Paaiškėjo rinkimų laimėtojai
Lie­tu­vo­je sek­ma­die­nį įvy­kus sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų bei me­rų rin­ki­mams, ku­riuo­se me­rai pir­mą kar­tą rink­ti tie­sio­giai, su­skai­čiuo­ti be­veik vi­si re­zul­ta­tai. Dėl sos­ti­nės va­do­vo pos­to po dvie­jų sa­vai­čių vyk­sian­čia­me an­tra­me tu­re var­žy­sis Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ir Ar­tū­ras Zuo­kas.

20.05 Dėl Šiau­lių mies­to me­ro pos­to an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re var­žy­sis abu ne­par­ti­niai kan­di­da­tai - vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų iš­kel­ti Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, da­bar­ti­nis ta­ry­bos na­rys Ar­tū­ras Vi­soc­kas su­rin­ko 16,65 proc. šiau­lie­čių bal­sų, par­la­men­ta­ras Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas - 15,43 pro­cen­to.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

19.05 Li­be­ra­lų są­jū­dis, ga­vęs dau­giau­sia vie­tų Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ir pir­ma­die­nį su­si­ta­ręs for­muo­ti koa­li­ci­ją su kon­ser­va­to­riais, dėl jos stip­ri­ni­mo to­liau de­ra­si su „Lie­tu­vos są­ra­šu“ bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

18.00 Pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re me­ro rin­ki­muo­se Aly­tu­je trium­fa­vęs Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius ir rin­ki­mus lai­mė­jęs jo ko­mi­te­tas ne­at­me­ta, kad val­dan­čią­ją dau­gu­mą burs sa­vo jė­go­mis, per­vi­lio­da­mi da­lį ki­tų par­ti­jų at­sto­vų.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

16.40 Nau­jo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se tu­rė­tų dirb­ti dau­giau­sia mo­te­rų per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius, jau­nė­ja ir bend­ras po­li­ti­kų am­žius.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, ta­ry­bo­se man­da­tus ga­vo 367 mo­te­rys - tai 26-io­mis mo­te­ri­mis ar­ba 7 proc. dau­giau, nei per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus 2011-ai­siais. Pa­ly­gin­ti su 1997-ai­siais, mo­te­rų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se tu­rė­tų pa­dau­gė­ti pus­šim­čiu (be­veik 16 proc.).

Sa­vi­val­do­je dir­ban­čių vy­rų, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais rin­ki­mais, tu­rė­tų su­ma­žė­ti 69-iais ir liks 1116.

Šią ka­den­ci­ją iš­rink­tų kan­di­da­tų am­žiaus vi­dur­kis ma­žė­ja ket­ve­riais me­tais - nuo bu­vu­sio 55,8 iki 50,9 me­tų. Jau­niau­si po­li­ti­kai, VRK duo­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius bu­vo ren­ka­mi 1997-ai­siais, tuo­met vie­tos po­li­ti­kų am­žiaus vi­dur­kis sie­kė 46,3 me­tų.

67 proc. į ta­ry­bas iš­rink­tų po­li­ti­kų ir po­li­ti­kių nu­ro­dė esan­tys lie­tu­vių tau­ty­bės, kiek per 4 proc. - len­kų, be­veik 1,5 proc. - ru­sų tau­ty­bės. Taip pat yra nu­ro­džiu­sių­jų ukrai­nie­čių, bal­ta­ru­sių, to­to­rių, ang­lų ir ne­tgi že­mai­čių tau­ty­bę. Dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis vi­sų iš­rink­tų po­li­ti­kų apie sa­vo tau­ty­bę ne­in­for­ma­vo.

Iš vi­so į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas iš­rink­ti apie pu­san­tro tūks­tan­čio as­me­nų.

15.55 Kau­no Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS–LKD) par­ti­jos po­li­ti­kai, sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se ta­ry­bų rin­ki­muo­se li­kę an­trie­ji po vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Vie­nin­gas Kau­nas“, ne­no­rė­tų tap­ti opo­zi­ci­ja ir tei­gia, kad pa­si­ren­gę su­vie­ny­ti jė­gas tę­siant pra­dė­tus dar­bus.

„Kaip be­nu­tik­tų, kaip be­su­sik­los­ty­tų an­tra­sis tu­ras, kas stos prie vai­ro, be mū­sų pa­tir­ties bū­tų su­dė­tin­ga ir mes steng­si­mės kon­so­li­duo­ti jė­gas. Ma­žiau par­ti­jų pa­kliu­vo į ta­ry­bą ne­gu anks­čiau, anks­čiau aš­tuo­nios–­de­vy­nios par­ti­jos, ju­dė­ji­mai, tai ir­gi ap­sun­ki­no vi­sus rei­ka­lus ir tek­da­vo daug lai­ko pa­au­ko­ti, kad įti­kin­tu­mei ko­le­gas. Da­bar, aš ma­nau, kad ta­ry­ba bus ko­ky­biš­kes­nė, bus ma­žiau in­tri­gų“, – pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas.

Ta­ry­bo­je „Vie­nin­gas Kau­nas“ pel­nė 16, TS–LKD - 13 man­da­tų. Sa­vi­val­dy­bė­je taip pat bus ke­tu­rias vie­tas ga­vę so­cial­de­mo­kra­tai bei pir­mą kar­tą iš­rink­tas vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Kau­nas – ki­to­kia Lie­tu­va“. „Pū­ko“ ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos sa­vi­nin­ko Kęs­tu­čio Pū­ko ly­de­riau­ja­mas są­ra­šas pel­nė tris vie­tas mies­to ta­ry­bo­je.

An­tra­ja­me Kau­no me­ro rin­ki­mų tu­re po dvie­jų sa­vai­čių da­ly­vaus „Vie­nin­go Kau­no“ at­sto­vas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis ir A.Kup­čins­kas.

Kau­ne sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se bal­sa­vo 46 pro­cen­tai rin­kė­jų.

15.20 Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ti­ki­si, kad sėk­min­gi sa­vi­val­dos rin­ki­mai su­stip­rins ga­li­my­bes de­ši­nie­siems grįž­ti į ša­lies val­džią po ki­tais me­tais vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų. „Jei­gu ver­tin­čiau, kaip tie sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų re­zul­ta­tai ga­li at­si­liep­ti mū­sų to­li­mes­niam po­li­ti­niam gy­ve­ni­mui ir 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams, tai aš ma­tau iš ti­krų­jų la­bai ne­blo­gą ten­den­ci­ją, kad at­si­ra­do šan­sas cen­tro de­ši­nio­sioms po­li­ti­nėms jė­goms tu­rė­ti di­des­nį rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ir iš opo­zi­ci­jos tap­ti val­dan­čią­ja dau­gu­ma“, - žur­na­lis­tams sa­kė E.Ma­siu­lis.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

14.40 Per sek­ma­die­nį vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus man­da­tų skai­čiu­mi sa­vo po­zi­ci­ją, pa­ly­gin­ti su 2011-ųjų rin­ki­mais, la­biau­siai pa­ge­ri­no Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Per pra­ėju­sius rin­ki­mus li­be­ra­lai su 98 man­da­tais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se užė­mė sep­tin­tą vie­tą, o po sek­ma­die­nio rin­ki­mų jie šok­te­lė­jo į tre­čią po­zi­ci­ją tarp par­ti­jų su 216 man­da­tų.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, pa­ly­gin­ti su 2011 me­tais, man­da­tų skai­čių pa­di­di­no nuo 328 iki 365, o an­trą po­zi­ci­ją iš­lai­kę Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, tu­rė­ję 249 man­da­tus 2011 me­tais, šie­met gau­na 247. Tie­sa, per šiuos rin­ki­mus kon­ser­va­to­riai kar­tu su Li­be­ra­lų są­jū­džiu Vil­nius ra­jo­ne da­ly­va­vo koa­li­ci­ja, ir kar­tu ga­vo dar 5 man­da­tus.

Dar­bo par­ti­jos gau­tų man­da­tų skai­čius ap­tir­po nuo 165 per 2011-ųjų rin­ki­mus iki 148 man­da­tų šie­met. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir žaių­jų są­jun­ga iš­lai­kė pa­na­šias po­zi­ci­jas - per pra­ėju­sius rin­ki­mus bu­vo ga­vu­si 147 man­da­tus, šie­met jų lai­mi 138.

Tuo tar­pu par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ smar­kiai pra­ra­do po­zi­ci­jas. Per pra­ėju­sius rin­ki­mus 155 man­da­tus lai­mė­ję „tvar­kie­čiai“ šie­met jų ga­vo 84.

Lie­tu­vos len­kų ir rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) kar­tu su Ru­sų al­jan­su koa­li­ci­jo­je ga­vo 67 man­da­tus, taip pat dar du man­da­tus ga­vo jung­ti­niu pri­pa­žin­tas šių par­ti­jų są­ra­šas ir dar vie­ną man­da­tą at­ski­rai kan­di­da­ta­vu­si LLRA. Per pra­ėju­sius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus LLRA kar­tu su Ru­sų Al­jan­su bu­vo ga­vę 61 man­da­tą.

13.25 Prieš ket­ve­rius me­tus šim­tą man­da­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jęs Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) da­bar vie­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se skai­čių pa­di­di­no dau­giau nei dvi­gu­bai – iki 221. Kaip pa­brė­žia par­ti­jos pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis, tai pats ge­riau­sias li­be­ra­lų pa­si­ro­dy­mas sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se per vi­są ša­lies is­to­ri­ją.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

13.10 Dėl įsta­ty­mų pa­žei­di­mų ga­li tek­ti ko­re­guo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus, pra­si­žen­gė­lius brau­kiant iš man­da­tų da­ly­bų, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Mes dar tu­rė­si­me ati­džiai su­si­pa­žin­ti ir įver­tin­ti vi­sus pa­da­ry­tus rin­ki­mų pa­žei­di­mus, svars­to­ma, kad gal­būt dėl kai ku­rių kan­di­da­tų, jei pa­aiš­kės, kad jie yra pra­si­žen­gę ar­ba jų at­žvil­giu bu­vo pa­da­ry­ti pra­si­žen­gi­mai, ga­li bū­ti pri­ima­mos prie­mo­nės - jie brau­kia­mi iš kan­di­da­tų są­ra­šų, pra­lei­džia­mi kan­di­da­tų są­ra­šuo­se su­tei­kiant man­da­tus“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

12.35 Po­li­to­lo­gai kaip pra­lai­mė­to­jus rin­ki­muo­se įvar­di­ja par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) bei Dar­bo par­ti­ją. Pa­sta­ro­sios pir­mi­nin­kė sa­kė, kad re­zul­ta­tai nu­vy­lė, ta­čiau val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai tai ne­at­si­lieps o R. Pa­ksas 68 su­ma­žė­ju­sį man­da­tų skai­čių ver­ti­na „san­tū­riai vi­du­ti­niš­kai“.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

12.30 Tarp Kau­no po­li­ti­kų vy­rau­ja ne­ži­nia ir įtam­pa. Nors jau pa­skelb­ti Kau­no mies­to ta­ry­bos rin­ki­mų re­zul­ta­tai ir pir­mu­mo bal­sai, kol kas nė­ra aiš­ku, ko­kia po­li­ti­nė jė­ga ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus val­dys mies­tą.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

12.10 Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­rink­tas už­sie­nie­tis. Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se Vil­niu­je man­da­tą lai­mė­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­tis Mar­kas Ada­mas Ha­rol­das.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

11.55 Tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se da­ly­va­vę par­la­men­ta­rai ypač di­de­lio rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ne­su­lau­kė - iš be­veik dvie­jų de­šim­čių kan­di­da­ta­vu­sių­jų į an­trą rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko pen­ki.

