Pabėgėliams dalins lankstinukus apie Lietuvą
Sie­kiant mo­ty­vuo­ti pa­bė­gė­lius at­vyk­ti į Lie­tu­vą, Vy­riau­sy­bė ke­ti­na par­eng­ti in­for­ma­ci­nę kam­pa­ni­ją apie ša­lį bei da­ly­ti lanks­ti­nu­kus dar pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­se Grai­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je.

„Di­de­lė da­lis pa­bė­gė­lių aps­kri­tai apie Lie­tu­vą nie­ko nė­ra gir­dė­ję, dėl tos prie­žas­ties la­bai su­nku juos, be abe­jo, bū­tų at­si­vež­ti čia. Ap­tar­ta, kad rei­kė­tų par­eng­ti in­for­ma­ci­nę sis­te­mą pa­bė­gė­liams, kas ša­ly­je tai­ko­ma, ko­kios ga­li­my­bės jiems įsi­dar­bin­ti, in­teg­ruo­tis, mo­ky­tis kal­bų. Tai pir­miau­sia bū­tų pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­je prie­ina­ma in­for­ma­ci­ja, ku­rios vi­siš­kai nė­ra. Ji bū­tų įvai­rio­mis for­mo­mis, pir­miau­sia, ra­šy­ti­ne, spaus­din­ti­ne in­for­ma­ci­ja, lanks­ti­nu­kų pa­vi­da­lu“, – BNS po pir­ma­die­nį vy­ku­sio po­sė­džio pa­bė­gė­lių klau­si­mais sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus.

Anot jo, koks bus lanks­ti­nu­kų ir ki­tų prie­mo­nių tu­ri­nys, bus ap­sisp­ręs­ta iki ki­to ko­mi­si­jos po­sė­džio per kiek dau­giau nei sa­vai­tę. Dėl to bus kon­sul­tuo­ja­ma­si ir su Šiau­rės ša­lių Mi­nis­trų ta­ry­bos at­sto­vais.

Iki spa­lio 30 die­nos Lie­tu­va taip pat tu­rė­tų ap­si­tar­ti ir in­for­muo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, ko­kioms so­cia­li­nėms pa­bė­gė­lių gru­pėms bū­tų tei­kia­mas pri­ori­te­tas. R.Vait­kus pri­mi­nė, kad Lie­tu­va sieks pri­im­ti ne pa­vie­nius as­me­nis, o šei­mas bei „mo­ty­vuo­tus žmo­nes, ku­rie ras­tų čia an­trą sa­vo tė­vy­nę“.

„Sup­ran­tu, kad ne­sa­me lai­mė­to­jų pu­sė­je: so­cia­li­nės par­amos sis­te­ma Vo­kie­ti­jo­je yra smar­kiai ge­res­nė, Šve­di­jo­je – taip pat, yra dias­po­ra. Mes ne­už­sii­ma­me kon­ku­ren­ci­ja su ki­to­mis ša­li­mis dėl pa­bė­gė­lių, jo­kių vi­lio­ti­nių ne­ža­da­me šok­ti“, – kal­bė­jo vi­ce­kanc­le­ris.

R.Vait­kus pa­brė­žė, kad vi­si pa­bė­gė­lių li­gų ri­zi­kos fak­to­riai bus nu­sta­to­mi dar Grai­ki­jo­je, tik už tai esą Lie­tu­va tu­rės su­si­mo­kė­ti iš ES ski­ria­mo so­cia­li­nio pa­ke­to.

Jis pa­brė­žė, kad ko­mi­si­ja su­rinks Lie­tu­vo­je jau pri­ta­pu­sių mig­ran­tų kon­tak­tus – jie ga­lė­tų tap­ti tar­pi­nin­kais ir ver­tė­jau­ti bend­rau­jant su pa­bė­gė­liais Lie­tu­vo­je, o jų ge­bė­ji­mas at­pa­žin­ti ara­bų kal­bos dia­lek­tus esą pa­dė­tų at­skir­ti ti­kruo­sius ka­ro pa­bė­gė­lius nuo eko­no­mi­nių mig­ran­tų. Pa­bė­gė­liai grei­čiau­siai bus pri­ima­mi Kau­no oro uos­te. Jis bus siū­lo­mas Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai „kaip ge­riau­sia vie­ta“, taip pat bus kal­ba­ma su pa­ties oro uos­to at­sto­vais.

„Ren­ka­mės tur­būt Kau­ną šiuo pa­grin­du, nes Pa­lan­ga yra gal kiek per to­li, Kau­nas yra ar­čiau­siai Ruk­los, o Vil­niaus oro uos­tas ne­tu­ri to­kių tech­ni­nių ga­li­my­bių pri­im­ti to­kią gru­pę žmo­nių, vyk­dy­ti jų apk­lau­są“, – pa­aiš­ki­no R.Vait­kus.

Ko­mi­si­ja po­sė­dy­je taip pat ap­ta­rė iš Grai­ki­jos grį­žu­sios de­le­ga­ci­jos gau­tą in­for­ma­ci­ją, nag­ri­nė­jo ir bū­ti­nus tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus lau­kiant pa­bė­gė­lių. Anot vi­ce­kanc­le­rio, Sei­me jau yra re­gis­truo­tas Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo pro­jek­tas, tai pat ke­ti­na­ma keis­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ap­ra­šus.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja lan­kė­si pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­se Grai­ki­jo­je, ta­čiau ne­pa­vy­ko ras­ti no­rin­čių­jų per­si­kel­ti gy­ven­ti į mū­sų ša­lį.

Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.