Pabėgėliai: daug neatsakytų klausimų
Dau­giau nei tūks­tan­čio pa­bė­gė­lių, ti­kė­ti­na, su­lauk­sian­ti Lie­tu­va dar nė­ra iš­spren­du­si dau­ge­lio su to­kiais as­me­ni­mis su­si­ju­sių klau­si­mų. Prie­globs­tį mū­sų ša­ly­je jau ga­vę at­vy­kė­liai daž­nai su­si­du­ria ne tik su tei­si­nė­mis kliū­ti­mis, ap­sun­ki­nan­čio­mis jų in­teg­ra­ci­ją į mū­sų vi­suo­me­nę. To­dėl tiek im­ig­ran­tais be­si­rū­pi­nan­tys vi­suo­me­ni­nin­kai, tiek juos įdar­bin­ti no­rin­tys vers­lo at­sto­vai lau­kia rea­lių val­džios žings­nių su­ku­riant to­kią sis­te­mą, ku­ri teik­tų nau­dos ir vals­ty­bei, ir nau­jie­siems jos gy­ven­to­jams.

Su­sit­var­ky­ti su šim­tais į mū­sų ša­lį at­vyk­sian­čių pa­bė­gė­lių ga­li bū­ti ne­leng­va. Dau­ge­lis darb­da­vių, ku­riems kaip nie­ka­da trūks­ta dar­bo jė­gos, bū­tų lin­kę įdar­bin­ti at­vy­kė­lius. Ta­čiau pir­miau­sia no­ri­ma ži­no­ti, ko­kios in­teg­ra­ci­jos są­ly­gos pa­bė­gė­liams bus su­da­ry­tos, juo­lab kad lig­šio­li­nis pro­ce­sas ne­bu­vo itin sklan­dus.

550-800 eu­rų per mėnesį

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) at­sto­vė Eg­lė Čap­li­kie­nė, prie­globs­tį ga­vu­sių as­me­nų in­teg­ra­ci­ja vyks­ta ke­liais eta­pais. Iš pra­džių jie pa­ten­ka į Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­trą (PPC) Ruk­lo­je, o po aš­tuo­nių mė­ne­sių tę­sia in­teg­ra­ci­ją pa­si­rink­tos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, pa­de­da­mi Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos ir Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ at­sto­vų. Šios or­ga­ni­za­ci­jos yra at­rink­tos per vie­šą kon­kur­są.

As­me­niui ar­ba šei­mai ski­ria­mas ku­ra­to­rius, ku­ris pa­de­da su­si­ras­ti ir iš­si­nuo­mo­ti būs­tą, įsi­gy­ti bū­ti­niau­sius bal­dus ir na­mų apy­vo­kos reik­me­nis, su­si­ras­ti dar­bą, or­ga­ni­zuo­ja lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mą, vai­kų ug­dy­mą mo­kyk­lo­se ar vai­kų dar­že­liuo­se, pa­de­da pil­dy­ti do­ku­men­tus.

Už­sie­nie­čiams mo­ka­ma vien­kar­ti­nė įsi­kū­ri­mo pa­šal­pa, mė­ne­si­nės pa­šal­pos mais­tui ir ki­toms iš­lai­doms (būs­to nuo­mai, ko­mu­na­li­nėms ir trans­por­to iš­lai­doms), ap­mo­ka­mi lie­tu­vių kal­bos kur­sai, mo­ka­mos pa­šal­pos vai­kams.

Anot SADM, šiuo me­tu PPC yra 33 prie­globs­tį ga­vę už­sie­nie­čiai. Par­amą in­teg­ra­ci­jai sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se gau­na 105 as­me­nys. Dau­giau­sia jų yra Vil­niu­je - 62, Kau­ne - 14, Jo­na­vo­je - 20, Elek­trė­nuo­se - 4.

SADM skai­čia­vi­mais, PPC vie­no už­sie­nie­čio in­teg­ra­ci­jos kai­na sie­kia 600-800 eu­rų per mė­ne­sį, sa­vi­val­dy­bė­se - 550-600 eu­rų.

At­nau­ji­na schemas

Kaip in­teg­ra­ci­jos pro­ce­sas kei­sis, kai į Lie­tu­vą at­vyks per tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių, SADM at­sto­vai kol kas ne­ga­li at­sa­ky­ti. Aiš­ku tiek, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja už kiek­vie­ną į mū­sų ša­lį per­kel­tą pa­bė­gė­lį skirs 6 tūkst. eu­rų vien­kar­ti­nę iš­mo­ką. Pri­pa­žįs­ta­ma, kad lė­šų ki­tų me­tų na­cio­na­li­nia­me biu­dže­te tu­rės nu­ma­ty­ti ir pa­ti Lie­tu­va.

