Pabėgėlių fondo aruodai – jau seklesni
Pa­bė­gė­lių prie­globs­čio, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos Lie­tu­vo­je prog­ra­moms skir­ta­me fon­de – ge­ro­kai ma­žiau lė­šų. Anks­čiau pa­na­šioms prog­ra­moms Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) yra at­sei­kė­ju­si apie 13 mln. eu­rų, bet at­ei­nan­tiems pen­ke­riems me­tams fon­do prog­ra­mų lė­šos su­men­ko ne vie­nu mi­li­jo­nu – iki 9,6 mln. eu­rų.

Di­džiau­sia da­lis šių lė­šų bus skir­ta pri­ėmi­mo ir prie­globs­čio sis­te­moms bei in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nėms. Kaip ypa­tin­gam at­ve­jui nu­ro­dy­tam už­sie­nie­čių per­kė­li­mui į Lie­tu­vą nu­ma­ty­ta be­veik 4,7 mln. eu­rų, ta­čiau šie pi­ni­gai nė­ra pri­skai­čiuo­ja­mi prie bend­rų fon­do prog­ra­mos lė­šų.

Pri­si­dės ir Lietuva

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai (SADM) va­do­vau­jan­čios Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės lap­kri­čio pa­bai­go­je pa­tvir­tin­ta­me Prie­globs­čio, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos fon­do (PMIF) 2014–2020 me­tų na­cio­na­li­nės prog­ra­mos lė­šų nau­do­ji­mo pla­ne nu­ma­ty­ta iki 9,6 mln. eu­rų.

Pri­ėmi­mo ir prie­globs­čio prog­ra­moms ke­ti­na­ma skir­ti per 2,6 mln., in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nėms – 3,1 mln., su tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čių grą­ži­ni­mu su­si­ju­sioms prie­mo­nėms – 854 tūkst., o grą­ži­ni­mo prie­mo­nėms – per 1 mln. eu­rų. Ki­toms – smul­kes­nėms – prog­ra­moms taip pat teks pi­ni­gų. Kaip nu­ro­do SADM, prie Lie­tu­vai ski­ria­mų lė­šų tu­rės pri­si­dė­ti ir pa­ti vals­ty­bė. Na­cio­na­li­nis fi­nan­sa­vi­mas su­da­rys ket­vir­ta­da­lį pro­jek­tams įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tos su­mos.

Dar be­veik 4,7 mln. eu­rų pa­gal lė­šų nau­do­ji­mo pla­ną tu­rė­tų bū­ti skir­ta va­di­na­mie­siems ypa­tin­giems at­ve­jams – už­sie­nie­čių per­kė­li­mui į Lie­tu­vą.

„Pi­lie­ti­nio orien­ta­vi­mo mokymai“

Ko­kios pa­slau­gos pa­bė­gė­liams bus tei­kia­mos, ga­li­ma su­ži­no­ti iš jau pa­skelb­tų PMIF kvie­ti­mų. Pa­vyz­džiui, kvie­ti­me, ku­ria­me nu­ma­ty­tas per 1,3 mln. eu­rų fi­nan­sa­vi­mas, nu­ro­do­ma, kad in­teg­ra­ci­jos cen­truo­se – Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je – tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams rei­kė­tų teik­ti ati­tin­ka­mas pa­slau­gas ir taip pa­ge­rin­ti jų in­teg­ra­ci­jos są­ly­gas. Pa­bė­gė­liams bū­ti­nas ne tik in­for­ma­vi­mas, kon­sul­ta­vi­mas, tar­pi­nin­ka­vi­mas, so­cia­li­nės pa­gal­bos tei­ki­mas, bet ir lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mų, ku­rių truk­mė – ne ma­žiau kaip 190 val., ren­gi­mas. Ga­liau­siai tarp re­mia­mos įvai­raus po­bū­džio veik­los nu­ro­do­mi ir „pi­lie­ti­nio orien­ta­vi­mo mo­ky­mai“ ar­ba vi­suo­me­nės pa­ži­ni­mo, is­to­ri­jos, su­pa­žin­di­ni­mo su Lie­tu­vos tei­sės, so­cia­li­nės ap­sau­gos, svei­ka­tos prie­žiū­ros, švie­ti­mo sis­te­mo­mis kur­sai, Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos mo­ky­mai.