Kaip ro­do pir­mi­niai Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­nys, šie rin­ki­mai sėk­min­giau­si bu­vo li­be­ra­lui Al­giui Ka­šė­tai, kan­di­da­tuo­jan­čiam į Va­rė­nos ra­jo­no me­rus. Jis su­rin­ko 49,8 proc. rin­kė­jų bal­sų - pri­trū­ko la­bai ne­daug, kad bū­tų iš­rink­tas pir­ma­ja­me tu­re.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

11.20 Pa­sak mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai tu­ri daug pri­va­lu­mų. Tuo tar­pu opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius įžvel­gia pa­vo­jin­gų ten­den­ci­jų.

„Vi­suo­me­nė bal­sa­vo, vi­suo­me­nė iš­si­rin­ko, pa­di­dės me­ro at­sa­ko­my­bė, at­sis­kai­tant prieš rin­kė­jus nu­veik­tais dar­bais“, – sa­kė dau­giau­sia bal­sų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se su­rin­ku­sios so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris A. But­ke­vi­čius.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

10.48 Va­kar vy­ku­sius rin­ki­mus ko­men­tuo­jan­tys po­li­to­lo­gai di­džiau­siu lai­mė­to­ju įvar­di­ja ne­par­ti­nius da­ri­nius ir Li­be­ra­lų są­jū­dį (LS), pra­lai­mė­to­jais – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT), Dar­bo par­ti­jas.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

10.32 Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vai pir­ma­die­nį su­ta­rė siek­ti su­for­muo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją Vil­niu­je.

Li­be­ra­lų kan­di­da­tas į sos­ti­nės me­rus Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­kė, kad dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos bus de­ra­ma­si su vi­so­mis par­ti­jo­mis, iš­sky­rus da­bar­ti­nio Vil­niaus me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­mą Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gą (li­be­ra­lus) ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją.

Pla­čiau apie tai skai­ty­ki­te čia.

9.45 Pir­muo­se tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se ge­riau­siai se­kė­si so­cial­de­mo­kra­tams. Šios par­ti­jos kan­di­da­tai su­rin­ko dau­giau­sia bal­sų 20 sa­vi­val­dy­bių. Kon­ser­va­to­rių ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai lai­mė­jo po 10 sa­vi­val­dy­bių, Dar­bo par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų ko­mi­te­tai pa­sie­kė per­ga­les po 5. Ke­tu­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se dau­giau­sia bal­sų ati­te­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tams į me­rus, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja džiau­gė­si lai­mė­ji­mu 2 sa­vi­val­dy­bė­se. Po vie­ną per­ga­lę ati­te­ko Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos kan­di­da­tams.

9.25 Klai­pė­dos mies­te duo­me­nis apie sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se ati­duo­tus pir­mu­mo bal­sus at­siun­tė 52 iš 54 apy­lin­kių. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, į uos­ta­mies­čio ta­ry­bą pa­te­ko šie po­li­ti­kai:

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis:

1 Vy­tau­tas GRUBLIAUSKAS

2 Si­mo­nas GENT­VI­LAS

3 Ar­tū­ras ŠUL­CAS

4 Ali­na VE­LY­KIE­NĖ

5 Al­gir­das GRUB­LYS

6 Ju­di­ta SIMONAVIČIŪTĖ

7 Vid­man­tas PLEČKAITIS

8 Sau­lius BUDINAS

9 Vy­gan­tas VA­REI­KIS

10 Aud­rius VAIŠ­VI­LA

11 Ar­vy­das CESIULIS

Tė­vy­nės są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai:

1 Ag­nė BILOTAITĖ

2 Lais­vū­nas KAVALIAUSKAS

3 Ri­man­tas DIDŽIOKAS

4 Arū­nas BARBŠYS

Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“:

1 Iri­na ROZOVA

2 Ta­ma­ra LOCHANKINA

3 Vla­di­mir VLA­SOV

4 Alek­sandr MICHAILOV

Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Pu­tei­kis plius“:

1 Ni­na PUTEIKIENĖ

2 Li­gi­ta GIRSKIENĖ

3 Al­fon­sas VILDŽIŪNAS

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja:

1 Li­li­ja PETRAITIENĖ

2 Jo­nas SĄ­LY­GA

3 Val­de­ma­ras ANUŽIS

„Klai­pė­dos“ vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas:

1 Ri­man­tas TARAŠKEVIČIUS

2 Vy­tau­tas ČEPAS

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“:

1 Ar­tū­ras RAZBADAUSKAS

2 Al­do­na STAPONKIENĖ

Lie­tu­vos ru­sų są­jun­ga:

1 Via­čes­lav TITOV

9.20 Pre­li­mi­na­ri Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos su­dė­tis:

Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Vie­nin­gas Kau­nas“:

1 Vis­val­das MATIJOŠAITIS

2 Jū­ra­tė Ele­na NORVAIŠIENĖ

3 Po­vi­las MA­ČIU­LIS

4 Dai­nius MATIJOŠAITIS

5 Ben­ja­mi­nas ŽELVYS

6 To­mas BAGDONAVIČIUS

7 Vis­val­das VARŽINSKAS

8 Ina PUKELYTĖ

9 Man­tas JUR­GU­TIS

10 Edi­ta PLŪKIENĖ

11 Auš­ra PAPIRTIENĖ

12 Jo­nas AU­DĖ­JAI­TIS

13 Do­na­tas VEČERSKIS

14 Ra­sa ŠNAPŠTIENĖ

15 Ge­di­mi­nas VASILIAUSKAS

16 And­rius PALIONIS

Tė­vy­nės są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai:

1 And­rius KUPČINSKAS

2 Gin­ta­rė SKAIS­TĖ

3 Ma­ri­jus PANCERIS

4 Edi­ta GU­DI­ŠAUS­KIE­NĖ

5 Vy­gan­tas GU­DĖ­NAS

6 Liu­das MI­KA­LAUS­KAS

7 Pe­tras BIN­GE­LIS

8 Ge­di­mi­nas BUDNIKAS

9 Ge­di­mi­nas ŽUKAUSKAS

10 Jur­gi­ta KUPČINSKIENĖ

11 Lo­re­ta KU­DA­RIE­NĖ

12 Kęs­tu­tis MI­KĖ­NAS

13 Jo­nas KORYZNA

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja:

1 Orin­ta LEIPUTĖ

2 Žid­rū­nas GARŠVA

3 Va­si­li­jus PO­PO­VAS

4 Da­rius RAZMISLEVIČIUS

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis:

1 Ri­man­tas MI­KAI­TIS

2 Si­mo­nas KAI­RYS

3 Ona BAL­ŽE­KIE­NĖ

4 Do­mas SIRGEDAS

Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Kau­nas – ki­to­kia Lie­tu­va“:

1 Kęs­tu­tis PŪ­KAS

2 Kęs­tu­tis MA­ZUR­KE­VI­ČIUS

3 Pe­tras JAKŠTAS

9.15 Rin­ki­mų ko­mi­si­joms bai­giant skai­čiuo­ti ati­duo­tus pir­mu­mo bal­sus, aiš­kė­ja sa­vi­val­dy­bių ra­jo­nų ta­ry­bų su­dė­tis. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, į sos­ti­nės ta­ry­bą pa­te­ko šie po­li­ti­kai:

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis:

1 Re­mi­gi­jus ŠIMAŠIUS

2 Li­nas KVEDARAVIČIUS

3 Vid­man­tas MARTIKONIS

4 Vin­cas JURGUTIS

5 Arū­nas ŠIKŠTA

6 Auš­ri­nė ARMONAITĖ

7 Ša­rū­nas GUSTAINIS

8 Aud­ro­nis IMBRASAS

9 Vai­das KUKARĖNAS

10 And­rius KATINAS

11 Mark Adam HAROLD

12 Ša­rū­nas SKUČAS

13 Jus­ti­na KAŠĖTIENĖ

14 Vai­do­tas ILGIUS

15 Vy­tau­tas MITALAS

Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“:

1 Val­de­mar TOMAŠEVSKI

2 Ja­ros­lav KAMINSKI

3 Ro­mual­da POŠEVECKAJA

4 Re­na­ta CY­TAC­KA

5 Dmi­trij GNEU­ŠEV

6 Edi­ta ŠIŠKO

7 Ar­tur LIUDKOVSKI

8 Ra­fael MUKSINOV

9 Edi­ta TAMOŠIŪNAIT

10 Gže­gož SAKSON

Tė­vy­nės są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai:

1 My­ko­las MAJAUSKAS

2 Ar­vy­das SEKMOKAS

3 Val­das BENKUNSKAS

4 Vi­das URBONAVIČIUS

5 Ge­di­mi­nas ŠVILPA

6 Pa­ulė KUZMICKIENĖ

7 Vio­le­ta PODOLSKAITĖ

8 Ado­mas BUŽINSKAS

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai):

1 Ar­tū­ras ZUOKAS

2 Žil­vi­nas ŠILGALIS

3 Mi­ros­la­vas MONKEVIČIUS

4 Al­gis ČAPLIKAS

5 Al­do­na ŠVENTICKIENĖ

6 Kęs­tu­tis NĖNIUS

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja:

1 Gin­tau­tas PALUCKAS

2 Ma­rius SKARUPSKAS

3 Juo­zas OLEKAS

4 Auk­sė KONTRIMIENĖ

Po­li­ti­nė par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“:

1 Nag­lis PUTEIKIS

2 Da­rius KUO­LYS

3 Auš­ra MAL­DEI­KIE­NĖ

4 Ge­di­mi­nas STORPIRŠTIS

Par­ti­ja „Tvar­ka ir teisingumas“

1 Pe­tras GRAŽULIS

2 Juo­zas IMBRASAS

3 Ri­mas ANDRIKIS

8.30 Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų re­zul­ta­tus pa­tei­kus 1988 iš 2003 rin­ki­mų apy­lin­kių, su­ma­žė­jo skir­tu­mas, tarp jų nu­ga­lė­to­jų – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos – ir an­trą bei tre­čią vie­tą pa­si­da­li­ju­sių kon­ser­va­to­rių ir Li­be­ra­lų są­jū­džio. LSDP su­rin­ko 19,0 proc., Tė­vy­nės są­jun­ga – 15,6 proc., li­be­ra­lai – 15,4 proc. bal­sų. Vi­suo­me­ni­niams rin­ki­mų ko­mi­te­tams te­ko 10,6 proc., Dar­bo par­ti­jai – 8,5 proc., LLRA ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­jai – 7,8 proc., Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai – 6,9 proc., par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 5,6 proc., Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gai – 5,1 proc. rin­kė­jų bal­sų. Sim­bo­li­nę vie­no pro­cen­tro ri­bą per­žen­gė dar tik vie­na par­ti­ja – „Lie­tu­vos są­ra­šas“ (1,27 proc.).