Vis dėl­to į dau­ge­lį ky­lan­čių klau­si­mų dar su­nku at­sa­ky­ti. „Si­tua­ci­ja šiuo me­tu spren­džia­ma. Ti­ki­mės ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis pa­tvir­tin­ti vi­sas at­nau­jin­tas sche­mas“, - LŽ in­for­ma­vo SADM Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus ve­dė­ja E. Čap­li­kie­nė.

SADM va­do­vė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė dar už­va­kar už­si­mi­nė, kad svars­to­ma steig­ti PPC pa­da­li­nius skir­tin­go­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se.

Evalda Šiškauskienė: "Klausimas, kokia bus valstybės pozicija, ar ji prisidės prie tokių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skirs lėšų mokytis kalbos. Taip pat reikia žinoti, kur jie bus apgyvendinti."Romo Jurgaičio nuotrauka

Taip pat aiš­kė­ja, kad Lie­tu­va ti­krins pri­ima­mus pa­bė­gė­lius. Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro El­vi­no Jan­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, vyk­dy­ti at­ran­ką mig­ra­ci­jos par­ei­gū­nus jau ren­gia Jung­ti­nių Tau­tų at­sto­vai, bus pa­si­tel­kia­ma ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų.

Dau­gė­ja savanorių

Vil­niaus aps­kri­ty­je 90 pa­bė­gė­lių šiuo me­tu pa­de­dan­čio in­teg­ruo­ti Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ at­sto­vė Il­ma Skuo­die­nė LŽ pa­pa­sa­ko­jo, kad pa­gal­ba šiuo me­tu tei­kia­ma ukrai­nie­čių, bal­ta­ru­sių, af­ga­nis­ta­nie­čių, če­čė­nų šei­moms, ke­liems as­me­nims iš Eri­trė­jos.

„Jie vi­si yra dar­bin­go am­žiaus ir dir­ba. Ne­dir­ba tik tie, ku­rie tu­ri svei­ka­tos prob­le­mų. Kad pa­bė­gė­liai - iš­lai­ky­ti­niai be­dar­biai, yra mi­tas“, - pa­žy­mė­jo „Ca­ri­to“ Už­sie­nie­čių in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mos va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, dau­gu­ma lig­šio­li­nių pa­bė­gė­lių kal­ba ru­siš­kai ar­ba ang­liš­kai, tai­gi kal­ba nė­ra kliū­tis įsi­trauk­ti į dar­bo rin­ką. I. Skuo­die­nė pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu Vil­niu­je in­teg­ruo­ja­mas vie­nas Ira­ko pi­lie­tis, ke­le­tas šei­mų iš Eri­trė­jos, bend­ruo­me­nės ap­gy­ven­di­no 3 šei­mas iš Ira­ko.

„Ca­ri­to“ at­sto­vė džiau­gė­si, kad pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo sa­va­no­rių, ku­rie no­ri pa­bė­gė­lius ly­dė­ti, ap­gy­ven­din­ti sa­vo na­muo­se. „Tu­ri­me ir di­de­lį są­ra­šą darb­da­vių, ku­rie no­ri įdar­bin­ti pa­bė­gė­lius ir, at­siž­vel­giant į kal­bos mo­kė­ji­mo ly­gį, yra pa­si­ren­gę juos net ap­mo­ky­ti“, - ti­ki­no ji.

Darb­da­viai laukia

Vers­lo at­sto­vai iš tie­sų bū­tų lin­kę įdar­bin­ti pa­bė­gė­lius, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad lig šiol esa­ma daug ne­aiš­ku­mų, kaip bus vyk­do­ma jų in­teg­ra­ci­ja.

Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos va­do­vė Eval­da Šiš­kaus­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad pa­bė­gė­lių įdar­bi­ni­mas pa­dė­tų spręs­ti ka­tas­tro­fiš­ko dar­buo­to­jų trū­ku­mo prob­le­mą. „Į­dar­bin­tu­me kam­ba­ri­nes, pa­da­vė­jus, vi­rė­jus. Ta­čiau no­rint dirb­ti da­lį šių dar­bų rei­kia mo­kė­ti lie­tu­vių kal­bą. Klau­si­mas, ko­kia bus vals­ty­bės po­zi­ci­ja, ar ji pri­si­dės prie to­kių dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo, skirs lė­šų mo­ky­tis kal­bos. Taip pat rei­kia ži­no­ti, kur jie bus ap­gy­ven­din­ti, ko­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Kai tu­rė­si­me at­sa­ky­mus, su aso­cia­ci­jos na­riais svars­ty­si­me šiuos klau­si­mus“, - kal­bė­jo ji.

Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos va­do­vas Lau­ry­nas Vi­li­mas tei­gė, kad pre­ky­bos sek­to­riu­je taip pat yra dau­gy­bė lais­vų dar­bo vie­tų. Tad šios aso­cia­ci­jos na­riai, tarp ku­rių - di­džiau­si pre­ky­bos tink­lai, bū­tų lin­kę tarp at­vy­kė­lių dai­ry­tis rei­ka­lin­gų dar­buo­to­jų.

„Pre­ky­bos sek­to­riu­je yra dar­bo vie­tų, kur ne­rei­kia ypa­tin­gų ge­bė­ji­mų ar net ge­ro lie­tu­vių kal­bos mo­kė­ji­mo. Jei pre­ky­bi­nin­kai tu­rės di­des­nį dar­buo­to­jų pa­si­rin­ki­mą, ma­nau, tai vi­siems bus nau­din­ga“, - sa­kė L. Vi­li­mas.

Lie­tu­vos sta­ty­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vas Da­lius Ged­vi­las ti­ki­no, kad šis sek­to­rius ga­lė­tų įdar­bin­ti kva­li­fi­kuo­tus dar­buo­to­jus. „Priim­tu­me ama­ti­nin­kus, meis­trus, ku­rie ge­ba dirb­ti. Ta­čiau iš pra­džių tu­rė­tu­me ži­no­ti, koks bus tų pa­bė­gė­lių sta­tu­sas. Kol kas la­bai daug ne­aiš­ku­mų“, - kal­bė­jo jis.

Rei­ka­lau­ja įrodymų

Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Pa­bė­gė­lių rei­ka­lų sky­riaus va­do­vė Ais­tė Ge­ri­kai­tė-Šu­kie­nė var­di­jo, kad daž­niau­siai pa­bė­gė­liams ky­lan­ti prob­le­ma - tei­si­nių rei­ka­lų tvar­ky­mas.

„Rū­pes­čių at­si­ran­da dėl rei­kia­mų do­ku­men­tų ne­tu­rė­ji­mo, dip­lo­mų pri­pa­ži­ni­mo, ver­ti­ni­mo - daž­nas ne­tu­ri iš­si­la­vi­ni­mą pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų. Kol Lie­tu­vo­je pa­bė­gė­lių ne­bu­vo daug, kiek­vie­ną at­ve­jį „išb­lu­si­nė­da­vo­me“, steng­da­vo­mės kiek­vie­nam as­me­niš­kai pa­dė­ti. Bet jei­gu jų bus dau­giau, pa­na­šių prob­le­mų kils ir jiems“, - sa­kė ji.

Prie­globs­tį ga­vu­sius as­me­nis kon­sul­tuo­jan­ti ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ja Eg­lė Sa­mu­cho­vai­tė at­krei­pė dė­me­sį ir į ki­tas prob­le­mas: dau­ge­lis prie­globs­tį ga­vu­sių as­me­nų yra pa­ty­rę psi­cho­lo­gi­nių trau­mų, ne­iš­moks­ta lie­tu­vių kal­bos per skir­tas 190 va­lan­dų.

„Lie­tu­vo­je tei­kia­ma la­bai ma­žai psi­cho­lo­gi­nių kon­sul­ta­ci­jų, dėl to tų žmo­nių so­cia­li­niai įgū­džiai, ge­bė­ji­mai mo­ky­tis, mo­ty­va­ci­ja ga­li bū­ti la­bai men­ki. Su­dė­tin­ga su­si­ras­ti būs­tą, dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą dėl vi­suo­me­nės nuo­sta­tų mig­ran­tų ir pa­bė­gė­lių at­žvil­giu", - kal­bė­jo tei­si­nin­kė.

Anot jos, iš PPC iš­ėję as­me­nys tu­ri įro­dy­ti, kad tu­rės lė­šų pra­gy­ven­ti vie­nus me­tus - skai­čiuo­ja­ma mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga mė­ne­siui. R. Sa­mu­cho­vai­tės tei­gi­mu, tai reiš­kia, kad pa­bė­gė­lis ar­ba šei­mos na­rys sa­vo sąs­kai­to­je tu­ri tu­rė­ti 3900 eu­rų ar­ba ki­taip par­ody­ti, iš ko gy­vens.

