P. Vaitiekūnas: turime sustabdyti Kremlių Ukrainoje
Dip­lo­ma­ti­nę kar­je­rą bai­gian­tis bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ki­je­ve Pe­tras Vai­tie­kū­nas sa­ko, kad Ukrai­nai bū­ti­na teik­ti pa­gal­bą, sie­kiant su­stab­dy­ti Ru­si­ją ir ne­leis­ti iš­plis­ti konf­lik­tui.

Tai P.Vai­tie­kū­nas sa­kė po to, kai už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius jį ap­do­va­no­jo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) me­da­liu už nuo­pel­nus dip­lo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je.

„Mes tu­ri­me pa­siek­ti, kad tas Krem­liaus suo­rga­ni­zuo­tas konf­lik­tas ne­išp­lis­tų ir su­sto­tų Ukrai­no­je. Tu­ri­me stab­dy­ti, pa­dė­ti po­li­tiš­kai, eko­no­miš­kai, spe­cia­lis­tais, ka­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis - vis­kuo kuo ga­li­me, kad Krem­lius su­sto­tų Ukrai­no­je ir konf­lik­tas bū­tų izo­liuo­tas“, - per ce­re­mo­ni­ją sa­kė P.Vai­tie­kū­nas.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras 61 me­tų P.Vai­tie­kū­nas 2006-2008 me­tais ėjo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas.