P. Urbšys: socialdemokratai nekelia išankstinių sąlygų
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos dau­ge­liu at­ve­jų su­tam­pa, po šių par­ti­jų kon­sul­ta­ci­jų dėl nau­jo­sios dau­gu­mos for­ma­vi­mo sa­kė rin­ki­mus lai­mė­ju­sų „vals­tie­čių“ at­sto­vas Po­vi­las Urb­šys.

Jis taip pat pa­žy­mė­jo, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­ke­lia są­ly­gų dėl pa­pil­do­mų par­tne­rių, ir po­kal­bio su jais at­mos­fe­ra „bu­vo vi­sai ki­to­kia“ nei su kon­ser­va­to­riais, su ku­riais su­si­ti­ko prieš­piet.

„Ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad na­cio­na­li­nės vie­ny­bės Vy­riau­sy­bės idė­ja nė­ra pri­im­ti­na so­cial­de­mo­kra­tams, jie ne­ma­to sa­vęs koa­li­ci­jo­je su kon­ser­va­to­riais. An­tra, ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­ke­lia iš­anks­ti­nių są­ly­gų dėl pa­pil­do­mų pri­va­lo­mų par­tne­rių, tre­čias da­ly­kas, mes ap­kal­bė­jo­me ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su so­cia­li­niais, ūkio, eko­no­mi­kos, švie­ti­mo klau­si­mais, dau­ge­liu at­ve­jų mū­sų prog­ra­mi­niai po­žiū­riai su­tam­pa, be abe­jo, skir­tu­mai iš­lie­ka“, – po be­veik dvi va­lan­das tru­ku­sio par­ti­jų at­sto­vų su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė P.Urb­šys.

Klau­sia­mas, ar po­kal­bis su so­cial­de­mo­kra­tais dėl koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo bu­vo sėk­min­ges­nis nei su kon­ser­va­to­riais, P.Urb­šys at­sa­kė, kad „su kon­ser­va­to­riais jau­tė­si iš­anks­ti­nė nuo­sta­ta tik su­sės­ti, pa­kal­bė­ti, bet bu­vo aiš­ku nuo pat pra­džių, kad jie ne­la­bai no­ri ei­ti į koa­li­ci­ją“.

„Tas (kon­ser­va­to­rių siū­lo­mas) pri­va­lo­mas par­tne­ris, li­be­ra­lai, kur anks­čiau bu­vo iš­sa­ky­ta, kad jo ne­tu­rė­tų bū­ti, aki­vaiz­džiai par­odo, kad (vy­ku­sio po­kal­bio) at­mos­fe­ra bu­vo vi­sai ki­to­kia“, – pa­brė­žė P.Urb­šys.

So­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas žur­na­lis­tams sa­kė, kad klau­si­mą, ar par­ti­ja lie­ka opo­zi­ci­jo­je, ar de­ra­si dėl koa­li­ci­jos, penk­ta­die­nį svars­tys par­ti­jos pre­zi­diu­mas.

„So­cial­de­mo­kra­tai penk­ta­die­nį tu­ri pre­zi­diu­mą, mes dis­ku­tuo­si­me, ar tui­me lik­ti opo­zi­ci­joj, ar ei­ti į po­zi­ci­ją, ta­da ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti, ar tę­siam kon­sul­ta­ci­jas. Mes ti­krai la­bai kons­truk­ty­viai pa­dis­ku­ta­vo­me, ap­ta­rė­me ver­ty­bi­nius da­ly­kus, yra tam ti­krų ne­su­ta­ri­mų yra ir tai vi­siš­kai lo­giš­ka, bet tai yra to­les­nių kon­sul­ta­ci­jų klau­si­mas“, – kal­bė­jo A.Sy­sas.

Į klau­si­mą, ar ma­to ga­li­my­bę dirb­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“, A.Sy­sas at­sa­kė: „Mes nie­ka­da ne­sa­kė­me, kad nė­ra ga­li­my­bių“. Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad „vals­tie­čiai“ ke­lia są­ly­gą, jog nau­ja­ja­me ka­bi­ne­te ne­bū­tų da­bar­ti­nio mi­nis­trų.

