P. Porošenka: Lietuva Ukrainai tieks ginkluotės elementų
Lie­tu­va ir Ukrai­na su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti ka­ri­nė­je-tech­ni­nė­je sri­ty­je. Šis bend­ra­dar­bia­vi­mas apims ir gink­luo­tės ele­men­tų tie­ki­mą, pir­ma­die­nį Ki­je­ve po su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos va­do­ve Da­lia Gry­baus­kai­te pra­ne­šė Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ko.

„Mes su­si­ta­rė­me dėl ka­ri­nio-tech­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo, o kon­kre­čiai - dėl kon­kre­čių gink­luo­tės ele­men­tų tie­ki­mo Ukrai­nos gink­luo­to­sioms pa­jė­goms. Ma­nau, kad tai kon­kre­tus par­amos par­ody­mas“, - sa­kė P.Po­ro­šen­ka per bend­rą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su D.Gry­baus­kai­te Ki­je­ve.

Su­tar­ta, kad Ukrai­nos ka­riai bus mo­ko­mi Lie­tu­vo­je ir da­ly­vaus čia ren­gia­mo­se pra­ty­bo­se.

Jis taip pat par­eiš­kė, kad spren­di­mas dėl ga­li­my­bės Ukrai­nai sto­ti į NA­TO tu­ri bū­ti pri­im­tas vi­suo­ti­niu re­fe­ren­du­mu.

„Spren­di­mas dėl sto­ji­mo ar ne­sto­ji­mo į NA­TO - iš­skir­ti­nai Ukrai­nos tau­tos kom­pe­ten­ci­ja... Mes par­en­gė­me kri­te­ri­jus, kaip Ukrai­na steng­sis ati­tik­ti NA­TO rei­ka­la­vi­mus. Tik juos įgy­ven­di­nus, Ukrai­nos tau­ta re­fe­ren­du­me ga­lės nu­lem­ti, ar sto­ti, ar ne­sto­ti į NA­TO“, - sa­kė P.Po­ro­šen­ko.

Anot jo, ki­to­kie spren­di­mai dėl sto­ji­mo į Al­jan­są šian­dien „pa­da­ry­tų dau­giau ža­los ne­gu duo­tų po­zi­ty­vo“.

Ukrai­nos pre­zi­den­tas taip pat kal­bė­jo, kad pri­va­lu im­tis kon­kre­čių veiks­mų re­for­muo­jant ša­lį.

D.Gry­baus­kai­tė sa­vo ruo­žtu sa­kė, jog NA­TO nė­ra tik ka­ri­nė or­ga­ni­za­ci­ja, jos tei­gi­mu, Al­jan­so na­rės pra­ėjo il­gą ke­lią už­ti­krin­da­mos de­mo­kra­ti­jos ir žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo pri­nci­pus. Ukrai­na taip pat tu­rės įveik­ti re­for­mų ke­lią.

„Tai su­si­ję ne tik su na­rys­te Eu­ro­pos Są­jun­go­je, bet ir su na­rys­te NA­TO. Jums rei­kia at­lik­ti na­mų dar­bus ša­lies vi­du­je. Ša­lis, ku­ri dės pa­stan­gas ir įgy­ven­dins bū­ti­nas re­for­mas, įgis ga­li­my­bę ir tap­ti NA­TO na­re. Nė vie­na vals­ty­bė ne­ga­lės su­stab­dy­ti na­rys­tės sie­kių ir dik­tuo­ti, ko­kią kryp­tį rink­tis, ypač jū­sų kai­my­nai“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Kal­bė­da­ma apie Ukrai­nos sie­kį tap­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re, pre­zi­den­tė ak­cen­ta­vo, kad rei­kia nu­ei­ti il­gą ke­lią iki ti­kro­sios na­rys­tės. Lie­tu­vai tai tru­ko 12 me­tų.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė taip pat siū­lė pa­si­da­ly­ti su Ukrai­na pa­tir­ti­mi sie­kiant ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės. Anot jos, dėl to į Ki­je­vą at­vy­ko Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai.

D.Gry­baus­kai­tė per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją taip pat sa­kė, kad Lie­tu­va ir ki­tą­met pla­nuo­ja pri­im­ti dau­giau gy­dy­ti su­žeis­tų Ukrai­nos ka­rių. Jų skai­čius ga­li siek­ti 50. Taip pat ža­dė­jo eks­per­tų ir kon­sul­tan­tų pa­gal­bą.

Pir­ma­die­nį Ki­je­ve vyks­ta Ukrai­nos ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tų ta­ry­ba. Jos me­tu apž­velg­tas Ukrai­nos eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­ce­sas, dvi­ša­lis bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se gy­ny­bos, ki­ber­ne­ti­nio ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo, ka­ri­nio-tech­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­se.