P. Vaitiekūnui Niujorke įteiktas prestižinis Palmerio apdovanojimas
Niu­jor­ke rug­sė­jo 29 d. bu­vu­siam Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui, am­ba­sa­do­riui Pe­trui Vai­tie­kū­nui įteik­tas De­mo­kra­ti­jų bend­ri­jos įsteig­tas Mar­ko Pa­lme­rio ap­do­va­no­ji­mas, ski­ria­mas dip­lo­ma­tams už nuo­pel­nus pa­sau­lio de­mo­kra­ti­jai ir tai­kai.

Kaip pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, P. Vai­tie­kū­nas ap­do­va­no­tas už in­dė­lį gi­nant lais­vę, de­mo­kra­ti­ją ir tarp­tau­ti­nės tei­sės pri­nci­pus Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Gru­zi­ją ir Ukrai­ną me­tu, am­ba­sa­do­riaus dar­bą ku­riant pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę Bal­ta­ru­si­jo­je.

Ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos bend­rų­jų de­ba­tų me­tu vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je dėl pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės. JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­tas, or­ga­ni­za­vęs šį ren­gi­nį, Pa­lme­rio ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė dar dviem dip­lo­ma­tams – bu­vu­siai Šve­di­jos am­ba­sa­do­rei Jor­da­ni­jo­je Char­lot­tai Spar­re, šiuo me­tu dir­ban­čiai Egip­te, ir Ro­ber­tui Step­he­nui For­dui, bu­vu­siam JAV am­ba­sa­do­riui Si­ri­jo­je.

Ap­do­va­no­ji­mas tei­kia­mas dip­lo­ma­tams, ro­dan­tiems drą­są su­nkio­mis ap­lin­ky­bė­mis, pa­si­tel­kian­tiems iš­ra­din­gu­mą sie­kiant pa­dė­ti pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei bei stip­ri­nant de­mo­kra­ti­ją.

M. Pa­lme­ris bu­vo JAV dip­lo­ma­tas, ku­ris dirb­da­mas am­ba­sa­do­riu­mi Veng­ri­jo­je pri­si­dė­jo prie tai­kaus ko­mu­nis­ti­nio re­ži­mo nu­ver­ti­mo šio­je ša­ly­je. Šal­to­jo ka­ro me­tais JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­te jis bu­vo pa­grin­di­nis Bal­ti­jos ša­lių anek­si­jos ne­pri­pa­ži­ni­mo po­li­ti­kos vyk­dy­to­jas. M. Pa­lme­ris yra pa­grin­di­nis is­to­ri­nės tuo­me­ti­nio JAV pre­zi­den­to Ro­nal­do Rea­ga­no kal­bos, pa­sa­ky­tos Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės par­la­men­te 1980 me­tais, au­to­rius. Šio­je kal­bo­je bu­vo pa­skelb­ta be­komp­ro­mi­sė ko­va su ko­mu­niz­mu ir apib­rėž­ta tie­sio­gi­nė par­ama de­mo­kra­ti­nėms jė­goms, ko­vo­jan­čioms su ko­mu­nis­ti­niais ir ki­tais ti­ro­niš­kais re­ži­mais vi­sa­me pa­sau­ly­je.