8.00 (BNS) Sek­ma­die­nį tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se pir­ma­ja­me tu­re iš­rink­ta apie treč­da­lį sa­vi­val­dy­bių va­do­vų, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­ti re­zul­ta­tai.

Duo­me­nys, ku­riuos at­siun­tė 1984 apy­lin­kės iš 2003, ro­do, kad per 50 proc. bal­sų su­rin­ko 20 kan­di­da­tų į me­rus iš 60, ta­čiau vie­nam iš jų per­ga­lės džiaugs­mą ap­tem­dys ma­žes­nis nei įsta­ty­me nu­ma­ty­tas rin­kė­jų ak­ty­vu­mas.

Dau­giau­siai rin­kė­jų bal­sų su­rin­ko Šal­či­nin­kų me­ras Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Zdis­la­vas Pa­le­vi­čius, už ku­rį bal­sa­vo apie 77,5 proc. rin­kė­jų.

Iš di­džių­jų mies­tų vie­nin­te­lis pir­ma­ja­me tu­re iš­rink­tas bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, Aly­tu­je ga­vęs 65,9 proc. bal­sų.

Su­skai­čia­vus vi­sus bal­sus, pa­aiš­kė­jo, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je me­ru per­rink­tas Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas An­ta­nas Čer­nec­kis, Ig­na­li­nos ra­jo­ne - Vals­tie­čių ir ža­lių­jų at­sto­vas Hen­ri­kas Šiau­di­nis, Birš­to­ne - so­cial­de­mo­kra­tė Ni­jo­lė Dir­gin­čie­nė, Jo­na­vos ra­jo­ne – so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Mo­lė­tų ra­jo­ne – kon­ser­va­to­rius Sta­sys Žvi­nys, Ute­nos ra­jo­ne – so­cial­de­mo­kra­tas Al­vy­das Ka­ti­nas, Vil­niaus ra­jo­ne - Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vė Ma­ri­ja Rekst, Kau­no ra­jo­ne - so­cial­de­mo­kra­tas Va­le­ri­jus Ma­kū­nas, Ma­ri­jam­po­lė­je - so­cial­de­mo­kra­tas Vid­man­tas Bra­zys, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne - Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų at­sto­vas Po­vi­las Ža­gu­nis, Pa­sva­lio ra­jo­ne - kon­ser­va­to­rius Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas, Pa­gė­giuo­se – „tvar­kie­tis“ Vir­gi­ni­jus Koms­kis.

Kė­dai­nių ra­jo­ne ma­žiau nei pro­cen­to pri­trū­ko Dar­bo par­ti­jos at­sto­vei Ni­jo­lei Nau­jo­kie­nei, pir­ma­ja­me tu­re su­rin­ku­siai 49,33 proc. bal­sų. Dar ma­žiau pri­trū­ko li­be­ra­lui Al­giui Ka­šė­tai, Va­rė­nos ra­jo­ne su­rin­ku­siam 49,8 proc.

Ne­ga­lu­ti­niai duo­me­nys ro­do, kad pir­ma­ja­me tu­re Drus­ki­nin­kų me­ru per­rink­tas so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, pos­tą tu­rė­tų iš­sau­go­ti ir Ne­rin­gos me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Ja­sai­tis.

Jau pir­ma­ja­me tu­re ga­li­my­bę bū­ti iš­rink­tas į me­rus Pa­lan­go­je tu­ri kon­ser­va­to­rius Ša­rū­nas Vait­kus, o Laz­di­jų ra­jo­ne - kon­ser­va­to­rius Ar­tū­ras Mar­ge­lis.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne per 50 proc. bal­sų yra su­rin­kęs so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Ne­iber­ka. Nors čia bal­sa­vo ma­žiau kaip 40 proc. rin­kė­jų, jam pa­vy­ko iš­pil­dy­ti ki­tą įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mą ir su­rink­ti penk­ta­da­lį vi­sų rin­kė­jų bal­sų.

Tuo tar­pu Ma­žei­kių me­rui so­cial­de­mo­kra­tui An­ta­nui Te­niui, ku­ris ga­vo 52 proc. bal­sų esant 37 proc. ak­ty­vu­mui, teks var­žy­tis an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re.

Me­ras iš­ren­ka­mas pir­ma­ja­me tu­re, jei su­ren­ka ne ma­žiau kaip pu­sę rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų esant ne ma­žes­niam kaip 40 proc. ak­ty­vu­mui. Jei­gu rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ma­žiau kaip 40 proc. rin­kė­jų, iš­rink­tu lai­ko­mas tas kan­di­da­tas, ku­ris ga­vo dau­giau­sia, bet ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lį vi­sų į są­ra­šus įra­šy­tų rin­kė­jų bal­sų.

Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas sie­kė 47 proc.

An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras vyks po dvie­jų sa­vai­čių, ko­vo 15-ąją.

7.00 Be­veik vi­są nak­tį skai­čiuo­jant bal­sus an­tro­je vie­to­je bu­vęs Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis (17,1 proc. bal­sų) vis dėl­to ne­da­ly­vaus an­tra­ja­me Vil­niaus me­ro rin­ki­mų tu­re. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus iš 147 (iš 154) apy­lin­kių, an­tro­je vie­to­je at­si­dū­rė da­bar­ti­nis mies­to va­do­vas Ar­tū­ras Zuo­kas (18,0 proc.). An­tra­me tu­re jam teks ne­leng­va už­duo­tis – su­si­kau­ti su ko­ne dvi­gu­bai dau­giau bal­sų ga­vu­siu Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vu Re­mi­gi­ju­mi Ši­ma­šiu­mi (34,4 proc.).

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dau­giau­sia man­da­tų iš­ko­vo­jo Li­be­ra­lų są­jū­dis. Ta­ry­bo­je tu­rė­tų dirb­ti net 15 li­be­ra­lų. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja tu­rės 10, Tė­vy­nės są­jun­ga – 8, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga – 6, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja ir „Lie­tu­vos są­ra­šas“ – po 4, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 3 man­da­tus.

4.55 Su­skai­čia­vus bal­sus 1864 iš 2003 ša­lies rin­ki­mų apy­lin­kių, rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dy­bių ta­ru­bas tvir­tai pir­mau­ja so­cial­de­mo­kra­tai. Už jų są­ra­šus bal­sa­vo 20,3 proc. gy­ven­to­jų. An­tri žen­gia kon­ser­va­to­riai (15,4 proc.), tre­čias – Li­be­ra­lų są­jū­dis (13,9 proc.). Vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų są­ra­šai pel­nė 11,0 proc. rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, Dar­bo par­ti­ja ga­vo 9,2 proc., Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 7,9 proc., Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja – 7,3 proc., par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 5,8 proc., Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga – 4,4 proc. bal­sų.

Už ki­tas po­li­ti­nes jė­gas bal­sa­vo po ma­žiau nei 1 proc. rin­kė­jų.

04.40 Vil­niu­je su­skai­čia­vus bal­sus 111 iš 151 apy­lin­kių vis dar ne­aiš­ku, ku­ris kan­di­da­tas mes iš­šū­kį Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re. Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas tvir­tai pir­mau­ja, su­rin­kęs 33,5 proc. bal­sų. An­tras ri­kiuo­ja­si LLRA ir Ru­sų al­jan­so kan­di­da­tas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis (18,1 proc.), tre­čias – da­bar­ti­nis sos­ti­nės va­do­vas, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vas Ar­tū­ras Zuo­kas (17,8 proc.). Kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas bei „Lie­tu­vos są­ra­šo“ iš­kel­tas Nag­lis Pu­tei­kis su­lau­kė po dau­giau kaip 8 proc. rin­kė­jų par­amos.

Kau­ne an­tro­jo tu­ro da­ly­viai jau aiš­kūs. Ja­me su­si­tiks rin­ki­mų ko­mi­te­to „Vie­nin­gas Kau­nas“ kan­di­da­tas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis (36,9 proc. bal­sų) ir mies­to me­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Kup­čins­kas (24,6 proc.). Duo­me­nų dar ne­at­siun­tė 9 iš 91 rin­ki­mų apy­lin­kės.

Klai­pė­do­je su­skai­čia­vus me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tus vi­so­se apy­lin­kė­se pa­aiš­kė­jo, kad da­bar­ti­nis uos­ta­mies­čio va­do­vas li­be­ra­las Vy­tau­tas Grub­liaus­kas su­rin­ko 41,2 proc. bal­sų. An­tra­me rin­ki­mų tu­re su juo ban­dys ko­vo­ti kon­ser­va­to­rė par­la­men­ta­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė, sek­ma­die­nį iš­ko­vo­ju­si 11,8 proc. bal­sų.

Vi­si bal­sai su­skai­čiuo­ti ir Šiau­liuo­se. Ten an­tra­ja­me tu­re var­žy­sis vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų iš­kel­ti Ar­tū­ras Vi­soc­kas (16,7 proc. bal­sų) ir Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas (15,4 proc.).

Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to iš­kel­tas kan­di­da­tas pir­mau­ja ir Pa­ne­vė­žy­je. Ko­mi­te­to „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KAR­TU“ re­mia­mas Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis su­rin­ko 21,9 proc. bal­sų ir an­tra­ja­me tu­re ko­vos su kon­ser­va­to­riu­mi Mau­ri­ji­ku­mi Grėb­liū­nu, už ku­rį bal­sa­vo 15,5 proc. pa­ne­vė­žie­čių. Nuo jo 0,3 proc. punk­to at­si­li­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tė Ge­ma Umb­ra­sie­nė.