LŽVS de­ry­bi­nin­kas P.Urb­šys sa­kė, jog po an­tra­die­nio su­si­ti­ki­mų „vals­tie­čiai“ lauks at­sa­ky­mo iš abie­jų par­ti­jų, ar su­tin­ka de­rė­tis dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo.

„Y­ra du da­ly­kai – pa­tys so­cial­de­mo­kra­tai tars sa­vo žo­dį, an­tras da­ly­kas, mes ir­gi tu­rė­si­me ap­gal­vo­ti ir įver­tin­ti tam ti­krus da­ly­kus, ku­rie bu­vo iš­sa­ky­ti po­kal­bių me­tu. Mes api­bend­rin­si­me po­kal­bius, ku­rie yra, ir ta­da sprę­si­me, ar tę­si­me kon­sul­ta­ci­jas, ar vis dėl to nu­spren­džia­me ei­ti link de­ry­bų, bet iš pra­džių mums rei­kia ga­lu­ti­nai iš­girs­ti nuo­mo­nes tiek kon­ser­va­to­rių, tiek so­cial­de­mo­kra­tų“, – kal­bė­jo P.Urb­šys.

Jis taip pat sa­kė, kad „vals­tie­čiai“ kol kas ne­at­si­sa­ko sa­vo siū­ly­mo for­muo­ti pla­čią koa­li­ci­ją, nors ši idė­ja ne­priim­ti­na tiek kon­ser­va­to­riams, tiek so­cial­de­mo­kra­tams: „Mes duo­da­me lai­ko par­ti­joms pri­pras­ti prie tos idė­jos ir gal­būt jos iš­drįs per­ženg­ti per par­ti­nį in­te­re­są“.

Klau­sia­mas, ar „vals­tie­čiai“ svars­to ga­li­my­bes de­rė­tis su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis nei so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai, P.Urb­šys at­sa­kė: „Šiuo at­ve­ju mes kol kas ti­krai ne­gal­vo­jam apie tre­čią par­tne­rį“.

Anks­čiau an­tra­die­nį „vals­tie­čių“ de­ry­bi­nin­kai bu­vo su­si­ti­kę su kon­ser­va­to­riais, šie lai­ko­si po­zi­ci­jos ne­dirb­ti su so­cial­de­mo­kra­tais ir koa­li­ci­jo­je rei­ka­lau­ja li­be­ra­lų, nors pa­sta­rie­ji pa­brė­žia ne­si­ver­žian­tys į koa­li­ci­ją. Kon­ser­va­to­riai taip pat rei­ka­lau­ja, kad vi­si, ku­rie da­ly­vaus pa­si­ra­šant koa­li­ci­jos su­tar­tį, bū­tų pa­ti­krin­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų.

„As­me­nys, ku­rie pa­si­ra­šys bū­si­mą­ją koa­li­ci­jos su­tar­tį, tu­ri pe­rei­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­ti­krą. Mes to pra­šo­me, to­kia mū­sų po­zi­ci­ja. Nes mes ma­no­me, kad žmo­gus, ku­ris uži­ma prem­je­ro, Sei­mo pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją ar­ba dir­ba Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te, jie yra pa­ti­kri­na­mi dėl tei­sės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Da­bar as­me­nys, ku­rie de­da sa­vo par­ašus, ne­pri­sii­ma at­sa­ko­my­bės už bū­si­mas par­ei­gas – ga­lė­tų teo­riš­kai bū­ti ir Gab­rie­lius Lands­ber­gis, ku­ris ir­gi ly­giai taip pat tu­rė­tų bū­ti pa­ti­krin­tas. Ly­giai taip pat ir ki­tų par­ti­jų va­do­vai, ku­rie pa­si­ra­šy­tų, bet ne­itų į par­ei­gas. Tai yra spe­cia­li są­ly­ga abiems“, – po su­si­ti­ki­mo sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį su­si­ti­ko su LVŽS bei Tė­vy­bės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vais ir pa­lin­kė­jo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.