Pabėgėlių perkėlimą koordinuos komisija
Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį su­da­rė tarp­ži­ny­bi­nę ko­mi­si­ją, ku­ri spręs­tų ir koor­di­nuo­tų su pa­bė­gė­lių per­kė­li­mu, in­teg­ra­ci­ja su­si­ju­sius klau­si­mus.

Ko­mi­si­jos va­do­vu pa­skir­tas Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Vait­kus. Jai taip pat pri­klau­so vi­daus rei­ka­lų, že­mės ūkio, švie­ti­mo ir moks­lo, už­sie­nio rei­ka­lų, kul­tū­ros, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, svei­ka­tos ap­sau­gos, fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­trai, or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“, Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos Ca­ri­to, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos at­sto­vai.

Kaip nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me, ko­mi­si­ja spręs klau­si­mus, ky­lan­čius or­ga­ni­zuo­jant ir įgy­ven­di­nant už­sie­nie­čių, ku­riems rei­kia prie­globs­čio, per­kė­li­mą į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją bei in­teg­ra­ci­ją.

Lie­tu­va pri­ta­rė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mui per dve­jus me­tus pa­skirs­ty­ti 160 tūkst. pa­bė­gė­lių, šiuo me­tu esan­čių Veng­ri­jo­je, Grai­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je. Pa­gal jį, Lie­tu­va pri­ims 1105 as­me­nis.

Pir­mie­ji - jau šiemet

Pir­mie­ji pa­bė­gė­liai į Lie­tu­vą bus per­kel­ti iš Ita­li­jos, jie ga­li at­vyk­ti dar šie­met, sa­ko vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„Ga­li bū­ti, kad šių me­tų ga­le pir­mie­ji pa­bė­gė­liai jau bus. Pir­mie­ji bus iš Ita­li­jos - ši­tą ga­li­me pa­tvir­tin­ti ti­krai“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė E.Jan­ke­vi­čius.

„Pir­mo­jo ve­ži­mo no­rė­tu­mė­me ne­da­ry­ti la­bai di­de­lio, tai bū­tų nuo 50 iki 100 žmo­nių. Prie­žas­tys su­pran­ta­mos - pir­mas kar­tas bū­na su­nkes­nis“, - pri­dū­rė jis.

Anot vi­ce­mi­nis­tro, šiuo me­tu per Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Ita­li­jo­je ta­ria­ma­si dėl pir­mo­jo Lie­tu­vos at­sto­vų vi­zi­to į Ita­li­jos pa­bė­gė­lių cen­trus - Lie­tu­vos pu­sė sie­kia, kad vi­zi­tas įvyk­tų jau ki­tą sa­vai­tę.

Iš pra­džių Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės at­sto­vų de­le­ga­ci­ja ke­ti­na įver­tin­ti, kaip Ita­li­ja vyk­do pir­mi­nę at­ran­ką, taip pat su­si­tik­ti su tarp­tau­ti­nė­mis ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Anot vi­ce­mi­nis­tro, at­sa­kius į or­ga­ni­za­ci­nius klau­si­mus, į Ita­li­jo­je esan­čius pa­bė­gė­lių cen­trus bus siun­čia­mi at­ran­kos spe­cia­lis­tai.