Aly­tu­je įspū­din­gą per­ga­lę iš­ko­vo­jo bu­vęs ša­lies po­li­ci­jos va­do­vas Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Su­skai­čia­vus bal­sus vi­so­se apy­lin­kė­se pa­aiš­kė­jo, kad vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­to „A­ly­taus pi­lie­čiai“ iš­kel­tas V. Gri­ga­ra­vi­čius pel­nė 65,9 proc. rin­ki­mų da­ly­vių pa­si­ti­kė­ji­mą. Ar­ti­miau­sias jo kon­ku­ren­tas – da­bar­ti­nis mies­to me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Jur­gis Kras­nic­kas – pel­nė 9,1 proc. bal­sų.

01.45 Į VRK plau­kiant re­zul­ta­tams iš di­des­nių mies­tų, į tre­čią­ją vie­tą pa­gal sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se gau­tų bal­sų skai­čių pa­ki­lo Li­be­ra­lų są­jū­dis. Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, su­rin­kęs 12,3 proc. bal­sų, jis ap­len­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą bei Dar­bo par­ti­ją. Prie­ky­je tvir­tai lai­ko­si so­cial­de­mo­kra­tai (22,5 proc.), an­tri žen­gia kon­ser­va­to­riai (14,6 proc.).

1.25 Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se vi­sos Lie­tu­vos mas­tu ge­riau­siai pa­si­ro­dė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos skel­bia­mi pre­li­mi­na­rūs duo­me­nys.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se so­cial­de­mo­kra­tai su­rin­ko 22,8 proc. bal­sų. An­tri li­ko kon­ser­va­to­riai (14,3 proc.), to­liau žen­gia vals­tie­čiai ir ža­lie­ji (11,8 proc.), Dar­bo par­ti­ja (11,6 proc.), Li­be­ra­lų są­jū­dis (11,5 proc.), Lie­tu­vor len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja (7,7 proc.). Vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai su­rin­ko 7,1 proc. bal­sų, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 6,1 proc.

Var­žy­bo­se dėl me­rų pos­tų so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tai pir­mau­ja 20 sa­vi­val­dy­bių, kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų – po 10, Dar­bo par­ti­jos bei vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų iš­kel­ti kan­di­da­tai – po 5, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos – 4, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­jos – po 2, Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) – po 1.

1.10 Pa­ne­vė­žy­je ruo­štis an­tram me­ro rin­ki­mo tu­rui ga­li jau pra­dė­ti Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas, at­sto­vau­jan­tis vi­suo­me­ni­niam rin­ki­mų ko­mi­te­tui „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KAR­TU“. 26 iš 29 mies­to apy­lin­kių duo­me­ni­mis, jis ga­vo 22,2 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių pa­ne­vė­žie­čių bal­sų. Kol kas ne­aiš­ku, kas bus an­tras kan­di­da­tas, da­ly­vau­sian­tis le­mia­mo­je ko­vo­je dėl mies­to va­do­vo pos­to. Kon­ser­va­to­rius Mau­ri­ki­jus Grėb­liū­nas (15,2 proc.) ne­žy­miai len­kia vals­tie­tę Ge­mą Umb­ra­sie­nę (14,8 proc.).

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­muo­se pir­mau­ja vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KAR­TU“ (19,5 proc. bal­sų). Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai su­rin­ko 16,6 proc.), Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 12,6 proc., Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 11,2 proc., Dar­bo par­ti­ja – 7,1 proc., vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Mums svar­bu“ – 6,1 proc., Li­be­ra­lų są­jū­dis – 5,5 proc., Gin­ta­ro Ši­lei­kio vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas – 5,3 proc. bal­sų.

0.55 Lenk­ty­nė­se dėl Šiau­lių mies­to me­ro pos­to – įtemp­ta ko­va. Dvi pir­mas vie­tas uži­ma ne­par­ti­niai kan­di­da­tai: Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas (16,9 proc.) bei Ar­tū­ras Vi­soc­kas (16,5 proc.). Jiems įkan­din se­ka da­bar­ti­nis mies­to me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Jus­ti­nas Sar­taus­kas (15,1 proc.) bei li­be­ra­las Vai­das Ba­cys (11,6 proc.).

Rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pir­mau­ja Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, su­rin­ku­si 16,5 proc. bal­sų. Jai iš pa­skos ri­kiuo­ja­si vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Ar­tū­ro Vi­soc­ko ne­par­ti­nis są­ra­šas“ (13,6 proc.), vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Va­le­ri­jaus Si­mu­lik ju­dė­ji­mas „Už Šiau­lius“ (11,8 proc.), Li­be­ra­lų są­jū­dis (11,4 proc.), Dar­bo par­ti­ja (9,9 proc.), Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (7,7 proc.), Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (6,1 proc.), par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (5,7 proc.) bei Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja (5,3 proc.).

0.43 Rin­ki­muo­se į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą kol kas pir­mau­ja Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“, su­rin­ku­si 23,6 proc. ba­sų. An­tras Li­be­ra­lų są­jū­dis su 20,5 proc., tre­čia - Tė­vy­nės są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (12,3 proc.). 4 proc. bar­je­rą per­ženg­ti taip pat ga­li Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) (9,6 proc.), Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų partija (7,6 proc.), „Lie­tu­vos są­ra­šas“ (6,1 proc.), „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (5,2 proc.) bei Dar­bo partija (5,1 proc.).

0.25 Aly­tu­je įspū­din­gą per­ga­lę pa­sie­kė bu­vęs ša­lies po­li­ci­jos va­do­vas Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Pir­mi­niais VRK duo­me­ni­mis, me­ro rin­ki­muo­se jis su­rin­ko 67,8 proc. bal­sų. An­tras li­ko da­bar­ti­nis mies­to me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Jur­gis Kras­nic­kas, nuo nu­ga­lė­to­jo at­si­li­kęs be­veik 60 proc. punk­tų. Jo pa­siek­tas re­zul­ta­tas – 8,9 proc.

Rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą V. Gri­ga­ra­vi­čių re­mian­tis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „A­ly­taus pi­lie­čiai“ ga­vo 41,8 proc. bal­sų. So­cial­de­mo­kra­tai ir Li­be­ra­lų są­jū­dis su­rin­ko po kiek dau­giau nei 10 pros. bal­sų. 4 proc. bar­je­rą per­ženg­ti taip pat tu­rė­tų vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Už Aly­tų“, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai bei Dar­bo par­ti­ja.

23.59 Klai­pė­do­je di­de­le pers­va­ra pir­mau­ja da­bar­ti­nis mies­to me­ras li­be­ra­las Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. Ta­čiau pir­ma­me tu­re per­ga­lės jis vei­kiau­siai ne­pa­sieks. Su­skai­čia­vus bal­sus iš 22 (iš 54) apy­lin­kių, jo pa­siek­tas re­zul­ta­tas - 42,1 proc. To­liau ri­kiuo­ja­si kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė (11,7 proc.), LLRA ir Ru­sų al­jan­so at­sto­vė Iri­na Ro­zo­va (10,4 proc.), „Klai­pė­dos“ vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tas Ri­man­tas Ci­baus­kas (8,5 proc.) bei rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Pu­tei­kis plius“ at­sto­vė Ni­na Pu­tei­kie­nė (8,3 proc.).

„An­tra­me tu­re vis­kas pra­si­de­da nuo nu­lio“, - prieš vi­dur­nak­tį LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė V. Grub­liaus­kas.

Jo ve­da­mas Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šas pir­mau­ja ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­muo­se (30,8 proc.). Pa­tek­ti į ta­ry­bą taip pat ga­li ti­kė­tis Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (12,3 proc.), Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“ (12,1 proc.), vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Pu­tei­kis plius“ (8,4 proc.), Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (8,2 proc.) bei „Klai­pė­dos“ vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas (5,9 proc.).

Pa­sak V. Grub­liaus­ko, Li­be­ra­lų są­jū­dis jau ar­ti­miau­siu me­tu ža­da pra­dė­ti de­ry­bas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo. Kaip po­ten­cia­lius par­tne­rius jis įvar­di­jo Ru­sų al­jan­so bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos po­li­ti­kus.

23.50 Vil­niaus mies­to me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas ti­ki, kad pa­teks į an­trą­jį tu­rą ir ja­me lai­mės. LRT te­le­vi­zi­jos ete­ry­je jis sa­kė, kad par­an­kes­nis opo­nen­tas jam bū­tų li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. „An­tras tu­ras dė­kin­gas, kad rin­kė­jai ga­lė­tų įver­tin­ti, kas yra ti­kra, kas yra dar­bai, o kas – tik po­li­ti­nė re­to­ri­ka“, - kal­bė­jo A. Zuo­kas.

23.35 Kau­ne ryš­kus me­ro rin­ki­mų ly­de­ris – rin­ki­mų ko­mi­te­to „Vie­nin­gas Kau­nas“ kan­di­da­tas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis. Pa­gal duo­me­nis iš 8 (iš 91) apy­lin­kių, jam ati­te­ko 39,4 proc. bal­sų. Kon­ser­va­to­rius And­rius Kup­čins­kas su­rin­ko 23,2 proc. bal­sų. To­liau ri­kiuo­ja­si li­be­ra­las Ri­man­tas Mi­kai­tis, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Kau­nas – ki­to­kia Lie­tu­va“ kan­di­da­tas Kęs­tu­tis Pū­kas bei jau­na­lie­tu­vis Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų re­zul­ta­tus kol kas at­siun­tė tik vie­na apy­lin­kė. Jo­je 32,3 proc. bal­sų su­rin­ko „Vie­nin­gas Kau­nas“, 25,5 proc. – kon­ser­va­to­riai. 4 proc. bar­je­rą per­žen­gė dar trys są­ra­šai: vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Kau­nas – ki­to­kia Lie­tu­va“, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja bei Li­be­ra­lų są­jū­dis.

23.22 Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko, kad dar per anks­ti ver­tin­ti, ar dėl pa­žei­di­mų kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se teks ko­re­guo­ti ar anu­liuo­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

„Tai nė­ra la­bai leng­vas dar­bas, tu­ri­me su­rink­ti pa­kan­ka­mai svar­bius įro­dy­mus, ga­li bū­ti, kad sa­vo po­zi­ci­ją tek­tų ap­gin­ti Vy­riau­sia­me ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me. (...) Aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­kius šian­dien pri­im­si­me spren­di­mus, nes ne vi­si ži­no­mi pa­žei­di­mai ir ne­tu­ri­me jų įver­ti­ni­mų iš rin­ki­mų ko­mi­si­jų“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sek­ma­die­nį sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Po­li­ci­ja pra­ne­šė kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se už­fik­sa­vu­si sis­te­mi­nius rin­ki­mų pa­žei­di­mus, ku­rie ga­li bū­ti pa­grin­das Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­nai­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus. VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas tei­gė, kad dau­giau­sia pa­žei­di­mų bū­ta Tra­kų ra­jo­ne.

