Paaiškėjo, kur bus palaidotas Adolfas Ramanauskas-Vanagas
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis su­da­rė vals­ty­bi­nę lai­do­ji­mo ko­mi­si­ją Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. dek­la­ra­ci­jos sig­na­ta­ro, Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go lai­do­tu­vėms or­ga­ni­zuo­ti, ku­riai va­do­vaus vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­gir­das Ston­čai­tis.

Į pirmąjį posėdį susirinkę laidojimo komisijos nariai – įvairių valstybės institucijų atstovai – aptarė galimą laidojimo vietą ir datą, kitus organizacinius klausimus.

„Mūsų uždavinys – su derama valstybės pagarba palaidoti šią iškilią ir drąsią asmenybę. Kartu su šeimos nariais komisija vieningai priėjo išvados, kad Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas –Vanagas turi būti palaidotas spalio 6 dieną Antakalnio kapinėse valstybės vadovų panteone“, – sakė vyriausybės kancleris A.Stončiatis.

A.Ramanausko-Vanago palaikai buvo rasti Našlaičių kapinėse Antakalnyje. Palaikų autentiškumas nustatytas atlikus teismo antropologinę analizę, kaukolės ir asmens fotografijų sugretinimus bei DNR tyrimus. Okupacinio režimo sprendimu jis buvo nuteistas mirties bausme 1957 metais.