Be ki­ta ko, re­mia­mos ir tei­si­nės, psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos, in­teg­ra­ci­jos cen­tre or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai su vi­suo­me­ne.

Pa­si­rū­pins ir telefonais

Taip pat pa­skelb­tas kvie­ti­mas or­ga­ni­zuo­ti sa­va­no­riš­ką pa­bė­gė­lių grį­ži­mą į sa­vo ša­lį. Par­amai, ku­ria ti­ki­ma­si pa­di­din­ti at­gal no­rin­čių vyk­ti as­me­nų skai­čių, nu­ma­ty­ta 269 tūkst. eu­rų. Sa­va­no­riš­ko grį­ži­mo pa­slau­gas ke­ti­na­ma teik­ti Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je esan­tiems tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams ar­ba as­me­nims, ne­tu­rin­tiems pi­lie­ty­bės. Ža­da­ma už­ti­krin­ti, kad šie žmo­nės sau­giai grįž­tų į kil­mės ar­ba ki­tą vals­ty­bę, į ku­rią jie tu­ri tei­sę par­vyk­ti.

To­kios veik­los or­ga­ni­za­to­riams rei­kės kon­sul­tuo­ti tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čius, par­eng­ti in­for­ma­ci­nius lei­di­nius apie sa­va­no­riš­ką grį­ži­mą, iš­vers­ti juos, iš­leis­ti ir iš­pla­tin­ti. Pro­jek­to įgy­ven­din­to­jams teks pa­si­rū­pin­ti, kad bū­tų su­tvar­ky­ti vi­si iš­vyk­ti rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai, gau­tos vi­zos, ke­lio­nės bi­lie­tai, or­ga­ni­zuo­ti šių as­me­nų pa­ly­dą, nu­vež­ti juos iki iš­vy­ki­mo vie­tos, su­mo­kė­ti vien­kar­ti­nes iš­mo­kas – po 200 eu­rų vie­nam su­au­gu­sia­jam. Be to, grįž­tan­čių­jų gru­pę rei­kės ap­rū­pin­ti ke­lio­ni­niais krep­šiais, bū­ti­niau­siais daik­tais – dra­bu­žiais, ava­ly­ne, ke­lio­ni­nė­mis pi­ni­gi­nė­mis, te­le­fo­no kor­te­lė­mis ir pan.

Tal­kins „Caritas“

Lie­tu­va, kaip ir anks­čiau, teiks pa­slau­gas prie­globs­čio pra­šy­to­jams. Bus ge­ri­na­mos jų ma­te­ria­li­nės są­ly­gos ap­rū­pi­nant mais­tu, hi­gie­nos prie­mo­nė­mis, dra­bu­žiais, ava­ly­ne, o jei rei­kės – ir mo­kyk­li­nė­mis pre­kė­mis. Tarp re­mia­mos veik­los – tei­si­nės kon­sul­ta­ci­jos, psi­cho­lo­gų pa­gal­ba, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mai, vai­kų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo veik­la lop­še­ly­je-dar­že­ly­je. Tam nu­ma­ty­ta 440 tūkst. eu­rų. Kaip nu­ro­dė mi­nis­te­ri­ja, to­kiai pa­gal­bai teik­ti jau gau­ta ir fi­nan­suo­ti tin­ka­ma pri­pa­žin­ta Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ pro­jek­to par­aiš­ka. Jo ver­tė – 396 tūkst. eu­rų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis LŽ tvir­ti­no, jog Pa­bė­gė­lių prie­globs­čio, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos fon­do prog­ra­mos jau „į­si­bė­gė­ju­sios“, iš fon­do skir­ta 550 tūkst. eu­rų. Mi­nis­te­ri­ja prieš ku­rį lai­ką skel­bė, kad ki­tą­met pa­bė­gė­liams pri­im­ti bus nu­ma­ty­ta dar 5,5 mln. eu­rų, iš jų 3,5 mln. eu­rų su­da­rys ES lė­šos, 2 mln. eu­rų – vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gai. Ta­čiau, kaip tei­gia SADM at­sto­vai, dau­gu­ma iš­lai­dų bus kom­pen­suo­tos vė­liau ski­ria­mais ES pi­ni­gais.