Pabėgėliams vis dažniau atveriamos durys
Ka­ro ne­ra­mu­mų ir po­li­ti­nių per­se­kio­ji­mų iš­var­gin­ti į Lie­tu­vą plūs­ta pa­bė­gė­liai tiek iš kai­my­nių vals­ty­bių, tiek iš to­li­miau­sių kraš­tų. Spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad už­sie­nie­čiams prie­globs­tis mū­sų ša­ly­je yra pa­trauk­les­nis nei Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Pa­sta­ruo­ju me­tu pri­glau­dė­me pa­ly­gin­ti daug Ukrai­nos pi­lie­čių, ta­čiau da­bar spren­di­mai dėl jų lai­ki­nai ne­prii­ma­mi.

Prie­globs­tį Lie­tu­vo­je gau­na vis dau­giau už­sie­nie­čių. Daž­niau­siai jo pra­šo gru­zi­nai, af­ga­nis­ta­nie­čiai ir ru­sai. Dėl ka­ro Ry­tų Ukrai­no­je per­nai itin pa­dau­gė­jo prie­globs­čio pra­šy­to­jų iš šios ša­lies.

Per­nai prie­globs­tis Lie­tu­vo­je su­teik­tas 177 as­me­nims, iš jų 24 žmo­nės ga­vo pa­bė­gė­lio sta­tu­tą, 153 - pa­pil­do­mą ap­sau­gą. Dau­giau­sia prie­globs­tis su­teik­tas Af­ga­nis­ta­no, Ru­si­jos ir Ukrai­nos pi­lie­čiams.

Antp­lū­dis kiek aprimęs

Anot Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to Prie­globs­čio rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jo Vik­to­ro Os­trov­no­jaus, pa­sta­rai­siais me­tais Lie­tu­vo­je prie­globs­čio pra­šan­čių as­me­nų skai­čius svy­ruo­ja. „Jų srau­tas pa­pras­tai yra su­si­jęs su tam ti­kras įvy­kiais kil­mės ša­ly­se. Iš es­mės mas­tas yra su­nkiai prog­no­zuo­ja­mas“, - LŽ sa­kė jis.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2012-ai­siais prie­globs­čio Lie­tu­vo­je pra­šė 628 as­me­nys, o 2013 me­tais prie­globs­čio pra­šy­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo be­veik treč­da­liu - iki 399, įskai­tant pa­kar­to­ti­nius pra­šy­mus dėl prie­globs­čio. Šį po­ky­tį lė­mė be­veik per­pus su­ma­žė­jęs pra­šy­mų iš Gru­zi­jos pi­lie­čių skai­čius.

Per­nai prie­globs­čio Lie­tu­vo­je pra­šė be­veik 500 žmo­nių. Šie­met kol kas gau­ta apie 50 pra­šy­mų su­teik­ti prie­globs­tį. „Pa­gal šių me­tų pre­li­mi­na­rią pir­mo­jo ket­vir­čio sta­tis­ti­ką, pa­ly­gin­ti su 2014-ųjų ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu, šie­met pra­šan­čių­jų prie­globs­čio kol kas ma­žiau ne­gu per­nai“, - pa­žy­mė­jo V. Os­trov­no­jus.

Įvai­rūs motyvai

Šiais me­tais prie­globs­tis Lie­tu­vo­je jau su­teik­tas 18 as­me­nų. Iš jų dviem (Ru­si­jos pi­lie­čiui ir as­me­niui be pi­lie­ty­bės) - pa­bė­gė­lio sta­tu­sas, o ki­tiems - pa­pil­do­ma ap­sau­ga, ją ga­vo Af­ga­nis­ta­no, Ru­si­jos, Ukrai­nos pi­lie­čiai. „Da­lis spren­di­mų bu­vo pri­im­ta dėl pra­šy­mų, pa­teik­tų dar 2014-ai­siais, to­dėl ne­reiš­kia, kad iš šie­met 50 pa­teik­tų pra­šy­mų 16 bu­vo pa­ten­kin­ta, nes da­lis jų vis dar nag­ri­nė­ja­mi“, - aiš­ki­no V. Os­trov­no­jus.

