P. Gražulis siūlo grįžti prie lito
Sei­mo „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis siū­lo reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl ga­li­my­bės at­si­sa­ky­ti pu­san­trų me­tų Lie­tu­vos va­liu­ta esan­čio eu­ro. Esą tik li­tas ga­lė­tų su­tram­dy­ti kai­nų ki­li­mą.

„Šian­dien pra­dė­jau ruo­šti Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl pri­va­lo­mo re­fe­ren­du­mo pa­skel­bi­mo, ku­rio tiks­las yra su­teik­ti pa­čiai tau­tai nu­spręs­ti ar tau­ta no­ri grįž­ti prie li­to. Šis re­fe­ren­du­mas vyk­tų kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais. Tau­ta nu­spręs, ar no­ri su­val­dy­ti oli­gar­chi­nio ka­pi­ta­lo dik­ta­tū­rą“, – šian­dien pra­ne­šė P. Gra­žu­lis.

Pa­sak jo, prie li­to de­rė­tų su­grįž­ti dėl kas­dien au­gan­čių mais­to, pa­slau­gų ir ki­tų pre­kių kai­nų. Par­la­men­ta­ras pik­ti­na­si, esą Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba šal­tai ir abe­jin­gai ste­bi kai­nų di­dė­ji­mą ir skės­čio­ja ran­ko­mis, vie­šai aiš­ki­na, jog šio­je si­tua­ci­jo­je nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti var­to­to­jų nau­dai, o ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas tei­gia, kad pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų re­gu­lia­vi­mas lais­vo­je rin­ko­je yra ydin­gas ir ga­li su­kel­ti blo­ges­nių pa­sek­mių var­to­to­jams nei per di­de­lės kai­nos. Tuo pa­čiu P. Gra­žu­lis aiš­ki­na, kad „vi­si, ku­rie dek­la­ra­vo eu­ro nau­dą ir vie­šai ža­dė­jo, jog kai­nos ne­kils pri­va­lo pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę“.