23.17 Vil­niu­je su­skai­čia­vus me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tus aš­tuo­nio­se apy­lin­kė­se, pir­mau­ja Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius (29,4 proc.). An­tras žen­gia Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so kan­di­da­tas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis (21,8 proc.), tre­čias - da­bar­ti­nis me­ras, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos kan­di­da­tas Ar­tū­ras Zuo­kas (16,4 proc.). To­liau ri­kiuo­ja­si „Lie­tu­vos są­ra­šo“ kan­di­da­tas Nag­lis Pu­tei­kis, kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas, „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis, „dar­bie­tis“ Jo­nas Pins­kus ir so­cial­de­mo­kra­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

22.55 Sek­ma­die­nį tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se pir­ma­ja­me tu­re ga­lė­jo bū­ti iš­rink­ta apie ket­vir­ta­da­lį sa­vi­val­dy­bių va­do­vų, ro­do pir­mie­ji re­zul­ta­tai.

Pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos skel­bia­mus duo­me­nis, gau­tus iš ket­vir­ta­da­lio rin­ki­mų apy­lin­kių, dau­giau kaip 50 proc. bal­sų su­rin­ko 17 kan­di­da­tų į me­rus iš 60.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, yra ne­ma­žai sa­vi­val­dy­bių, kur bū­si­ma­sis me­ras ga­li pa­aiš­kė­ti jau pir­ma­me tu­re. Dau­giau kaip 50 proc. bal­sų yra su­rin­kę Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius (Aly­taus m.), so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas (Drus­ki­nin­kai), vals­tie­tis Hen­ri­kas Šiau­di­nis (Ig­na­li­nos raj.), so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius (Jo­na­vos raj.), so­cial­de­mo­kra­tas Va­le­ri­jus Ma­kū­nas (Kau­no raj.), „dar­bie­tė“ Ni­jo­lė Nau­jo­kie­nė (Kė­dai­nių raj.), kon­ser­va­to­rius Ar­tū­ras Mar­ge­lis (Laz­di­jų raj.), so­cial­de­mo­kra­tas Vid­man­tas Bra­zys (Ma­ri­jam­po­lė), An­ta­nas Te­nys (Ma­žei­kių raj.), kon­ser­va­to­rius Sta­sys Žvi­nys (Mo­lė­tų raj.), „tvar­kie­tis“ Vir­gi­ni­jus Koms­kis (Pa­gė­giai), vals­tie­tis Po­vi­las Ža­gu­nis (Pa­ne­vė­žio raj.), kon­ser­va­to­rius Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas (Pa­sva­lio raj.), li­be­ra­las An­ta­nas Čer­nec­kis (Rie­ta­vas), vals­tie­tis Juo­zas Ber­ta­šius (Ša­kių raj.), LLRA ir Ru­sų al­jan­so at­sto­vas Zdis­la­vas Pa­le­vi­čius (Šal­či­nin­kų raj.), so­cial­de­mo­kra­tas Al­vy­das Ka­ti­nas (Ute­nos raj.), li­be­ra­las Al­gis Ka­šė­ta (Va­rė­nos raj.), so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Ne­iber­ka (Vil­ka­viš­kio raj.) bei LLRA ir Ru­sų al­jan­so kan­di­da­tė Ma­ri­ja Rekst (Vil­niaus raj.).

22.37 Duo­me­nis at­siun­tė pir­ma Vil­niaus mies­to rin­ki­mų apy­lin­kė. Kol kas pir­mo­je vie­to­je kol kas LLRA ir Ru­sų al­jan­so kan­di­da­tas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis (42,0 proc.), an­tras - li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius (14,1 proc.), tre­čias - da­bar­ti­nis sos­ti­nės me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas (11,6 proc.), ket­vir­tas - „dar­bie­tis“ Jo­nas Pins­kus (9,9 proc.), penk­tas - „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis (7,0 proc.). To­liau ri­kiuo­ja­si kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas, „Lie­tu­vos są­ra­šo“ kan­di­da­tas Nag­lis Pu­tei­kis ir so­cial­de­mo­kra­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

22.35 Me­rų rin­ki­mų re­zul­ta­tus at­siun­tė dau­giau kaip pu­sė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kių. Čia dau­giau kaip pu­sę bal­sų su­rin­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tas Al­gir­das Ne­iber­ka. Sėk­min­gai pa­si­ro­dė ir jo par­ti­jos są­ra­šas - pir­mi­niais duo­me­ni­mis, so­cial­de­mo­kra­tams te­ko 52,1 proc. bal­sų. An­tra žen­gia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su 15,4 proc. bal­sų.

22.30 Vil­niaus ra­jo­ne už­ti­krin­tai trium­fa­vo Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“, pir­mi­niais duo­me­ni­mis su­rin­ku­si 67,7 proc. bal­sų. Bend­ras kon­ser­va­to­rių ir Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šas su­lau­kė 8,7 proc. rin­kė­jų par­amos, so­cial­de­mo­kra­tai - 8,4 proc., Dar­bo par­ti­ja - 7,7 proc.

LLRA ir Ru­sų al­jan­so kan­di­da­tė į me­rus Ma­ri­ja Rekst su­rin­ko 67,6 proc., kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų kan­di­da­tas Gin­ta­ras Ka­ro­sas - 10,5 proc. bal­sų.

Šal­či­nin­kų ra­jo­ne LLRA ir Ru­sų al­jan­so kan­di­da­to į me­rus pers­va­ra dar ryš­kes­nė. Zdzis­la­vas Pa­le­vi­čius pir­mi­niais duo­me­ni­mis su­rin­ko 85 proc. bal­sų. Ar­ti­miau­sia jo kon­ku­ren­tė - Li­be­ra­lų są­jū­džio iš­kel­ta Ju­li­ja Mac­ke­vič - ga­vo 6,5 proc. bal­sų.

22.27 Ig­na­li­nos ra­jo­ne pir­mau­ja vals­tie­čiai bei jų kan­di­da­tas į me­rus Hen­ri­kas Šiau­di­nis.

Kai­šia­do­rių ra­jo­ne - Li­be­ra­lų są­jū­dis ir jo iš­kel­tas kan­di­da­tas į me­rus Ro­mual­das Ur­mi­le­vi­čius.

22.25 Ak­me­nės ra­jo­ne rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pir­mau­ja Li­be­ra­lų są­jū­dis, me­ro rin­ki­muo­se - so­cial­de­mo­kra­tas Vi­ta­li­jus Mi­tro­fa­no­vas.

Aly­taus ra­jo­ne pir­mi žen­gia kon­ser­va­to­riai bei jų kan­di­da­tas į me­rus Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Anykš­čių ra­jo­ne dau­giau­sia bal­sų kol kas su­rin­ko so­cial­de­mo­kra­tai, ta­čiau me­ro rin­ki­muo­se pir­mau­ja kon­ser­va­to­rius Si­gu­tis Obe­le­vi­čius.

Bir­žų ra­jo­ne pir­mau­ja vals­tie­čių są­ra­šas, o me­ro rin­ki­muo­se pir­mas žen­gia Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos iš­kel­tas Val­de­ma­ras Val­kiū­nas.

22.20 Duo­me­nis at­siun­tė jau ir vie­na iš 29 Pa­ne­vė­žio mies­to rin­ki­mų apy­lin­kių. Čia pir­mau­ja vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KAR­TU“ kan­di­da­tas į me­rus Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas (25,12 proc.), Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tė Ge­ma Umb­ra­sie­nė su­rin­ko 15,24 proc., kon­ser­va­to­rius Mau­ri­ki­jus Grėb­liū­nas - 12,66 proc. bal­sų.

22.15 Kau­ne pir­mie­ji re­zul­ta­tai pa­lan­kūs „Vie­nin­go Kau­no “ kan­di­da­tui, vers­li­nin­kui Vis­val­dui Ma­ti­jo­šai­čiui. Su­skai­čia­vus bal­sus vie­no­je iš 91 rin­ki­mų apy­lin­kės, jis pir­mau­ja su 37,6 proc. bal­sų. An­tras žen­gia da­bar­ti­nis mies­to va­do­vas, kon­ser­va­to­rius And­rius Kup­čins­kas (24,2 proc.).

22.10 VRK pa­skel­bė pir­muo­sius pre­li­mi­na­rius me­rų rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Re­zul­ta­tai iš Vil­niaus ir Kau­no kol kas ne­pa­tei­kia­mi. Klai­pė­do­je, kur duo­me­nis at­siun­tė 2 iš 54 apy­lin­kių, triuš­ki­na­mai pir­mau­ja da­bar­ti­nis me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Vy­tau­tas Grub­liaus­kas (43,12 proc. bal­sų). Pa­skui jį ri­kiuo­ja­si trys mo­te­rys: kon­ser­va­to­rė Sei­mo na­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė (10,51 proc.), Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so iš­kel­ta par­la­men­ta­rė Iri­na Ro­zo­va (9,87 proc.) bei Sei­mo na­rio Nag­lio Pu­tei­kio žmo­na Ni­na Pu­tei­kie­nė (7,25 proc.).

21.45 Kan­di­da­tas į Vil­niaus me­rus, par­la­men­ta­ras Nag­lis Pu­tei­kis sa­ko per šiuos rin­ki­mus ban­dan­tis kur­ti po­li­ti­nę plat­for­mą at­ei­čiai. „Po dve­jų me­tų rei­kia tu­rė­ti ga­li­my­bę per­ženg­ti Sei­mo rin­ki­mų bar­je­rą“, - LRT te­le­vi­zi­jos ete­ry­je kal­bė­jo N. Pu­tei­kis. To­dėl po­li­ti­kas sa­kė bū­sian­tis pa­ten­kin­tas, jei sos­ti­nės me­ro rin­ki­muo­se gaus 5 proc. gy­ven­to­jų bal­sų.

21.40 Po­li­ci­ja pra­ne­šė kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se už­fik­sa­vu­si sis­te­mi­nius rin­ki­mų pa­žei­di­mus, ku­rie ga­li bū­ti pa­grin­das Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) pa­nai­kin­ti re­zul­ta­tus.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas tei­gė, kad dau­giau­sia pa­žei­di­mų bū­ta Tra­kų ra­jo­ne.

„Kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se ma­tė­me sis­te­mi­nius pa­žei­di­mus ir ki­tą sa­vai­tę siū­ly­si­me Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus“, - BNS sek­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Re­na­tas Po­žė­la.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sek­ma­die­nį VRK R.Po­žė­la sa­kė, kad dėl pa­ste­bė­tų pa­žei­di­mų teiks in­for­ma­ci­ją VRK, „kad bū­tų nag­ri­nė­ja­ma ir pri­ima­mi spren­di­mai dėl rin­ki­mų pri­pa­ži­ni­mo to­se vie­to­se ne­įvy­ku­siais“.

Jis sa­kė, kad pir­miau­sia kal­ba­ma apie Vil­niaus aps­kri­tį, bet kon­kre­čių sa­vi­val­dy­bių ne­de­ta­li­za­vo.

Tuo me­tu rin­ki­mus ste­bin­čios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ va­do­vas Si­mas Si­ma­naus­kas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją kaip prob­le­miš­kiau­sius nu­ro­dė Tra­kų, Vil­niaus, Šven­čio­nių ir ki­tus ra­jo­nus.

„Žvel­giant nuo tre­čia­die­nio, dau­giau­siai ne­ri­mo ke­lia Tra­kų ra­jo­nas, Vil­niaus ra­jo­nas, Šven­čio­nių ra­jo­nas, Va­rė­na, Tau­ra­gė, Za­ra­sai, ku­rie iš­sis­ky­rė kaip sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se gau­ti pra­ne­ši­mai apie ga­li­mą bal­sų pir­ki­mą ar­ba rin­kė­jų pa­ve­ži­mą“, - sa­kė S.Si­ma­naus­kas.

VRK va­do­vas Z.Vai­gaus­kas kal­bė­da­mas apie pa­žei­di­mus tvir­ti­no, kad rin­ki­mų die­na pra­ėjo ra­miai, tik į pa­bai­gą gau­tą ne­ri­mą ke­lian­čių sig­na­lų.

„De­ja, jei vi­są die­ną apie rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­žei­di­mą ne­tu­rė­jo­me, ką pra­neš­ti, pa­sku­ti­nės va­lan­dos par­odė ki­tą si­tua­ci­ją. Mes tur­būt di­džiau­sią prob­le­mą tu­ri­me Tra­kuo­se, kur iš rin­ki­mų apy­gar­dos gau­tų (iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo - BNS) vo­kų da­lis yra at­kli­juo­ta, mes ko­mi­si­joms iš­sių­si­me at­ski­rą to­kių vo­kų skai­čia­vi­mo tvar­ką, kad bū­tų at­ski­rai skai­čiuo­ja­mi“, - sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pa­sak VRK va­do­vo, apy­lin­kių ko­mi­si­jos ki­lus įta­ri­mų dėl šių bal­sų, pa­vyz­džiui, pa­ma­čius pa­si­kar­to­jan­čias bal­sa­vi­mo ten­den­ci­jas, jie iš kar­to tu­rės bū­ti per­duo­ti apy­gar­dos ko­mi­si­jai.

21.35 Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis iš ke­le­to Klai­pė­dos mies­to rin­ki­mų apy­lin­kių, aiš­kus ly­de­ris uos­ta­mies­čio me­ro rin­ki­muo­se yra da­bar­ti­nis mies­to va­do­vas Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. Tie­sa, pats li­be­ra­las kol kas dar ne­sku­ba džiaug­tis per­ga­le. Jo ma­ny­mu, pa­tek­ti į an­trą­jį tu­rą pre­ten­duo­ja 4-5 kan­di­da­tai, su ku­riais ko­vo­ti jam ga­li bū­ti su­nku.

21.15 Lie­tu­viai Eu­ro­po­je iš­sis­ki­ria ma­žu ak­ty­vu­mu sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, ku­riuo­se ir šie­met da­ly­va­vo ma­žiau nei 50 proc. rin­kė­jų, o pa­sy­vu­mą le­mia blan­ki rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, tei­gia po­li­to­lo­gai.

„Ma­tyt, bū­si­me vie­na iš pa­sy­viau­siai bal­suo­jan­čių vals­ty­bių per sa­vi­val­dos rin­ki­mus Eu­ro­po­je. Pa­sta­rą­jį kar­tą 50 proc. ak­ty­vu­mą per­ko­pė­me tik 2002 me­tais“, - BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) do­cen­tas Al­vi­das Lu­ko­šai­tis.

Pa­sak po­li­ti­kos eks­per­to, pa­gal rin­kė­jų ak­ty­vu­mą Lie­tu­va pa­na­ši į to­kias ša­lis kaip Len­ki­ja, Lat­vi­ja, Bul­ga­ri­ja ar Veng­ri­ja. Jo tei­gi­mu, ma­žas ak­ty­vu­mas su­si­jęs su ne­pa­si­ti­kė­ji­mu val­džia.

21.10 Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius te­le­vi­zi­jos ka­na­lo In­fo TV stu­di­jo­je tei­gė, jog jo par­ti­ja vi­lia­si, kad an­tra­me me­rų rin­ki­mų tu­re var­žy­sis 25 jos iš­kel­ti kan­di­da­tai. Jis taip pat tei­gė ti­kįs, kad pa­vyks pa­ge­rin­ti pa­sku­ti­nių sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus: su­lauk­ti dau­giau nei 160 tūkst. rin­kė­jų bal­sų ir iš­ko­vo­ti dau­giau kaip 250 sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų man­da­tų.

21.05 Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se į at­si­lais­vi­nu­sią Sei­mo na­rio vie­tą Vil­niaus Žir­mū­nų apy­gar­do­je rin­kė­jų ak­ty­vu­mas iki 19 val. sie­kė 47,81 proc., skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. 2012 me­tais rin­ki­mus čia lai­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis. Šiam ta­pus Lie­tu­vos at­sto­vu Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je, Sei­mo na­rio vie­ta ta­po lais­va. Dėl jos var­žo­si dvy­li­ka kan­di­da­tų.

21.00 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų ir tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų die­ną vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ ga­vo 127 pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus. 28 iš jų bu­vo per­duo­ti tir­ti sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­joms, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ir po­li­ci­jai.

Vil­niu­je, Žir­mū­nų mi­kro­ra­jo­ne vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­riai fik­sa­vo rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo at­ve­jį. Vy­res­nio am­žiaus rin­kė­jai bu­vo siū­lo­mi 50 eu­rų už jos bal­są, ji ru­siš­kai bu­vo ra­mi­na­ma, kad toks san­dė­ris nė­ra nu­si­žen­gi­mas. In­for­ma­ci­ja bu­vo per­duo­ta tir­ti po­li­ci­jai.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je taip pat fik­suo­ti ban­dy­mai pa­pirk­ti rin­kė­jus - už bal­są bu­vo siū­lo­mas ke­ba­bas. Aly­taus, Za­ra­sų, Tau­ra­gės, Drus­ki­nin­kų ra­jo­nuo­se bu­vo ban­do­ma da­ry­ti įta­ką rin­kė­jų va­liai už bal­są siū­lant nuo 3 iki 10 eu­rų, al­ko­ho­lio ar­ba mais­to.

Šir­vin­tų ir Šven­čio­nių ra­jo­nuo­se fik­suo­ti ne­leis­ti­ni rin­kė­jų pa­ve­ži­mo at­ve­jai.

Vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ taip pat ga­vo ne vie­ną pra­ne­ši­mą apie “ty­liuo­ju” rin­ki­mų lai­ko­tar­piu ne­leis­ti­ną po­li­ti­nę agi­ta­ci­ją - gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi par­em­ti vie­ną ar ki­tą par­ti­ją trum­po­sio­mis SMS ži­nu­tė­mis ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Tūks­tan­tis vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­rių rin­ki­mus ste­bi vi­so­je Lie­tu­vo­je, jiems tal­ki­na 20 tarp­tau­ti­nių ste­bė­to­jų, at­vy­ku­sių iš Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tės.

20.55 Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ti­kė­ję­sis di­des­nio rin­kė­jų ak­ty­vu­mo sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, ku­riuo­se, skai­čiuo­ja­ma, sa­vo va­lią ga­lė­jo par­eikš­ti apie 46-47 proc. rin­kė­jų.

„Aš ti­kė­jau­si, kad bus di­des­nis dėl to, kad tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai. Ti­kė­jau­si, kad tai pri­trauks rin­kė­jus ak­ty­viau da­ly­vau­ti ir pa­si­sa­ky­ti už vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą“, - žur­na­lis­tams sek­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė prem­je­ras.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris tei­gė, kad jo par­ti­ja ti­ki­si lai­mė­ti 18-20 me­rų pos­tų iš 60. Po­li­ti­kas sa­kė ma­nan­tis, kad par­ti­ja pa­da­rė iš­va­das ir pa­kei­tė stra­te­gi­ją po pra­ei­tų me­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų, ku­riuo­se so­cial­de­mo­kra­tai ne­žy­miai nu­si­lei­do kon­ser­va­to­riams.

20.45 Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis sa­ko ti­kįs ge­ru jo par­ti­jos pa­si­ro­dy­mu rin­ki­muo­se. „Vi­liuo­si, kad šie rin­ki­mai Li­be­ra­lų są­jū­džiui bus ge­riau­si per vi­są sa­vi­val­dos rin­ki­mų is­to­ri­ją“, - In­fo TV ete­ry­je sa­kė E. Ma­siu­lis.

Jo tei­gi­mu, li­be­ra­lai ti­ki­si, kad 16-17 jų kan­di­da­tų pa­teks į an­trą­jį me­rų rin­ki­mų tu­rą, tuo tar­pu sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se ti­ki­ma­si lai­mė­ti ar­ti 200 man­da­tų.

20.30 Po­li­to­lo­gas Min­dau­gas Jur­ky­nas LRT te­le­vi­zi­jos stu­di­jo­je prog­no­za­vo, kad ko­vo­je dėl Vil­niaus me­ro pos­to pri­reiks an­tro tu­ro. Jo tei­gi­mu, di­džiau­sias ga­li­my­bes į jį pa­tek­ti tu­ri ke­tu­ri kan­di­da­tai: da­bar­ti­nis sos­ti­nės va­do­vas Ar­tū­ras Zuo­kas (Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai)), Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis bei kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas.

Tuo tar­pu ki­tas po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis In­fo TV te­le­vi­zi­jos ete­ry­je tei­gė, kad ga­li­mas va­rian­tas, jog an­tro tu­ro sos­ti­nės me­ro rin­ki­muo­se ir ne­pri­reiks. Aiš­kiu fa­vo­ri­tu ko­vo­je dėl šio pos­to jis lai­kė da­bar­ti­nį sos­ti­nės va­do­vą Ar­tū­rą Zuo­ką.

Jo tei­gi­mu, rin­ki­mų fa­vo­ri­tu sa­vo mies­te yra ir da­bar­ti­nis Kau­no me­ras, kon­ser­va­to­rius And­rius Kup­čins­kas.

