Pabėgėlių baubas audrina, bet ne drausmina
Sei­me su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je apie Lie­tu­vos po­žiū­rį į pa­bė­gė­lių kri­zę Vy­riau­sy­bei prie­kaiš­tau­ta, kad ji į prob­le­mą žvel­gia pro pirš­tus. Kiek opus klau­si­mas rū­pi pa­tiems par­la­men­ta­rams, pa­aiš­kė­jo, kai va­lan­dą tru­ku­sios dis­ku­si­jos fi­na­lo su­lau­kė kiek dau­giau nei treč­da­lis jų.

Lie­tu­va ne­pa­si­ren­gu­si pri­im­ti pa­bė­gė­lių, ne­su­kur­tas jų in­teg­ra­ci­jos pla­nas, o juos gel­bė­ti ke­ti­na­ma mū­sų ša­lies pi­lie­čių sąs­kai­ta. Apie pa­bė­gė­lius sklei­džia­ma daug iš­gal­vo­tos in­for­ma­ci­jos ir net aukš­čiau­si val­džios at­sto­vai me­luo­ja vie­šai kal­bė­da­mi apie jiems iš­lai­ky­ti tek­sian­čias su­mas. Taip prieš­ina­ma ir gąs­di­na­ma vi­suo­me­nė.

To­kie tei­gi­niai va­kar Sei­me su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je skli­do ne iš vie­no par­la­men­ta­ro lū­pų. Jiems vyk­do­mo­sios val­džios lai­ky­se­na su­da­ro slo­gų įspū­dį, to­dėl ji ra­gin­ta pa­ga­liau im­tis kon­kre­čių dar­bų. Pa­tys par­la­men­ta­rai juos var­di­jo punk­tais. Kad pa­bė­gė­lių prob­le­ma nė­ra jau to­kia ne­išsp­ren­džia­ma, mė­gin­ta ilius­truo­ti Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ir jos val­do­vų, pri­glau­du­sių tūks­tan­čius to­to­rių, pa­vyz­džiu. Dis­ku­si­ją Sei­mas ke­ti­na tęs­ti at­ei­nan­tį an­tra­die­nį.

Pa­si­ren­gi­mas vyks­ta

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tau­tos at­sto­vus in­for­ma­vo, kad Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį su­da­rė ko­mi­si­ją, koor­di­nuo­sian­čią už­sie­nie­čių, ku­riems rei­kia prie­globs­čio, per­kė­li­mo į Lie­tu­vą ir jų in­teg­ra­ci­jos klau­si­mus. “Ko­mi­si­ja ga­li pa­si­telk­ti ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, įstai­gų, vers­lo, ne­vy­riau­sy­bi­nių ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus”, - sa­kė jis.

Vy­riau­sy­bės va­do­vo tei­gi­mu, ne­se­niai at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, jog 51 proc. ša­lies gy­ven­to­jų pri­tar­tų, kad Lie­tu­va pri­im­tų pa­bė­gė­lius, 23 proc. res­pon­den­tų to­kiam spren­di­mui prieš­ta­rau­tų. “Pa­na­ši da­lis šiuo klau­si­mu ne­tu­ri nuo­mo­nės. Tai ro­do, kad rei­ka­lin­ga pla­tes­nė, iš­sa­mes­nė stra­te­gi­nė ko­mu­ni­ka­ci­ja”, - pa­žy­mė­jo prem­je­ras.

Anot jo, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ren­gia ap­ra­šą, pa­gal ku­rį pa­bė­gė­liai bus itin kruopš­čiai ti­kri­na­mi, o So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) bai­gia pa­si­ren­gi­mą ki­tą­met pri­im­ti 505 as­me­nis. Tam dvi­gu­bai - iki 160 pa­di­din­tas vie­tų skai­čius Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je. Ke­ti­na­ma trum­pin­ti at­vy­kė­lių in­teg­ra­vi­mo lai­ką. Ki­tą­met taip pat pla­nuo­ja­ma įreng­ti už­sie­nie­čių in­teg­ra­ci­jos cen­trus Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je.

Vi­suo­me­nės eg­za­mi­nas

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pa­žy­mė­jo, kad pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mas - ne tik vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, bet ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės eg­za­mi­nas. Jo nuo­mo­ne, vie­šo­jo­je erd­vė­je vyks­tan­ti dis­ku­si­ja yra ne­so­li­di, dau­giau bui­ti­nio ly­gio, be to, ke­lia­ma ne­pag­rįs­tų bai­mių.

„Pa­bė­gė­liai nė­ra gy­vū­nai, nė­ra sta­tis­ti­niai vie­ne­tai, o žmo­nės. Ir pa­gal tai, kaip vals­ty­bė pa­si­ren­gu­si juos pri­im­ti, for­muo­si­me įspū­dį sa­vo žmo­nėms ir par­tne­riams. Sėk­mės is­to­ri­ja šiuo klau­si­mu - ne tik Vy­riau­sy­bės, Sei­mo, mi­nis­te­ri­jų, bet ir vi­sos pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės eg­za­mi­nas“, - kal­bė­jo mi­nis­tras. Anot S. Skver­ne­lio, gy­ven­to­jai be rei­ka­lo gąs­di­na­mi dėl at­vy­kė­lių esą ke­lia­mos grės­mės.

