P. Gražulis vietoj ukrainietiškų vaikams padovanojo rusiškų saldainių
Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis Gargž­dų apy­gar­dos vai­kus šie­met prieš Ka­lė­das ap­do­va­no­jo Ru­si­jo­je ga­min­tais sal­dai­niais.

Pats po­li­ti­kas BNS sa­kė biu­rui nu­ro­dęs pirk­ti ukrai­nie­tiš­kus sal­dai­nius, taip par­emiant Ukrai­ną. Tuo tar­pu BNS tu­ri­mos do­va­nė­lių fo­tog­ra­fi­jos ro­do, kad sal­dai­niai pa­ga­min­ti Per­mė­je, Ru­si­jo­je.

„Ten ukrai­nie­tiš­ki sal­dai­niai, pirk pre­kę ukrai­nie­tiš­ką. Aš to dar­bo net ne­or­ga­ni­zuo­ju, ne­ma­čiau, ko­kie sal­dai­niai ten su­dė­ti. Aš lie­piau dėt ukrai­nie­tiš­kus, pirk pre­kę ukrai­nie­tiš­ką ir par­emk Ukrai­ną“, - sa­kė P.Gra­žu­lis.

„Rei­kė­tų užd­raust ru­siš­kas pre­kes įvežt į Lie­tu­vą, ta­da ne­bū­tų prob­le­mų“, - sa­kė par­la­men­ta­ras.

Gargž­dų apy­gar­do­je į Sei­mą ke­lias ka­den­ci­jas iš ei­lės ren­ka­mas po­li­ti­kas sa­kė jau 20 me­tų vai­kams iki 5 kla­sės kas­met prieš Ka­lė­das pa­do­va­no­jan­tis po sal­dai­nių dė­žu­tę.

Pra­si­dė­jus po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai kan­di­da­tams drau­džia­ma da­lin­ti rin­kė­jams do­va­nas, ta­čiau į Vil­niaus me­rus ke­lia­mas P.Gra­žu­lis šiuo at­ve­ju pa­žei­di­mo ne­da­ro, sa­ko Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Jei jis Vil­niu­je pra­dė­tų sal­dai­nius da­lin­tis vai­kams, pra­ne­šus, kad re­gis­truo­ja­si į me­rus, ki­ta kal­ba bū­tų. Bet Gargž­dai yra jo apy­gar­da, kaip Sei­mo na­rio. Sa­ky­ti, kad da­lin­da­mas do­va­nas Gargž­duo­se jis pa­pir­ki­nė­ja Vil­niaus rin­kė­jus, tur­būt ne­bū­tų la­bai pro­tin­ga“, - BNS sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ke­lia P.Gra­žu­lio kan­di­da­tū­rą į Vil­niaus me­ro rin­ki­mus ki­tų me­tų ko­vo 1 die­ną.