Per­nai dau­giau­sia pra­šy­mų su­teik­ti prie­globs­tį pa­tei­kė Gru­zi­jos (117), Af­ga­nis­ta­no (99), Ru­si­jos (74) ir Ukrai­nos (70) pi­lie­čiai. „Dau­gu­ma gru­zi­nų sa­vo pra­šy­mus mo­ty­vuo­ja per­se­kio­ji­mu dėl bu­vu­sio ša­lies pre­zi­den­to Mi­chai­lo Saa­kaš­vi­lio pa­lai­ky­mo ar­ba po­li­ci­jos par­ei­gū­nų sa­vi­va­le, ta­čiau to­kio po­bū­džio tei­gi­niai pa­pras­tai ne­pa­sit­vir­ti­na“, - sa­kė V. Os­trov­no­jus. Per­nai tik vie­nam Gru­zi­jos pi­lie­čiui bu­vo su­teik­ta pa­pil­do­ma ap­sau­ga.

Af­ga­nis­ta­no pi­lie­čiai daž­niau­siai sa­vo pra­šy­mus grin­džia ne­sta­bi­lia ir ne­kon­tro­liuo­ja­ma si­tua­ci­ja tė­vy­nė­je ir su tuo su­si­ju­sia grės­me sau­gu­mui bei gy­vy­bei.

Dau­gu­ma ukrai­nie­čių prie­globs­čio pra­šė no­rė­da­mi ap­si­sau­go­ti nuo vyks­tan­čio ka­ro grės­mių.

„Tarp be­si­kar­to­jan­čių Ru­si­jos pi­lie­čių pra­šy­mų mo­ty­vų - po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tas per­se­kio­ji­mas, tei­sė­sau­gos sa­vi­va­lė ir ne­bau­džia­mu­mas, „fab­ri­kuo­ja­mos“ bau­džia­mo­sios by­los“, - tei­gė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas.

Dėl ukrai­nie­čių - pertrauka

Dėl ka­ro Ukrai­no­je per­nai ge­ro­kai pa­dau­gė­jo ukrai­nie­čių, pra­šan­čių Lie­tu­vo­je su­teik­ti prie­globs­tį. To­kius pra­šy­mus pa­tei­kė net 70 ukrai­nie­čių, o anks­tes­niais me­tais jų bū­da­vo vos po pen­kis. Per­nai 31 ukrai­nie­čiui bu­vo su­teik­ta pa­pil­do­ma ap­sau­ga.

Šiuo me­tu spren­di­mai dėl prie­globs­čio su­tei­ki­mo Ukrai­nos pi­lie­čiams lai­ki­nai ne­prii­ma­mi, nes lau­kia­ma ver­ti­ni­mo, at­siž­vel­giant į Ukrai­nos val­džios sie­kius su­da­ry­ti są­ly­gas žmo­nėms, pa­bė­gu­siems iš konf­lik­to re­gio­nų, įsi­kur­ti ki­to­se ša­lies vie­to­vė­se. „Jei­gu bū­tų kons­ta­tuo­ta, kad iš es­mės to­kie žmo­nės tu­ri rea­lią ga­li­my­bę sau­giau per­si­kel­ti ir tin­ka­mai įsi­kur­ti ki­to­se Ukrai­nos da­ly­se, tai ne­iš­ven­gia­mai tu­rės įta­kos spren­džiant dėl prie­globs­čio Ukrai­nos pi­lie­čiams, bė­gan­tiems nuo ka­ro veiks­mų, su­tei­ki­mo tiks­lin­gu­mo“, - kal­bė­jo V. Os­trov­no­jus.

Pa­bė­gė­lių „ro­jus“ re­gio­ne

Pa­sak Jung­ti­nių Tau­tų vy­riau­sio­jo pa­bė­gė­lių ko­mi­sa­ro at­sto­vės Lie­tu­vo­je Re­na­tos Ku­leš, jau ku­rį lai­ką į Lie­tu­vą at­vyks­ta dau­giau prie­globs­čio pra­šan­čių pa­bė­gė­lių nei į kai­my­nes Bal­ti­jos ša­lis. „Tai le­mia įvai­rūs veiks­niai, vie­nas jų - geog­ra­fi­nė pa­dė­tis. Lie­tu­va yra ke­lias tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“, - LŽ pa­žy­mė­jo ji.

