Pabėgėliams planuojamas 30 proc. didesnis mokinio krepšelis
Į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čius pa­bė­gė­lius mo­ky­sian­čios bend­ro­jo la­vi­ni­mo ug­dy­mo įstai­gos už jų mo­ky­mą tu­rė­tų gau­ti 30 proc. dau­giau lė­šų nei už ki­tų vai­kų ug­dy­mą.

Vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą, pa­gal ku­rį mo­ki­niui, ku­ris yra iš pa­bė­gė­lių šei­mos, bū­tų ski­ria­mas 30 proc. di­des­nis mo­ki­nio krep­še­lis.

Švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trė Na­tal­ja Is­to­mi­na BNS sa­kė, kad pa­pil­do­mo­mis lė­šo­mis mo­kyk­los ap­mo­kė­tų spe­cia­lis­tų pa­slau­gas, ku­rios, ti­ki­ma­si, leis vai­kams grei­tai in­teg­ruo­tis į bend­raam­žių kla­ses.

„Bend­ra stra­te­gi­ja yra kuo sku­biau in­teg­ruo­ti vai­kus į ug­dy­mo sis­te­mą, tai yra į bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las – bū­tų per di­de­lė pra­ban­ga, jei vai­kas la­bai il­gą lai­ką pra­leis­tų iš­ly­gi­na­mo­jo­je kla­sė­je. Pa­di­din­ta su­ma bū­tent nu­ma­ty­ta mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo eta­tui ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tams ap­mo­kė­ti, kad vai­kai kuo grei­čiau in­teg­ruo­tų­si į mū­sų mo­kyk­las“, – aiš­ki­no vi­ce­mi­nis­trė.

Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis, ku­rie bė­ga nuo smur­to Si­ri­jo­je, Ira­ke ir Eri­trė­jo­je. Pir­mo­ji šei­ma į Lie­tu­vą at­vy­ko pra­ėju­sią sa­vai­tę. Pa­sak vi­ce­mi­nis­trės, skai­čiuo­ja­ma, kad tarp vi­sų pa­bė­gė­lių ga­li bū­ti iki 700 vai­kų.

„Jei­gu vai­kų bū­tų apie 700 – čia mak­si­ma­lus skai­čius – (švie­ti­mui) pa­pil­do­mai rei­kė­tų kaž­kur apie 0,5 mln. eu­rų per me­tus“, – sa­kė N.Is­to­mi­na.

Di­des­nis krep­še­lis ir da­bar ski­ria­mas vai­kams su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais, pa­pras­tai tai – ne­įga­lie­ji.