P. Gražulis prisiminė: yra prašęs J. Miliaus pagalbos dėl „Judex“
Šiuo me­tu Ukrai­no­je esan­tis Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis pri­myg­ti­nai ne­igia pro­te­ga­vęs su jo šei­ma sie­ja­mą šal­dy­tų pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vę „Ju­dex“. Ta­čiau ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mas su BNS par­la­men­ta­ras pri­si­mi­nė, jog yra pra­šęs Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus pa­gal­bos „Ju­dex“ pra­šy­mu.

„Dėl de­šim­čių įmo­nių kal­bė­jau, kreip­da­vau­si... Ne­ži­nau (dėl „Ju­dex“ – BNS). Gal bu­vo kaž­ka­da... gal krei­piau­si, jei­gu į ma­ne krei­pė­si, krei­piau­si ir dėl „Ju­dex“. Ne­ma­tau, kad nu­si­kals­ta­ma veik­la ji vyk­dy­tų ir aš ne­ga­lė­čiau, jei­gu yra ko­kių klau­si­mų dėl „Ju­dex“... Tei­sin­gai – pri­si­mi­niau da­bar. Jie („Ju­dex“ – BNS) no­rė­jo eks­por­tuo­ti į JAV, kai at­si­da­rė rin­kos, tai pa­pra­šiau... pri­ėmė mus, pa­da­rė se­mi­na­rą vi­soms įmo­nėms, ką jos tu­ri pa­da­ry­ti, kai per­sit­var­ky­ti, jei­gu no­ri pa­tek­ti į JAV rin­ką, ko­kius ji ke­lia rei­ka­la­vi­mus. Tai ne tik dėl jos („Ju­dex“ – BNS) ir dėl ki­tų įmo­nių tuo pa­čiu klau­si­mu kal­bė­jom ir bu­vo tam spe­cia­lus se­mi­na­ras“, – BNS ket­vir­ta­die­nį te­le­fo­nu iš Ki­je­vo sa­kė P.Gra­žu­lis.

Anot „tvar­kie­čio“, jo­kių įmo­nių jis nė­ra pro­te­ga­vęs, o jei ko pra­šy­da­vo dėl kon­kre­čių įmo­nių – tai da­ry­da­vo „įs­ta­ty­mų rė­muo­se“.

„Nei vie­nos įmo­nės ne­pro­te­ga­vau, ta­me tar­pe ir „Ju­dex“ kas dėl to, kad bū­tų pa­žeis­ti tei­sės ak­tai ir įsta­ty­mai, jei­gu vie­nai ar ki­tai įmo­nei pra­šiau, tai to, kas yra įsta­ty­mo rė­muo­se“, – tei­gė „tvar­kie­tis“.

„Ir šian­dien kal­bė­jau su juo (su J.Mi­liu­mi – BNS). Apie orą, sau­lę apie vis­ką ir apie rei­ka­lus. Jei­gu tik koks žmo­gus ar įmo­nė kreip­da­vo­si į ma­ne, jei­gu rei­kė­da­vo – bėg­da­vau pas jį. Tai są­ži­nin­giau­sias ir gar­bin­giau­sias, vi­siems įsta­ty­mų rė­muo­se pa­dė­ti lin­kęs, vers­li­nin­kams. Džiau­giuo­si, kad toks žmo­gus yra to­kios at­sa­kin­gos tar­ny­bos va­do­vas“, – kal­bė­jo P.Gra­žu­lis, pa­klaus­tas, ar su „Ju­dex“ su­si­ju­sius rei­ka­lus ap­ta­ri­nė­jo su J.Mi­liu­mi.

P.Gra­žu­lis ne­igė pra­šęs Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo at­lai­du­mo „Ju­dex“.

„Kiek ži­nau, J.Mi­lius ti­kri­na vi­sas įmo­nes ir ne­bu­vo jo­kių iš­im­čių, nė­ra ir ne­bus. Ab­sur­das, tai yra klie­de­siai“, – tei­gė P.Gra­žu­lis, ko­men­tuo­da­mas tei­sė­sau­gos įta­ri­mus. Pro­ku­ro­rai ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai ti­ria įta­rus, kad vie­nos mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čios bend­ro­vės va­do­vai, no­rė­da­mi, kad įmo­nė iš­veng­tų nuo­bau­dų, ku­rios pa­pras­tai yra tai­ko­mos ap­ti­kus dar­bų sau­gos, pa­ka­vi­mo, ženk­li­ni­mo, hi­gie­nos ar ki­tus pa­žei­di­mus, sa­vo ne­tei­sė­tų tiks­lų sie­kė pa­pirk­da­mi įvai­rius at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus ar­ba as­me­nis, ga­lin­čius to­kiems spe­cia­lis­tams da­ry­ti po­vei­kį.

P.Gra­žu­lis pri­pa­ži­no, kad „Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Pa­tri­ci­ja Pa­cho­mo­vai­tė yra il­ga­lai­kė jo pa­dė­jė­ja.

„Ką įsta­ty­mas drau­džia? Ne­drau­džia. Ne­ga­liu ži­not tiks­liai dėl par­ei­gų, ko­kias ji uži­ma“, – tei­gė par­la­men­ta­ras, bet sa­kė ne­pri­si­me­nan­tis, kiek me­tų ir ka­den­ci­jų ši mo­te­ris dir­ba pas jį.

„Ju­dex“ pa­žei­di­mai – nešiurkštūs

J.Mi­lius LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį tei­gė su Sei­mo na­riu Pe­tru Gra­žu­liu kal­bė­ję­sis „la­bai daug kar­tų“.

„Aš daug kal­bu, daug pa­de­du įsta­ty­mų ri­bo­se vi­siems“, – kal­bė­jo tar­ny­bos va­do­vas.

Pa­sak jo, P.Gra­žu­lis po­kal­bių me­tu nie­ka­da nie­ko ne­pra­šy­da­vo, o tik klaus­da­vo pa­ta­ri­mų.

J.Mi­lius sa­kė, kad prieš me­tus bend­ro­vė­je „Ju­dex“ bu­vo ras­ta ne­šiurkš­čių pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su eks­por­tu.

„Taip, su „Ju­dex“ įmo­ne mes taip pat la­bai daug bend­ra­vo­me, jų at­sto­vai pas ma­ne ti­krai daug kar­tų lan­kė­si ir ypa­tin­gai dėl eks­por­to rei­ka­lų ir ka­da dar bu­vo pre­ky­ba su Ru­si­ja, dar ir da­bar kiek ži­nau vyks­ta su Ru­si­ja, spe­ci­fi­niai da­ly­kai, aiš­ku, pa­skam­bin­da­vau, pa­dė­da­vau, jei pa­klau­si­te, ku­riai įmo­nei dėl eks­por­to rei­ka­lų aš ne­su gy­ve­ni­me pa­dė­jęs. Tai yra ma­no dar­bas“, – aiš­ki­no J.Mi­lius, pa­klaus­tas apie kon­tak­tus su „Ju­dex“ at­sto­vais.

J.Mi­lius tei­gė bend­ra­vęs su „Ju­dex“ bu­vu­siu di­rek­to­riu­mi, „gal kar­tą ar du, ir su tech­no­lo­ge – ne­pri­si­me­nu par­ei­gų, esam bend­ra­vę, ką mes ga­li­me pa­dė­ti“.