Tai, kad per me­tus prie­globs­čio Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai pra­šo 400-600 žmo­nių, pa­ly­gin­ti su Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­li­mis, nė­ra daug. „Jei Lie­tu­vą pa­teik­si­me pla­tes­nia­me nei Bal­ti­jos ša­lių kon­teks­te, prie­globs­čio pra­šy­to­jų skai­čius ti­krai yra la­bai ma­žas“, - tvir­ti­no R. Ku­leš. Pa­sak jos, dau­giau­sia prie­globs­čio Eu­ro­po­je yra pra­šo­ma­si Vo­kie­ti­jo­je ir Šve­di­jo­je.

Taip pat R. Ku­leš pa­brė­žė, kad kei­čia­si už­sie­nio ša­lys, ku­rių gy­ven­to­jai pra­šo prie­globs­čio Lie­tu­vo­je. „Anks­čiau at­vyk­da­vo ne­ma­žai žmo­nių iš Gru­zi­jos, o da­bar vis daž­niau prie­globs­čio Lie­tu­vo­je pra­šo Af­ga­nis­ta­no, Ru­si­jos, Ukrai­nos, Si­ri­jos gy­ven­to­jai“, - tei­gė ji.

Prie­kaiš­tų neturi

Pra­šy­mas dėl prie­globs­čio iš­nag­ri­nė­ja­mas per tris mė­ne­sius. Ter­mi­nas ga­li bū­ti pra­tęs­tas, ta­čiau vi­sa pro­ce­dū­ra ne­tu­ri truk­ti il­giau nei pus­me­tį. „Spren­di­mas, leis­ti ar ne­leis­ti Lie­tu­vo­je bū­ti žmo­gui, le­mia jo at­ei­ties gy­ve­ni­mą. Jei pa­da­ro­ma klai­da, jos kai­na ga­li bū­ti ir žmo­gaus gy­vy­bė, ir žmo­gaus lais­vė“, - tvir­ti­no R. Ku­leš.

Jau dau­giau nei du de­šimt­me­čius Lie­tu­vo­je vei­kian­ti tarp­tau­ti­nė hu­ma­ni­ta­ri­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­riai at­sto­vau­ja R. Ku­leš, aky­lai ste­bi ša­ly­je vyks­tan­čius mig­ra­ci­jos pro­ce­sus ir sten­gia­si pri­si­dė­ti prie ko­ky­biš­ko prie­globs­čio sis­te­mos kū­ri­mo. „Šiuo me­tu prie­globs­čio su­tei­ki­mo Lie­tu­vo­je spren­di­mų pri­ėmi­mo ly­gis yra ga­na ge­ras“, - pa­ti­ki­no ji.

Prie­globs­čio for­mos:

Pa­bė­gė­lio sta­tu­sas su­tei­kia­mas prie­globs­čio pra­šy­to­jui, ku­ris dėl vi­siš­kai pa­grįs­tos bai­mės bū­ti per­se­kio­ja­mas dėl ra­sės, re­li­gi­jos, tau­ty­bės, pri­klau­sy­mo tam ti­krai so­cia­li­nei gru­pei ar dėl po­li­ti­nių įsi­ti­ki­ni­mų yra už vals­ty­bės, ku­rios pi­lie­tis jis yra, ri­bų. To­kiam už­sie­nie­čiui su­tei­kia­ma tei­sė nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Pa­pil­do­ma ap­sau­ga Lie­tu­vo­je su­tei­kia­ma už­sie­nie­čiui, ku­ris ne­ati­tin­ka pa­bė­gė­lio apib­rė­ži­mo, ta­čiau ne­ga­li grįž­ti į sa­vo kil­mės vals­ty­bę dėl bai­mės, kad jis bus ten kan­ki­na­mas, su juo bus ne­žmo­niš­kai el­gia­ma­si, jo pa­grin­di­nėms žmo­gaus tei­sėms ir lais­vėms iš­kils rim­tas pa­vo­jus. To­kiam už­sie­nie­čiui lei­džia­ma lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, daž­niau­siai vie­nus me­tus. Din­gus grės­mei toks už­sie­nie­tis pri­va­lo iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos.

Lai­ki­no­ji ap­sau­ga - tai ap­sau­gos for­ma, ku­ri Vy­riau­sy­bės spren­di­mu su­tei­kia­ma esant ma­si­niam už­sie­nie­čių antp­lū­džiui. Pats už­sie­nie­tis kreip­tis dėl to­kios ap­sau­gos ne­tu­ri tei­sės. Lie­tu­vo­je to­kios for­mos ap­sau­ga nie­ka­da ne­bu­vo su­teik­ta.

Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ro informacija