Mi­nis­tras ti­ki­no, kad pa­grin­di­nis sau­gik­lis - at­ran­kos pro­ce­sas, ku­ria­me Lie­tu­va da­ly­vaus. „Es­mi­nis šio pro­ce­so da­ly­kas - at­ran­ka. Kaip ir kiek su­ge­bė­si­me da­ly­vau­ti at­ran­ko­je, bus es­mi­nis ir pa­grin­di­nis at­ei­ties pa­ma­tas. Jei šia­me me­cha­niz­me da­ly­vau­si­me tin­ka­mai, grės­mės ir bai­mės ga­li iš­nyk­ti“, - tei­gė S.Skver­ne­lis.

Už pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją at­sa­kin­gos SADM at­sto­vas - vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis tei­gė, kad mi­nis­te­ri­ja ki­tų me­tų pir­mą pus­me­tį nu­ma­čiu­si par­eng­ti pa­bė­gė­lių Lie­tu­vo­je stra­te­gi­ją. “Kol kas tai la­bai su­dė­tin­ga, nes, kaip jau ne kar­tą mi­nė­ta, klau­si­mai nė­ra spren­džia­mi ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu. Ap­si­sau­go­ti nuo lie­taus virš gal­vos tu­rint ne skė­tį, o rė­tį ti­krai kol kas la­bai komp­li­kuo­ta”, - vaiz­din­gų pa­ly­gi­ni­mų ne­ven­gė vi­ce­mi­nis­tras.

Nė­ra aiš­kaus plano

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Ar­mi­nas Ly­de­ka aiš­ki­no, kad Lie­tu­va ga­li pri­im­ti ti­kruo­sius pa­bė­gė­lius. “Ir ne tik to­dėl, kad esa­me krikš­čio­niš­kas kraš­tas, kad dau­gu­ma iš mū­sų esa­me ka­ta­li­kai ir gir­di­me, ką kal­ba po­pie­žius”, - sa­kė po­li­ti­kas.

Esą tai pa­da­ry­ti lei­džia ir ša­lies inf­ras­truk­tū­ra, su­kur­ta maž­daug 4-4,5 mln. gy­ven­to­jų. “Ta­čiau pir­miau­sia tu­ri­me iš­veng­ti šiurkš­čių klai­dų ir tin­ka­mai pa­si­reng­ti pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mui. De­ja, vis dar ne­ma­to­me aiš­kaus pla­no tiek Vy­riau­sy­bės, tiek ir sa­vi­val­dos lyg­me­niu. Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų baig­ti baks­no­ti pirš­tais vie­na į ki­tą ir nu­sto­ti kra­ty­tis at­sa­ko­my­bės”, - kal­bė­jo A. Ly­de­ka. Jis par­eiš­kė, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, skir­tin­gai aiš­kin­da­mos pa­bė­gė­lių in­teg­ra­vi­mo ir fi­nan­si­nės par­amos as­pek­tus, ne­tu­rė­tų kur­ti “rea­ly­bės ne­ati­tin­kan­čio įspū­džio”.

„Dar­bie­tis” Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas ti­ki­no, kad Lie­tu­vo­je tu­ri bū­ti na­cio­na­li­nė ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri „komp­lek­siš­kai, lai­ku, stra­te­giš­kai spręs­tų” pa­bė­gė­lių klau­si­mus. To­kiai ins­ti­tu­ci­jai, anot jo, ga­lė­tų va­do­vau­ti mi­nis­tras be port­fe­lio.

Pa­si­ge­do at­sa­ko­my­bės

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius kons­ta­ta­vo, kad Vy­riau­sy­bė į pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją žiū­ri pro pirš­tus ir da­ro di­de­les klai­das.

„Kri­zė tę­sia­si jau de­vy­nis mė­ne­sius. Lie­tu­va ma­tė tą kri­zę ir tu­rė­jo ži­no­ti, kaip ji to­liau ru­tu­lio­sis ir kiek pa­lies Lie­tu­vą. Prem­je­ras da­bar pra­ne­šė svar­biau­sią ži­nią, kad prieš tris die­nas jis su­da­rė tarp­ži­ny­bi­nę ko­mi­si­ją”, - iro­ni­za­vo kon­ser­va­to­rius. Jis ste­bė­jo­si, kad vi­sos in­teg­ra­ci­jos prob­le­mos už­krau­tos vie­nam SADM sky­riui, ku­ria­me dir­ba ke­tu­ri žmo­nės. „Ga­liu pa­sa­ky­ti la­bai pa­pras­tai - in­teg­ra­ci­jos pla­no Lie­tu­va ne­tu­ri”, - par­eiš­kė opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Pa­sak jo, SADM par­tne­riai - Rau­do­na­sis Kry­žius, "Ca­ri­tas" bei Klai­pė­dos so­cia­li­nės par­amos cen­tras, su ku­riais ke­ti­na­ma da­ly­tis in­teg­ra­ci­jos rū­pes­čiais, iš tie­sų yra di­de­lį dar­bą at­lie­kan­čios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ta­čiau jų jė­gos per­ne­lyg ma­žos pa­kel­ti to­kią naš­tą. Vi­są val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją A. Ku­bi­lius ra­gi­no at­sa­kin­giau ver­tin­ti užg­riu­vu­sius iš­šū­kius.

„Svars­to­me eu­ro­pi­nės svar­bos, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mą. Kiek mū­sų čia yra? Kur yra Vy­riau­sy­bė? Ne­ma­nau, kad ku­ris nors iš mū­sų tu­ri­me ste­buk­lin­gą re­cep­tą, bet dis­ku­tuo­ti tuo klau­si­mu ir kar­tu ieš­ko­ti to re­cep­to rei­kia”, - apž­vel­gęs pus­tuš­tę sa­lę po­sė­džio pa­bai­go­je rep­li­ka­vo Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Po­vi­las Gy­lys.