Paaiškėjo vidaus reikalų viceministrai
Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trais bus ski­ria­mi da­bar­ti­nis Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Čes­lo­vas Mul­ma, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Da­rius Ur­bo­nas ir bu­vęs „vals­tie­čių“ kan­di­da­tas į Sei­mą, žur­na­lis­tas Gied­rius Su­rplys, pa­tvir­ti­no mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

„Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trai bus Č.Mul­ma, D.Ur­bo­nas ir G.Su­rplys“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė E.Mi­siū­nas.

Pa­sak jo, Č.Mul­ma mi­nis­te­ri­jo­je ku­ruos vie­šo­jo sau­gu­mo klau­si­mus, D.Ur­bo­nas – vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo sri­tį, o G.Su­rplys – re­gio­ni­nę po­li­ti­ką.

Mi­nis­tro at­sto­vu spau­dai dirbs „TV3“ žur­na­lis­tas Ka­ro­lis Vait­ke­vi­čius. Dar vie­nu E.Mi­siū­no pa­ta­rė­ju dirbs ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos Va­dy­bos ka­ted­ros pro­fe­so­rius Al­vy­das Ša­ko­čius.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras in­ter­viu BNS ža­dė­jo ieš­ko­ti ga­li­my­bių iki 2020 me­tų vi­siems že­miau­sios gran­dies sta­tu­ti­niams par­ei­gū­nams mo­kė­ti po tūks­tan­tį eu­rų dar­bo už­mo­kes­čio. Mi­nis­tro tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė taip pat nu­ma­tys lė­šų iki 2020 me­tų už­ti­krin­ti Lie­tu­vos iš­ori­nės sie­nos ap­sau­gą mo­der­nio­mis prie­mo­nė­mis.

E.Mi­siū­nas taip pat ža­dė­jo ki­tais me­tais ini­ci­juo­ti pert­var­ką vals­ty­bės tar­ny­bo­je.