Pabėgėliai sprunka iš Ruklos
Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­trą Ruk­lo­je pa­li­ko dvi šei­mos, ku­rios ban­dė iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos.

„Kal­ba­ma apie dvi jau­nas šei­mas, ku­rios tu­ri po du vai­kus, ma­ža­me­čius. Vie­na šei­ma iš­vy­ko ir ne­grį­žo, ki­ta su­lai­ky­ta pa­sie­ny­je ir grą­žin­ta į mū­sų pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­trą“, – „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos Ži­nių tar­ny­bai pa­sa­ko­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis.

Kaip in­for­ma­vo „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­ja, abi šei­mos per­kel­tos į Lie­tu­vą spa­lio vi­du­ry­je.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas BNS pa­tvir­ti­no, kad vie­na šei­ma iš Si­ri­jos be pi­lie­ty­bės bu­vo su­lai­ky­ta Len­ki­jo­je. Ki­ta šei­mą, anot jo, Lie­tu­vos-Len­ki­jos pa­sie­ny­je su­lai­kė pa­sie­nie­čiai. Pa­sak Ži­lins­ko, šei­mą ban­dė iš­vež­ti ser­bas, tu­rin­tis lei­di­mą gy­ven­ti Vo­kie­ti­jo­je. Pa­sie­nie­čiai dėl to vyk­do iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ser­bas šiuo me­tu su­lai­ky­tas.

„At­siž­vel­giant į tai, kad dau­giau­sia ne­le­ga­lių žmo­nių kon­tra­ban­di­nin­kų yra ser­bų kil­mės žmo­nės, ga­li­ma įtar­ti, kad pre­kei­viai žmo­nė­mis ste­bi, į ko­kias ša­lis žmo­nės yra per­ke­lia­mi iš pa­bė­gė­lių sto­vyk­lų Tur­ki­jo­je, Ita­li­jo­je ir Grai­ki­jo­je, pa­lai­ko su jais ry­šį ir po per­kė­li­mo to­liau ban­do su­si­siek­ti ir to­kiu bū­du rea­li­zuo­ti san­do­rį ir juos pri­sta­ty­ti į tiks­lo ša­lį – Vo­kie­ti­ją, Aus­tri­ją ar Šve­di­ją“, – tei­gė T.Ži­lins­kas.

Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas BNS pa­tvir­ti­no, kad ira­kie­čių šei­ma ir dar vie­na šei­ma be pi­lie­ty­bės iš Si­ri­jos pa­bė­go grei­čiau­siai nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį, ira­kie­čiai jau grą­žin­ti į cen­trą.

„Ke­tu­ri žmo­nės grį­žo iš pa­sie­nio – po Lie­tu­vą jie ke­liau­ti ga­li. O apie dar vie­ną šei­mą mes pra­ne­šė­me tar­ny­boms po ati­tin­ka­mo lai­ko, kad pra­puo­lė kaž­kur šei­ma. Ofi­cia­lių marš­ru­tų mes ne­ži­no­me – kol kas su­stab­dė­me in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mą, aiš­ki­na­mės“, – BNS sa­kė R.Mi­ku­lė­nas.

Jis sa­ko, kad cen­tro te­ri­to­ri­ja nė­ra už­da­ra, tad net ir ofi­cia­laus pa­bė­gė­lio ar pa­pil­do­mos ap­sau­gos sta­tu­so ne­ga­vę as­me­nys ga­li pa­lik­ti pa­sta­tą. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis BNS sa­kė, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas dar nė­ra pri­ėmęs spren­di­mo dėl to, ko­kį sta­tu­są su­teik­ti šioms šei­moms, to­dėl jos ne­ga­lė­jo le­ga­liai kirs­ti sie­nos, bet ga­lė­jo ke­liau­ti Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je.

„Čia vie­na iš pa­sku­ti­nių­jų žmo­nių gru­pių, ku­rios per­kel­tos, jie dar tu­rė­jo lauk­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to spren­di­mo dėl sta­tu­so su­tei­ki­mo“, – sa­kė A.Še­šel­gis.

„Ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar tos šei­mos bė­go su­ta­rę, ar ne­su­ta­rę (...). Gal jie tie­siog pa­ban­dė ke­lius, ar ga­li­ma pa­bėg­ti iš Lie­tu­vos – gal ga­li­ma taip bū­tų spė­ti“, – sa­kė R.Mi­ku­lė­nas, ne­at­me­tęs, kad pa­bė­gė­liai tu­rė­jo gi­mi­nai­čių ar pa­žįs­ta­mų Va­ka­rų Eu­ro­po­je.

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį mies­te­ly­je du ne­pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai už­si­puo­lė dvi Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro gy­ven­to­jas – si­rę ir ira­kie­tę, ku­rios ve­ži­mė­ly­je ve­žė­si ma­ža­me­tį vai­ką. As­me­nys užs­to­jo joms ke­lią, ne­lei­do pra­ei­ti bei ban­dant iš­trūk­ti, su­grie­bė už dra­bu­žių bei vie­nai jų su­lau­žė aki­nius. Dėl to ki­lo pa­bė­gė­lių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas – apie 30 as­me­nų bu­vo pa­si­ry­žę pa­tys aiš­kin­tis si­tua­ci­ją, bet pa­si­kal­bė­ję su par­ei­gū­nais, to­kių pla­nų at­si­sa­kė. Dėl įvy­kio at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

R.Mi­ku­lė­nas BNS tvir­ti­no, kad dvie­jų šei­mų pa­bė­gi­mas iš cen­tro nė­ra nie­kaip su­si­jęs su pra­ėju­sios sa­vai­tės in­ci­den­tu.

Šiuo me­tu Ruk­lo­je esan­čia­me pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre gy­ve­na apie 180 pa­bė­gė­lių. Dau­giau­sia jų – žmo­nių iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų, per­kel­tų pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą. Iš vi­so Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius. Šiuo me­tu į ša­lį per­kel­ta be­veik 200 as­me­nų.