20.15 So­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas tei­gia, kad jo par­ti­ja rin­ki­muo­se ti­ki­si lai­mė­ti ne ma­žiau kaip 300 sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių man­da­tų, taip pat lai­mė­ti me­rų rin­ki­mus ne ma­žiau nei 20-yje sa­vi­val­dy­bių.

20.05 Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas 20 val. su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė, kad bend­ras rin­kė­jų ak­ty­vu­mas sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ga­li siek­ti 46-47 proc. Ak­ty­viau­siai, pa­sak jo, rin­ki­muo­se da­ly­va­vo Drus­ki­nin­kų gy­ven­to­jai, pa­sy­viau­siai - Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jai.

18.20 Vie­niems rin­ki­mai – pro­ga at­lik­ti pi­lie­ti­nę par­ei­gą, ki­tiems tai – pro­ga pa­ūž­ti. Kaip ra­šo jur­bar­kos­vie­sa.lt, sek­ma­die­nio po­pie­tę pa­ste­bė­ta, kad Gri­cių (Jur­bar­ko r.) rin­ki­mų apy­lin­kės pir­mi­nin­kė Si­gu­tė Pri­šman­tie­nė bei na­rė Ni­jo­lė Pi­ly­pie­nė – ga­li­mai ne­blai­vios.

Rin­ki­mų ste­bė­to­jų iš­kvies­ti par­ei­gū­nai įta­ri­mus pa­tvir­ti­no. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, S. Pri­šman­tie­nei nu­sta­ty­tas su­nkus gir­tu­mas – 2,6 prom., o N. Pi­ly­pie­nei – vi­du­ti­nis gir­tu­mas – 1,6 prom.

„At­va­žia­vus į rin­ki­mų apy­lin­kę įta­ri­mų su­kė­lė pir­mi­nin­kės el­ge­sys – ji la­bai ges­ti­ku­lia­vo, bend­ra­vo. Pri­ėjus ar­čiau bu­vo ga­li­ma užuos­ti al­ko­ho­lio kva­pą, o po sta­lu pa­ste­bė­jo­me nu­ger­tą deg­ti­nės bu­te­lį“, - sa­kė rin­ki­mų ste­bė­to­jas Ar­nol­das Per­na­raus­kas.

Rin­ki­mų ko­mi­si­ja al­ko­ho­liu vai­ši­no­si ta­me pa­čia­me pa­sta­te, kur yra mies­te­lio šar­vo­ji­mo sa­lė ir bend­ruo­me­nės na­mai.

17.15 Za­ra­suo­se sek­ma­die­nį pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo, su­lai­ky­ti du as­me­nys.

14.20 val. Za­ra­sų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad as­me­nys, va­ži­nė­jan­tys au­to­mo­bi­liu „VW Golf“, pa­pir­ki­nė­ja as­me­nis. Po­li­ci­ja su­lai­kė ir į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pri­sta­tė du 30 ir 35 me­tų vy­rus, skel­bia Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Tai kol kas vie­nin­te­lis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­dė­tas sek­ma­die­nį dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo. Po­li­ci­ja iš vi­so at­lie­ka 30 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su rin­ki­mais.

16.15 Pir­mą kar­tą ša­ly­je vyks­tan­tys tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai yra pir­mas žings­nis stip­ri­nant sa­vi­val­dą, ta­čiau at­ei­ty­je me­rai tu­rė­tų tu­rė­ti dau­giau ga­lių, sa­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos pir­mi­nin­kas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis.

„Pir­mie­ji tie­sio­gi­niai rin­ki­mai yra la­bai svar­bu. Di­des­nis ak­ty­vu­mas, žmo­nės ga­li pa­si­rink­ti pa­tys, už ku­rį kan­di­da­tą į me­rus bal­suo­ja. Tai yra pir­mas žings­nis, kad stip­rin­tu­mė­me mū­sų sa­vi­val­dą, nors aiš­ku kom­pe­ten­ci­jos bū­si­mo me­ro yra ne to­kios di­de­lės, ko­kias tu­ri me­rai Eu­ro­po­je, bet pir­mas žings­nis pa­da­ry­tas“, - sa­kė V.To­ma­ševs­kis, sek­ma­die­nį bal­sa­vęs Vil­niu­je, Įsru­ties rin­ki­mų apy­lin­kė­je.

Vil­niaus mies­to me­ro rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tis LLRA ly­de­ris prog­no­za­vo, kad sos­ti­nės va­do­vo rin­ki­muo­se pri­reiks an­tro­jo tu­ro.

Da­bar LLRA tu­ri 61 at­sto­vą sep­ty­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se. V.To­ma­ševs­kis sa­kė ti­kin­tis, kad par­ti­jos at­sto­vai per šiuos rin­ki­mus už­si­ti­krins man­da­tus ir pa­pil­do­mai dar dve­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se. Par­ti­jos na­riai yra Vil­niaus ra­jo­no ir Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių me­rai.

15.10 Jau bal­sa­vo ket­vir­ta­da­lis rin­kė­jų, bal­suo­ja­ma šiek tiek ak­ty­viau nei per pra­ėju­sius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus.

Iki 14 val. sa­vo va­lią par­eiš­kė 24,64 proc. rin­kė­jų, per pra­ėju­sius rin­ki­mus 2011 me­tais to­kiu me­tu bu­vo bal­sa­vę 23,62 proc. rin­kė­jų. 2011 me­tais ga­lu­ti­nis ak­ty­vu­mas sie­kė 39,73 proc.

Kol kas di­džiau­sias ak­ty­vu­mas Pa­gė­giuo­se - 33,93 proc., Drus­ki­nin­kų ra­jo­ne - 33,06 proc. , ma­žiau­sias Klai­pė­dos ra­jo­ne - 19,03 proc. bal­sa­vu­sių iki 14 va­lan­dos, duo­me­nis skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Iš anks­to spe­cia­liuo­se pa­štuo­se ir na­muo­se tre­čia­die­nį-šeš­ta­die­nį bal­sa­vo 5,97 proc. rin­kė­jų.

14.37 Dau­gu­mo­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių me­rai sek­ma­die­nį ne­bus iš­rink­ti - vyks an­tra­sis rin­ki­mų tu­ras, prog­no­zuo­ja Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad sie­kiant efek­ty­vaus me­rų dar­bo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo su ta­ry­bo­mis, „rei­kės di­din­ti me­rų įga­lio­ji­mus“.

Anot E. Ma­siu­lio, jei 16-17 par­ti­jos kan­di­da­tų į me­rus pa­tek­tų į an­trą rin­ki­mų tu­rą, bū­tų la­bai ge­ras re­zul­ta­tas. „Kal­bant apie man­da­tų skai­čių, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais rin­ki­mais į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas, esa­me pa­si­ry­žę re­zul­ta­tą pa­ge­rin­ti - siek­si­me ko­kių 200, o gal net ir dar dau­giau vie­tų“, - sa­kė po­li­ti­kas.

Da­bar li­be­ra­lų me­rai dir­ba pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se, par­ti­ja tu­ri 100 man­da­tų ta­ry­bo­se.

14.25 Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jos pri­klau­san­čios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas džiaug­tų­si, jei­gu par­ti­ja per sa­vi­val­dos rin­ki­mus iš­ko­vo­tų 14 me­rų pos­tų. Ta­čiau par­ti­jos va­do­vas nė­ra op­ti­mis­tiš­kas dėl Vil­niaus me­ro rin­ki­mų - pa­sak jo „tvar­kie­čių“ kan­di­da­tui bū­tų ge­rai pa­tek­ti į an­trą­jį tu­rą.

„Jei­gu pa­gal Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, ku­rie bu­vo vi­sai ne­se­niai - ge­gu­žę, tai 14 apy­gar­dų mū­sų par­ti­ja pir­ma­vo. Jei­gu ke­tu­rio­li­ka me­rų bū­tų, aš bū­čiau pa­ten­kin­tas“, - žur­na­lis­tams po bal­sa­vi­mo Vil­niu­je sek­ma­die­nį sa­kė R.Pa­ksas.

Ta­čiau jis tei­gė, kad Vil­niu­je jo par­ti­jos na­riui bū­tų ge­rai pa­tek­ti į an­trą­jį tu­rą. „Bū­tų ge­rai pa­tek­ti į an­trą tu­rą“, - tei­gė R.Pa­ksas. Tuo me­tu Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je jis ti­ki­si 8-10 kė­džių.

14.10 Tie­sio­giai iš­rink­ti me­rai tu­rės to­kius pa­čius įga­lio­ji­mus, kaip da­bar, bet ant jų pe­čių guls dvi­gu­ba at­sa­ko­my­bė, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kė Dar­bo par­ti­jos va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. „Ti­krai ti­kiuo­si, kad žmo­nės rink­sis at­sa­kin­gai, jiems su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­tiems ap­sisp­ręs­ti, ko­kį me­rą jie no­ri tu­rė­ti, o iš­rink­tiems me­rams bus dvi­gu­ba at­sa­ko­my­bė, nes žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas bus di­džiu­lis, o ga­lių ir įga­lio­ji­mų jie tu­rės tiek pat, kiek tu­rė­jo iki šiol“, - sek­ma­die­nį BNS sa­kė po­li­ti­kė po bal­sa­vi­mo Uk­mer­gė­je. Anot jos, bū­tent tie­sio­giai už me­rą ati­duo­ti žmo­nių bal­sai už­kraus jiems tą dvi­gu­bą at­sa­ko­my­bę.

Sa­vo va­do­vau­ja­mai Dar­bo par­ti­jai ji prog­no­za­vo iš­ko­vo­ti apie 200 man­da­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se.

„Ti­ki­mės, kad ti­krai tu­rė­si­me apie 200 man­da­tų ta­ry­bo­se ir ti­ki­mės de­šimt me­rų, bent iš­ei­nan­čių į an­trą tu­rą“, - BNS sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

12.50 Pra­si­dė­jus sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­niams me­rų rin­ki­mams vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ vyk­do rin­ki­mų ste­bė­se­ną. Tūks­tan­tis or­ga­ni­za­ci­jos sa­va­no­rių dir­ba vi­so­je Lie­tu­vo­je, ra­šo­ma or­ga­ni­za­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Nuo rin­ki­mų pra­džios 7 val. ry­to iki sek­ma­die­nio vi­dur­die­nio vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ ga­vo 29 pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus. 14 iš jų bu­vo per­duo­ti tir­ti sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­joms, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ir po­li­ci­jai.

