P. Gražulis traukiasi iš „tvarkiečių“ frakcijos seniūno pareigų Seime
„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Pe­tras Gra­žu­lis pir­ma­die­nį pra­ne­šė pa­si­trau­kian­tis iš „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos se­niū­no par­ei­gų Sei­me.

„Aš pa­da­riau par­eiš­ki­mą, kad trau­kiuo­si iš frak­ci­jos se­niū­nų, lie­ku frak­ci­jos ei­li­niu na­riu“, – žur­na­lis­tams par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­džio me­tu sa­kė P.Gra­žu­lis.

Jis tei­gė to­kį spren­di­mą pri­ėmęs dėl „ga­na že­mų“ par­ti­jos rei­tin­gų.

Par­la­men­ta­ras iš frak­ci­jos se­niū­no par­ei­gų trau­kia­si ir dėl to, jog pir­ma­die­nį par­la­men­ta­ras Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis bu­vo pa­tvir­tin­tas „tvar­kie­čių“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vu, o „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos na­riai Val­das Va­si­liaus­kas ir Po­vi­las Gy­lys pra­ne­šė ne­kan­di­da­tuo­sian­tys su šia par­ti­ja Sei­mo rin­ki­muo­se ir pa­lik­sian­tys frak­ci­ją.

„Ma­nau, kad iš ti­kro nau­ja šluo­ta ge­rai šluo­ja ir frak­ci­jos se­niū­nas ir­gi ga­na įta­kin­gas žmo­gus, tu­ri bū­ti ak­ty­vus, ma­nau, kad tu­ri keis­tis ir frak­ci­jos se­niū­nas“, – kal­bė­jo P.Gra­žu­lis.

Jis tei­gė, kad 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se su „tvar­kie­čiais“ da­ly­vaus ir par­ti­jos ne­pa­liks. P.Gra­žu­lis į Sei­mą ren­ka­mas nuo 2000 me­tų.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas žur­na­lis­tams tei­gė be­si­ti­kin­tis, kad P.Gra­žu­lį pa­vyks at­kal­bė­ti nuo jo spren­di­mo trauk­tis iš frak­ci­jos se­niū­nų.

„P.Gra­žu­lis yra la­bai ko­lo­rin­ga as­me­ny­bė, la­bai darbš­tus, la­bai są­ži­nin­gas, šar­min­gas, sa­ky­čiau, žmo­gus. Kar­tu jis yra ir la­bai emo­cio­na­lus ir bū­tent tą pa­si­trau­ki­mą iš frak­ci­jos ke­le­to žmo­nių jis pri­ėmė kaip sa­vo at­sa­ko­my­bę, aš taip su­pran­tu“, – kal­bė­jo R.Pa­ksas.

„Šio­je vie­to­je aš su­pran­tu tą emo­ci­ją, bet aš ti­kiuo­si, kad pa­vyks at­kal­bė­ti“, – pri­dū­rė jis.

„Tvar­kie­čių“ ly­de­ris taip pat reiš­kė ap­mau­dą dėl „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ gre­tas pa­li­ku­sių P.Gy­lio ir V.Va­si­liaus­ko.

„Aš dė­ko­ju ir V.Va­si­liaus­kui ir P.Gy­liui už tą triū­są, in­dė­lį, in­te­lek­tą, su­pra­ti­mą, dar­bą kar­tu. (...) Man gai­la, kad jie pa­li­ko, gai­la, kad mes tu­rė­jo­me keis­ti šta­bo vir­ši­nin­ką, na gal­būt ne­su­siė­jo kai ku­rių par­tie­čių cha­rak­te­riai, am­bi­ci­jos ir vie­ni ne­at­lai­kė, kas man yra ne­sup­ran­ta­ma“, – kal­bė­jo R.Pa­ksas.

Pa­sta­ruo­ju me­tu R.Že­mai­tai­tis kri­ti­ka­vo „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mą“ už tai, kad par­ti­ja su­tei­kia per daug įta­kos po­li­ti­kams, ku­rie į „tvar­kie­čių“ gre­tas įsi­lie­jo pa­li­kę „Drą­sos ke­lią“. P.Gy­lys ir V.Va­si­liaus­kas į Sei­mą bu­vo iš­rink­ti kaip kan­di­da­ta­vę su par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“, ku­rios frak­ci­ja dėl ne­pa­kan­ka­mo na­rių skai­čiaus šiuo me­tu yra iš­iru­si.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je pa­skelb­ti nau­jau­si „Vil­mo­rus“ rei­tin­gai par­odė, kad „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­si­dū­rė ties ri­ba ne­pa­tek­ti į Sei­mą pa­gal rin­ki­mų są­ra­šą. Už juos ke­ti­nan­tys bal­suo­ti nu­ro­dė 5,3 proc. res­pon­den­tų.