Paaiškėjo, kuo kaltinamas V. Gedvilas
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mo­je ra­šo­ma, kad pre­zi­den­tei ne­ti­kęs kan­di­da­tas į švie­ti­mo mi­nis­trus „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las „pro­te­ga­vo“ sa­vo par­tie­čio Gin­ta­ro Fur­ma­na­vi­čiaus ir ne­par­ti­nio Edžio Ur­ba­na­vi­čius kan­di­da­tū­ras į Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to (KKSD) va­do­vo par­ei­gas, tei­gia LRT Te­le­vi­zi­jos lai­dos „Dė­me­sio cen­tre“ šal­ti­niai.

KKSD va­do­vu vė­liau bu­vo pa­skir­tas E.Ur­ba­na­vi­čius.

V.Ged­vi­las lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ tei­gė, kad yra kal­bė­ję­sis su spor­to bend­ruo­me­nės at­sto­vais apie kan­di­da­tū­ras, ta­čiau as­me­nų ne­pro­te­ga­vo.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius lai­do­je tei­gė, kad pats at­me­tė G.Fur­ma­na­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą ir pa­si­rin­ko an­truo­ju kan­di­da­tu siū­ly­tą E.Ur­ba­na­vi­čių. Jis taip pat pa­nei­gė ga­li­mą pro­te­ga­vi­mą ir tei­gė, kad po­li­ti­kai tu­ri tei­sę iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę apie kan­di­da­tus.

„G.Fu­ma­na­vi­čius man ne­ti­ko ir po to bu­vo pa­si­rink­tas E.Ur­ba­na­vi­čius. Da­bar kaž­koks są­moks­lo teo­ri­jų kū­ri­mas vyks­ta. Ir dėl to aš pa­tei­kiau, ma­ty­da­mas kad man su­kė­lė la­bai di­de­lių įta­ri­mų tos pa­žy­mos tei­sin­gu­mas ar­ba at­sa­ko­my­bė tų žmo­nių, ku­rie ra­šė ją“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

„Dė­me­sio cen­tre“ šal­ti­nių tei­gi­mu, pa­žy­mo­je taip pat ra­šo­ma, kad Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja ap­mo­kė­jo V.Ged­vi­lo nak­vy­nę vieš­bu­ty­je. Šis tei­gia, kad dau­gy­bę kar­tų yra da­ly­va­vęs tre­ne­rių se­mi­na­ruo­se.

Dau­giau jo­kio tu­ri­nio, šal­ti­nių tei­gi­mu, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mo­je nė­ra.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad ne­skirs Dar­bo par­ti­jos at­sto­vo Vy­do Ged­vi­lo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru, at­siž­velg­da­ma į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją. Pa­sak pre­zi­den­tės, STT „pa­teik­ti duo­me­nys ne­lei­džia net svars­ty­ti šios kan­di­da­tū­ros tei­ki­mo į mi­nis­trus“.

Pre­zi­den­tei ir prem­je­rui pa­teik­ta STT pa­žy­ma yra ne­vie­ša. Prem­je­ras tei­gė, kad jo­je esan­ti in­for­ma­ci­ja ne­už­ker­ta ga­li­my­bės skir­ti V.Ged­vi­lą mi­nis­tru.