P. Gražulis siūlo: pabėgėlius – į Artimuosius Rytus
Par­la­men­to „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis už­re­gis­tra­vo Sei­mo re­zo­liu­ci­ją, ku­ria siū­lo­ma kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ir Eu­ro­pos Ta­ry­bą nu­ma­tant il­ga­lai­kį pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo me­cha­niz­mą į mu­sul­mo­niš­kas Ar­ti­mų­jų Ry­tų vals­ty­bes.

Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių ne­veiks­min­gų prie­mo­nių nu­sta­tant il­ga­lai­kį po­žiū­rį į prie­globs­tį ir mig­ra­ci­ją spren­džiant klau­si­mus dėl pa­bė­gė­lių srau­tų val­dy­mo. Pa­brė­žia­ma, kad mig­ra­ci­ja nė­ra lai­ki­nas klau­si­mas ir at­ro­do, kad pa­bė­gė­lių skai­čius to­liau augs.

At­siž­vel­giant į glo­ba­lią eks­tre­ma­laus is­la­mo te­ro­riz­mo grės­mę P. Gra­žu­lis siū­lo kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, Eu­ro­pos Ta­ry­bą ir tarp­tau­ti­nę bend­ruo­me­nę dėl mig­ra­ci­jos ir pa­bė­gė­lių Eu­ro­po­je po­li­ti­kos per­žiū­rė­ji­mo nu­sta­tant il­ga­lai­kį pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo me­cha­niz­mą į mu­sul­mo­niš­kas Ar­ti­mų­jų Ry­tų vals­ty­bes. „Il­ga­lai­kis komp­lek­si­nis pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo me­cha­niz­mas į mu­sul­mo­niš­kas Ar­ti­mų­jų Ry­tų vals­ty­bes di­din­tų pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos ga­li­my­bes ir ma­žin­tų jų so­cia­li­nę at­skir­tį“, – tei­gia­ma P. Gra­žu­lio pa­teik­ta­me re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te.