P. Saudargas: „Atskalūnų nėra“
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) krikš­čio­niš­ka­jam spar­nui at­sto­vau­jan­tis par­la­men­ta­ras Pa­ulius Sau­dar­gas ti­ki­na, kad dėl nuo­mo­nių skir­tu­mo ski­li­mo par­ti­jo­je nė­ra.

Sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book da­lin­da­ma­sis va­ka­rykš­čio TS-LKD pre­zi­diu­mo įspū­džiais po­li­ti­kas ra­šo: „Kai kal­bė­jau te­ma „nie­kur ne­isim“, bu­vau pa­tai­sy­tas, kad ne­var­to­čiau šia­me kon­teks­te žo­de­lio „MES“. Pa­mąs­čiau. Ne­su­tin­ku. Ma­nau, kad žo­dis „mes“ net ir toj „pur­vi­noj po­li­ti­koj“ yra ge­ro­kai svar­bes­nis už žo­dį „aš“. Žo­dis „mes“ tin­ka ko­man­dai, lai­mė­ju­siai pir­mą rin­ki­mų tu­rą! Ko­man­dai, ku­ri ne­pa­lie­ka abe­jin­gų – mus ar­ba my­li, ar­ba ne­ap­ken­čia, ir tai, de­ja, pa­ki­šo ko­ją 2-ame tu­re. Ko­man­dai, apie ku­rios dis­ku­si­jas spau­da ra­šo dau­giau nei mes iš tie­sų pa­sa­kom, nes mes įdo­mūs sa­vo ti­kru­mu, rea­lio­mis dis­ku­si­jo­mis, tu­ri­niu ir ne­su­vai­din­to­mis emo­ci­jo­mis. Ti­kiu kiek­vie­nu bend­ra­žy­giu. Ne vie­ne­rius me­tus kar­tu dir­ba­me su­dė­tin­gą po­li­ti­nį dar­bą, bu­vo­me ir esa­me kar­tu. Tie, ku­rie no­rė­jo iš­ei­ti, jau iš­ėjo“, – ra­šo P. Sau­dar­gas. Jis tei­gia ma­nąs, kad tarp TS-LKD frak­ci­jos bend­ra­žy­gių nė­ra nė vie­no at­ska­lū­no! „Ma­nau, kad nė vie­no iš mū­sų frak­ci­jos jo­kie pos­tų da­lin­to­jai ne­per­pirks“, – ra­šo P. Sau­dar­gas.

Pa­skli­dus ži­niai, kad Sei­mo rin­ki­mų lai­mė­to­jos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pos­tais vi­lio­ja at­ski­rus dėl bend­ro dar­bo tar­tis at­si­sa­kiu­sios TS-LKD na­rius, kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad per prie­var­tą par­ti­ja nie­ko ne­lai­kys.“Ne pir­mas ir ne pa­sku­ti­nis iš­ban­dy­mas mū­sų bend­ruo­me­nei“, – sa­vo pa­sky­ro­je Fa­ce­book ra­šė G. Lands­ber­gis. Pa­sak jo, šį­kart TS-LKD te­ko „iš­ban­dy­mas R. Kar­baus­kiu“. „Ar ti­krai ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad ne­bus at­ska­lū­nų? Ne, to šian­dien pa­sa­ky­ti ne­ga­li­me. Kal­ba­ma, kad siū­ly­ti net mi­nis­trų pos­tai. Su­pran­tu, kad tai ga­li vi­lio­ti, gal net ap­suk­ti gal­vą, kai kas ga­li pra­dė­ti ti­kė­ti, kad R. Kar­baus­kis leis nu­veik­ti dar­bus. Na, bet bend­ruo­me­nė du­rų už­rė­mu­si ne­lai­kys. Jei pos­tai, val­džia be jo­kių pri­nci­pų ir bet ko­kia kai­na yra svar­biau­sia, o ne dar­bai ir ti­kro­sios ver­ty­bės, tai gal mums ti­krai ne pa­ke­liui“, – ra­šė TS-LKD pir­mi­nin­kas.

Šur­mu­lys dėl ga­li­mo nuo­mo­nių skir­tu­mo TS-LKD gre­to­se ki­lo gru­pei par­ti­jos pre­zi­diu­mo na­rių par­agi­nus aps­vars­ty­ti koa­li­ci­jos su LVŽS ga­li­my­bes. Ta­čiau pre­zi­diu­mas pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­reng­tas ne­bu­vo, nors da­lis pre­zi­diu­mo na­rių su­rin­ko par­ašus. Teig­ta, kad ga­li­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo su LVŽS idė­ja pa­trauk­liau­sia TS-LKD Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų bend­ruo­me­nei. Va­kar par­ti­jos pre­zi­diu­mas svars­tė šį klau­si­mą, kons­ta­tuo­ta, kad TS-LKD at­vi­ra to­liau de­rė­tis dėl koa­li­ci­jos su LVŽS, jei ši ne­su­tars su so­cial­de­mo­kra­tais.