P. Hoganas: „EK svarsto skirti papildomą paramą Lietuvos pieno gamintojams“
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) svars­to su­teik­ti pa­pil­do­mą fi­nan­si­nę pa­gal­bą Lie­tu­vos ir ki­tų ES ša­lių pie­no ga­min­to­jams bei mo­kė­ti avan­si­nes iš­mo­kas, sa­ko už že­mės ūkį at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras.

„Mes tu­ri­me daug pa­siū­ly­mų, ku­rie yra svars­to­mi da­bar. Pir­mas yra, pi­ni­gų srau­to pa­di­di­ni­mas, kad pa­dė­tu­me su­sit­var­ky­ti su šia prob­le­ma, o an­tra, mes žiū­ri­me į vi­sas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis na­res, kad ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti iš­anks­ti­nes iš­mo­kas šiais me­tais, kaip ir da­rė­me per­nai, kad pa­di­din­tu­me pi­ni­gų srau­tus“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Kau­ne sa­kė Phi­las Ho­ga­nas.

Kal­bė­da­mas apie pie­no sek­to­riaus prob­le­mas, jis ra­gi­no Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jus koo­pe­ruo­tis.

„Aš pa­klaus­čiau jo (pie­no ga­min­to­jo – BNS), ar jis yra koo­pe­ra­ty­ve, jei ne, tai jis tu­rė­tų pri­si­jung­ti. Ta­da rei­kė­tų nau­do­tis eks­por­to ska­ti­ni­mui skir­tais pi­ni­gais, kad bū­tų ga­li­ma pri­trauk­ti Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas pirk­ti jo pro­duk­tus, o vė­liau ti­kriau­siai duo­čiau jam po­no Pu­ti­no te­le­fo­no nu­me­rį ir siū­ly­čiau pa­skam­bin­ti bei pa­pra­šy­ti, kad nu­im­tų im­por­to em­bar­gą“, – kal­bė­jo P.Ho­ga­nas.

Jo tei­gi­mu, vi­du­ti­nė­je ir il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je pie­no sek­to­riui rei­kia mąs­ty­ti apie struk­tū­ri­nes re­for­mas, o pie­no kvo­tų pa­nai­ki­ni­mas ne­tu­rė­jo įta­kos si­tua­ci­jai ES pie­no rin­ko­je. Tam di­džiau­sios įta­kos, anot jo, pa­da­rė Ru­si­jos pa­skelb­tas mais­to pro­duk­tų em­bar­gas.

„Aš esu įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ban­do da­ry­ti vis­ką, ką ga­li, kad pa­dė­tų pie­no ga­min­to­jams. Aš ne­ži­nau šio pa­siū­ly­mo de­ta­lių, bet Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­sta­tė nau­jus sa­va­no­riš­kos ga­my­bos ma­ži­ni­mo prie­mo­nes, ku­rios ga­li pa­dė­ti su­ba­lan­suo­ti ga­my­bą Eu­ro­pos Są­jun­go­je tarp pa­siū­los ir pa­klau­sos bei su­ba­lan­suo­ti kai­nas“, – ko­men­ta­vo P.Ho­ga­nas, pa­klaus­tas, kaip jis ver­ti­na Sei­mo pri­im­tą, bet dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį pie­no kai­nų re­gu­lia­vi­mo įsta­ty­mą.

Ru­si­ja mais­to pro­duk­tų iš ES ir kai ku­rių ki­tų Va­ka­rų ša­lių im­por­to em­bar­gą pa­skel­bė 2014 rugp­jū­tį.