Dau­gu­ma pra­ne­ši­mų apie rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus skel­bia apie ne­tin­ka­mai pa­žy­mė­tą po­li­ti­nę rek­la­mą vaiz­di­nė­mis prie­mo­nė­mis ir po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos pa­vyz­džius, nu­to­lu­sius ma­žiau nei 50 me­trų nuo rin­ki­mų apy­lin­kių. Taip pat skel­bia­ma apie ne­tei­sė­tai rin­ki­mų die­ną trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis ir elek­tro­ni­nių pa­štu siun­čia­mus kvie­ti­mus par­em­ti vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą rin­ki­mų me­tu.

Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­riai su­ži­no­jo apie ga­li­mus rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mų at­ve­jus Aly­taus, Za­ra­sų, Šir­vin­tų ir Tau­ra­gės ra­jo­nuo­se. Pa­sak pir­mi­nės in­for­ma­ci­jos, bu­vo mė­gi­na­ma pirk­ti gy­ven­to­jų bal­sus už al­ko­ho­lį ir pi­ni­gus, taip pat gy­ven­to­jai bu­vo ve­ža­mi į rin­ki­mų apy­lin­kes bal­suo­ti. In­for­ma­ci­ja bu­vo per­duo­ta po­li­ci­jai tir­ti.

„Pri­me­na­me, kad šį sa­vait­ga­lį rin­ki­mi­nė agi­ta­ci­ja yra drau­džia­ma - ra­gi­na­me su­si­lai­ky­ti nuo to­kio tu­ri­nio ko­men­ta­rų ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Taip pat ra­gi­na­me bū­ti pi­lie­tiš­kais vyks­tant į rin­ki­mų apy­lin­kes ir įsi­ti­kin­ti, kad 50 me­trų spin­du­lių ap­link jas ir jų vi­du­je nė­ra po­li­ti­nės rek­la­mos. To­kią pa­ste­bė­jus - pra­neš­ki­te mums”, - sa­kė vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ va­do­vas Si­mas Si­ma­naus­kas.

Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­rių gre­to­se yra 300 as­me­nų, tu­rin­čių rin­ki­mų ste­bė­to­jų sta­tu­sus ir dir­ban­čių rin­ki­mų apy­lin­kė­se. Dar 700 sa­va­no­rių pri­žiū­ri rin­ki­mų tvar­ką ša­lia rin­ki­mų apy­lin­kių ir ti­kri­na gy­ven­to­jų at­siųs­tą in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mus pa­žei­di­mus.

12.40 Ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus sa­ko, kad pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je ren­gia­mi tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai su­ku­ria pa­pil­do­mą at­sa­ko­my­bės jaus­mą kan­di­da­tams ir įtvir­ti­na de­mo­kra­ti­nius pri­nci­pus.

„Tai už­de­da tam ti­krą at­sa­ko­my­bę rin­kė­jams. Jų pa­si­rink­tas kan­di­da­tas tu­ri pil­dy­ti jų vil­tis, o pa­čiam kan­di­da­tui at­sa­ko­my­bę ne prieš par­ti­ją, prieš su­da­ry­tą są­ra­šą au­to­ma­tiš­kai, bet prieš pa­tį rin­kė­ją, ku­ris jį iš­rin­ko. Aš ma­nau, tai sa­vo­tiš­kas vals­ty­bės po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo de­mo­kra­ti­nių pri­nci­pų įtvir­ti­ni­mas“, - sek­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė V.Adam­kus, ati­da­vęs bal­są Sau­lė­te­kio rin­ki­mų apy­lin­kė­je.

V.Adam­kaus nuo­mo­ne, dis­ku­si­jos dėl gal­būt ne­pa­kan­ka­mų me­ro įga­lio­ji­mų kol kas yra per­ne­lyg anks­ty­vos. „Pa­ban­dy­ki­me su tuo, ką tu­ri­me, jei ma­ty­si­me, kad trūks­ta (ga­lių), tai ki­tuo­se rin­ki­muo­se ga­lė­si­me tą pa­pil­dy­ti“, - kal­bė­jo V.Adam­kus.

12.30 Per­rin­ki­mo sie­kian­tis Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas prog­no­zuo­ja, kad sos­ti­nė­je me­ro rin­ki­muo­se pri­reiks an­tro­jo tu­ro. „Pa­gal Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jų su­dė­tį, be abe­jo­nės, an­tras tu­ras yra ne­iš­ven­gia­mas“, - sek­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė A.Zuo­kas, bal­sa­vęs Dai­lės rin­ki­mų apy­lin­kė­je.

A.Zuo­kas sa­kė, kad jo va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) ti­ki­si lai­mė­ti tris me­rų pos­tus iš 60.

11.45 Gyven­to­jai bal­suo­ja kiek ak­ty­viau nei per pra­ei­tus sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus. Iki 10 val. va­lią jau par­eiš­kė 5,26 proc. rin­kė­jų, per pra­ėju­sius rin­ki­mus tuo me­tu bu­vo bal­sa­vę 4,37 proc. rin­kė­jų, žur­na­lis­tams sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas. 2011 me­tais ga­lu­ti­nis ak­ty­vu­mas sie­kė 39,73 proc.

Kol kas di­džiau­sias ak­ty­vu­mas Šal­či­nin­kų ra­jo­ne - 9,74 proc., Ig­na­li­nos ra­jo­ne - 8 proc. , o ma­žiau­sias Klai­pė­dos mies­te, 3,38 proc. bal­sa­vu­sių iki 10 va­lan­dos.

11.31 Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad tie­sio­giai iš­rink­tų me­rų įga­lio­ji­mus ga­li tek­ti stip­rin­ti, jei pa­aiš­kės, kad opo­nuo­jan­čios sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų koa­li­ci­jos ga­li rim­tai truk­dy­ti jų veik­lą.

Sek­ma­die­nį ati­da­vęs sa­vo bal­są sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, prem­je­ras taip pat sa­kė ti­kin­tis, kad tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai pa­di­dins rin­kė­jų ak­ty­vu­mą. „Jei­gu at­si­tik­tų taip, kad ta­ry­bos na­riai pra­dė­tų for­muo­ti to­kias koa­li­ci­jas, ku­rios tu­rėt tiks­lą truk­dy­ti me­rams, ta­da rei­kė­tų gal­vo­ti apie me­rų įga­lio­ji­mų stip­ri­ni­mą“, - žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

Pa­sak jo, so­cial­de­mo­kra­tai rin­ki­muo­se ti­ki­si iš­ko­vo­ti apie 20 me­rų pos­tų iš 60.

11.15 Dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų per rin­ki­mus po­li­ci­ja at­lie­ka 29 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Tiek ty­ri­mų pra­dė­ta iki sek­ma­die­nio 8 val., skel­bia Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. Sek­ma­die­nį iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­pra­dė­ta.

Iki­teis­mi­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi dėl įvai­rių pra­ne­ši­mų - nuo in­for­ma­ci­jos ga­vi­mo apie rei­ka­la­vi­mą bal­suo­ti už tam ti­krą kan­di­da­tą, iki už­mo­kes­čio už bal­są siū­ly­mo.

09.30 Šie­met bal­suo­da­mi iš anks­to rin­kė­jai bu­vo ak­ty­ves­ni nei per pra­ėju­sius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus 2011 me­tais. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, per tris iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas sa­vo va­lią par­eiš­kė 4,98 proc. (127 tūkst.) rin­kė­jų. Ak­ty­viau­siai iš anks­to bal­suo­ta Ig­na­li­nos (13,21 proc.), Laz­di­jų (13,13 proc.) ir Za­ra­sų (11,74 proc.) ra­jo­nuo­se. Ma­žiau­siai ak­ty­vūs kol kas Klai­pė­dos mies­to (2,02 proc.) rin­kė­jai.

07.06 „Rin­ki­mų apy­lin­kės at­si­da­rė 7 va­lan­dą ry­to, bai­gia dar­bą 8 va­lan­dą va­ka­ro. Rin­kė­jas bal­suo­ja sa­vo rin­ki­mų apy­lin­kė­je, rei­kia tu­rė­ti do­ku­men­tą, ku­ris pa­tvir­tin­tų ta­pa­ty­bę, kad jam bū­tų iš­duo­tas biu­le­te­nis“, - pri­me­na Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Jis taip pat pa­brė­žia, kad rin­kė­jai tu­ri ga­li­my­bę bal­suo­ti ir ne sa­vo apy­lin­kė­je, bet tik sa­vo sa­vi­val­dy­bė­je.

„Bal­suo­ti ga­li­ma sa­vo sa­vi­val­dy­bė­je, ir ki­to­je apy­lin­kė­je, jei rin­kė­jas iš­vy­kęs, bet bal­suot ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je rin­kė­jas ne­ga­li. Biu­le­te­niai sa­vi­val­dy­bė­je yra tik sa­vos rin­ki­mų apy­gar­dos“, - pro­ce­dū­rą pri­mi­nė VRK pir­mi­nin­kas.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja per 15 tūkst. kan­di­da­tų, dėl me­rų pos­tų var­žo­si dau­giau kaip 400 kan­di­da­tų. Rin­kė­jų są­ra­šuo­se įra­šy­ta per 2,54 mln. rin­kė­jų.

Į sa­vi­val­dą bus iš­rink­ti 1524 ta­ry­bos na­riai, įskai­tant 60 bū­si­mų me­rų. To­se sa­vi­val­dy­bė­se, kur me­ras ne­bus iš­rink­tas per pir­mą­jį tu­rą, t. y. ne­su­rinks dau­giau kaip pu­sės rin­kė­jų bal­sų, po dvie­jų sa­vai­čių ko­vo 15-ąją vyks an­tra­sis me­rų rin­ki­mų tu­ras.

Me­ras jau pir­ma­ja­me tu­re bus iš­rink­tas, jei esant ne ma­žes­niam kaip 40 proc. rin­kė­jų ak­ty­vu­mui jis gaus dau­giau kaip pu­sę bal­sų. Me­ras ga­lė­tų bū­ti iš­rink­tas jau pir­ma­ja­me tu­re ir esant ma­žes­niam ak­ty­vu­mui, ta­čiau už jį sa­vo bal­są tu­rė­tų ati­duo­ti ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis vi­sų tos sa­vi­val­dy­bės rin­kė­jų. Ki­tu at­ve­ju du dau­giau­siai bal­sų su­rin­kę kan­di­da­tai su­si­tiks an­tra­ja­me tu­re po dvie­jų sa­vai­čių.

Dėl Sei­mo na­rio man­da­to Žir­mū­nuo­se sek­ma­die­nį var­žo­si 12 kan­di­da­tų. Pri­rei­kus, an­tra­sis tu­ras čia ir­gi bus ren­gia­mas ko­vo 15 die­ną.