

Anot A. Še­šel­gio, va­sa­rą Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tras bu­vo pra­plės­tas ir da­bar ga­li pri­im­ti 50 žmo­nių dau­giau. „Pa­gal esa­mus pa­jė­gu­mus ga­lė­tu­me pri­im­ti apie 160 pa­bė­gė­lių vie­nu kar­tu“, - tei­gė jis.

Po tri­jų Ruk­lo­je pra­leis­tų mė­ne­sių pa­bė­gė­liai bus pa­skirs­ty­ti po sa­vi­val­dy­bes. Apie tai, kad lau­kia at­vyks­tan­čių prie­globs­čio pra­šy­to­jų, iki šiol pa­skel­bė 20 me­ri­jų. Sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui jiems bū­tų ski­ria­mos įvai­rios so­cia­li­nės iš­mo­kos: vien­kar­ti­nė iš­mo­ka (456 eu­rai – su­au­gu­siam, 342 eu­rai - vai­kui), pa­šal­pa mais­tui, būs­to nuo­mai (265 eu­rai). Taip pat bū­tų ski­ria­mi pi­ni­gai vai­kų dar­že­liams, pa­šal­pos gi­mus vai­kui ar mi­rus prie­globs­čio pra­šy­to­jui.

Ati­džiai ti­krins atvykėlius

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad Lie­tu­va at­si­rinks prie­globs­čio pra­šy­to­jus, siek­da­ma pri­im­ti žmo­nes, bė­gan­čius nuo ka­ro, o ne eko­no­mi­nius mig­ran­tus. „Mū­sų pri­ori­te­tas yra sau­gu­mas, ir siek­si­me, kad žmo­nės ga­lė­tų leng­vai in­teg­ruo­tis Lie­tu­vo­je“, - pa­žy­mė­jo jis.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­riaus Da­riaus Jau­niš­kio tei­gi­mu, šiuo me­tu nė­ra duo­me­nų, kad at­vyk­sian­tys pa­bė­gė­liai ga­lė­tų kel­ti grės­mę Lie­tu­vai. Vis dėl­to ne­ga­li­ma pa­neig­ti, jog tarp prie­globs­čio pra­šy­to­jų, ma­siš­kai plūs­tan­čių į Eu­ro­pą iš Si­ri­jos ir Ira­ko, ku­rių te­ri­to­ri­jų da­lį kon­tro­liuo­ja pa­vo­jin­giau­sia te­ro­ris­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja "Is­la­mo vals­ty­bė", ga­li pa­si­tai­ky­ti te­ro­ris­tų.

D. Jau­niš­kis pa­ti­ki­no, kad VSD ati­džiai ti­krins į Lie­tu­vą siun­čia­mus pa­bė­gė­lius, esą tam yra su­da­ry­tos są­ly­gos. „Tai su­si­ję ir su tam ti­kru klau­si­my­nu ir, be jo­kios abe­jo­nės, su už­sie­nio par­tne­riais, su ku­riais da­ly­si­mės in­for­ma­ci­ja“, - aiš­ki­no jis.

Ne­įver­ti­na prob­le­mos masto

Sei­mo SRDK pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė ne­ri­mau­ja dėl pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mo, kai jie pa­liks Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­trą Ruk­lo­je. Siū­lo­ma, kad pa­bė­gė­liams būs­tas bū­tų nuo­mo­ja­mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je. Ta­čiau, par­la­men­ta­rės nuo­mo­ne, tai ne­bus la­bai pa­pras­ta, nes yra di­de­lė še­šė­li­nės būs­to nuo­mos rin­ka. Be to, ne vi­si šei­mi­nin­kai ga­li no­rė­ti nuo­mo­ti sa­vo bu­tus iš sve­čios ša­lies at­vy­ku­siems, ki­to­kios kul­tū­ros žmo­nėms. To­dėl šiuo klau­si­mu esą de­rė­tų glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su sa­vi­val­dy­bė­mis, ku­rios gal­būt ga­lė­tų pa­siū­ly­ti ne­nau­do­ja­mų pa­sta­tų ir pan.

Sei­mo SRDK vi­ce­pir­mi­nin­kui Ri­man­tui Jo­nui Da­giui su­si­ti­ki­mas su at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais pa­li­ko pra­stą įspū­dį. Jam su­si­da­rė vaiz­das, kad Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ne­ži­no, apie ko­kio mas­to prob­le­mą kal­ba­ma. 1105 pa­bė­gė­liai, ku­riuos da­bar siū­lo­ma ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je, tik la­šas jū­ro­je. Esą šis skai­čius ga­li ge­ro­kai pa­di­dė­ti, nes prie­globs­čio pra­šy­to­jai to­liau spar­čiai plūs­ta į Eu­ro­pą. „Mas­tas yra ti­krai di­de­lis. Klau­si­mas, kiek Lie­tu­va ga­lės pri­im­ti pa­bė­gė­lių, ar juos pri­im­si­me ir kiek tai mums kai­nuos“, - pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

R. J. Da­gys taip pat svars­tė, kad prie­globs­čio pra­šy­to­jų pri­ėmi­mo iš­lai­dos ga­li bū­ti ge­ro­kai di­des­nės, nei skai­čiuo­ja­ma da­bar, nes ga­li už­truk­ti jų in­teg­ra­ci­ja. Be to, pa­pil­do­mų lė­šų ga­li tek­ti nu­ma­ty­ti vie­ša­jam sau­gu­mui už­ti­krin­ti. „Šve­di­jo­je tarp pa­sta­ruo­ju me­tu at­vy­ku­sių im­ig­ran­tų nu­si­kals­ta­mu­mas yra tris kar­tus di­des­nis, o sek­sua­li­nių nu­si­kal­ti­mų pen­kis kar­tus dau­giau. Tai rea­ly­bė, su ku­ria mes su­si­dur­si­me“, - įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.