„Daž­niau­siai to­kiu me­tu pa­bė­gė­lis dar tik mo­ko­si kal­bos, ne­tu­ri dar­bo. In­teg­ra­ci­ja Ruk­lo­je pa­ti sa­vai­me ne­la­bai įma­no­ma dėl to, kad mies­te­lis ne­di­de­lis, cen­tras - mies­te­lio pa­kraš­ty­je. Su­nkiau­sia žmo­nėms sė­dė­ti be dar­bo, jie jau­čia, kad yra naš­ta, o su­si­jun­gi­mas su kil­mės vals­ty­bė­je li­ku­siais ar­ti­miau­siais šei­mos na­riais yra su­dė­tin­gas“, - sa­kė E. Sa­mu­cho­vai­tė.

AFP/Scanpix nuotrauka

Vai­ruo­to­jas ne­be­ga­li vairuoti

Ji pa­sa­ko­jo, kad pa­bė­gė­lių de­mo­ty­va­ci­ją, be ki­ta ko, daž­nai nu­le­mia psi­cho­lo­gi­nė bū­se­na. Tei­si­nin­kė pa­tei­kė pa­vyz­dį apie pa­les­ti­nie­tį, to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ją. Jo pa­žy­mė­ji­mas Lie­tu­vo­je ne­ga­lio­ja - rei­kia iš nau­jo lai­ky­ti tiek teo­ri­jos, tiek pra­kti­kos eg­za­mi­nus.

„To­kios iš­lai­dos pa­bė­gė­liui ne­įkan­da­mos. Tu­ri­me spe­cia­lis­tą, ku­ris ga­lė­tų dirb­ti, už­si­dirb­ti, bet jis iš pat pra­džių su­si­du­ria su jam ne­įma­no­mo­mis įveik­ti kliū­ti­mis“, - pa­žy­mė­jo E. Sa­mu­cho­vai­tė.

Ji pri­dū­rė, kad po dis­ku­si­jų su SADM at­sto­vais pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­ga­liau pa­vy­ko pa­keis­ti tei­sės ak­tus, kad as­muo, ku­ris jau pra­dė­jo in­teg­ra­ci­ją mies­te (su­si­ra­do dar­bą, būs­tą, vai­kai pra­dė­jo lan­ky­ti mo­kyk­lą), ga­lė­tų ją ten tęs­ti ir ne­vyk­ti il­giems in­teg­ra­ci­jos mė­ne­siams į Ruk­lo­je esan­tį PPC.

Te­bė­ra tran­zi­to šalis

Pa­bra­dė­je esan­čio Už­sie­nie­čių re­gis­tra­ci­jos cen­tro (URC) va­do pa­va­duo­to­jas ma­jo­ras Alek­sand­ras Kis­lo­vas pri­mi­nė, kad Lie­tu­va pa­bė­gė­liams lig šiol tė­ra tar­pi­nė sto­te­lė.

„Kaip bu­vo­me, taip ir li­ko­me tran­zi­to ša­lis. Ti­krai dau­gu­ma, ku­rie va­žiuo­da­vo, ne­tu­rė­da­vo tiks­lo pa­si­lik­ti Lie­tu­vo­je, gal tik 1-2 pro­cen­tai. O da­bar ma­to­me ten­den­ci­ją, kad iš ti­krų­jų da­lis as­me­nų gal ir no­rė­tų pa­si­lik­ti Lie­tu­vo­je ir gy­ven­ti“, - kal­bė­jo jis.

URC yra spe­cia­li­zuo­tas pa­da­li­nys, skir­tas lai­ky­ti su­lai­ky­tus už­sie­nie­čius ir teis­mo ar­ba Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to spren­di­mu lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti prie­globs­čio pra­šy­to­jus, vyk­dy­ti už­sie­nie­čių grą­ži­ni­mą bei iš­siun­ti­mą iš Lie­tu­vos.

Kaip tei­gė URC at­sto­vas, vos 5-7 proc. da­bar­ti­nių at­vy­kė­lių no­rė­tų lik­ti Lie­tu­vo­je. Dau­giau­sia tai ukrai­nie­čiai.

A. Kis­lo­vo ma­ny­mu, Lie­tu­vai šiuo me­tu de­rė­tų gal­vo­ti apie spe­cia­lią in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mą.

URC šiuo me­tu gy­ve­na 215 už­sie­nie­čių, iš jų 130 yra Viet­na­mo pi­lie­čiai. URC ap­gy­ven­din­to už­sie­nie­čio iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja apie 18 eu­rų per par­ą.