P. Gražulis pralaimėjo rinkimus Gargžduose
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kan­di­da­tui Pe­trui Gra­žu­liui ne­pa­vy­ko penk­tą kar­tą lai­mė­ti Sei­mo na­rio rin­ki­mus Gargž­dų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Pir­mi­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, sek­ma­die­nį už P.Gra­žu­lį bal­sa­vo 5853 ar­ba 41,63 proc. rin­kė­jų. Jo var­žo­vas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas Bro­nius Mar­kaus­kas ga­vo 7787 ar­ba 55,39 proc. bal­sų.

P.Gra­žu­lis Gargž­duo­se į Sei­mą rink­tas nuo 2000 me­tų.

Ne­pai­sant pra­lai­mė­ji­mo vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, P.Gra­žu­lis dirbs ki­tos ka­den­ci­jos par­la­men­te. Jis iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą.

„Rei­kia ir pra­lai­mė­ti. Daug kas pra­lo­šė, ne tik aš vie­nas. Tu­ri kaž­kas pra­lai­mė­ti. Žmo­nės no­ri per­mai­nų – to­kia šian­dien ban­ga ir ma­nau, kad tas ir nu­lė­mė. Rei­kia mo­kė­ti ne tik lai­mė­ti, bet ir pra­lai­mė­ti. Ir ti­kiuo­si, kad lai­mė­to­jai – „vals­tie­čiai“ – pa­ten­kins žmo­nių į juos su­dė­tus lū­kes­čius“, – BNS sek­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė P.Gra­žu­lis.

„Ga­lė­jom mes gal­būt ir bū­ti jau­tres­ni, ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip ge­rin­ti žmo­nių gy­ve­ni­mą, nes įves­tas eu­ras su­val­gė vis­ką, ką mes da­vė­me. Jei­gu bū­tų pa­kel­tos pen­si­jos dau­giau, at­ly­gi­ni­mai, ne­ap­mo­kes­ti­na­mas mi­ni­mu­mas dau­giau, gal žmo­nės ne­bū­tų ieš­ko­ję tų po­ky­čių“, – kal­bė­jo P.Gra­žu­lis.

Gargž­dai nė­ra P.Gra­žu­lio gim­ti­nė, jis ki­lęs iš Aly­taus ra­jo­no.

Pa­sak po­li­ti­ko, Gargž­dų apy­gar­do­je jis bu­vo iš­kel­tas Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos dar 1996 me­tais. Bet pir­mų­jų sa­vo rin­ki­mų jam vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­pa­vy­ko lai­mė­ti. Vė­liau ke­tu­ris kar­tus gargž­diš­kiai P.Gra­žu­liui su­teik­da­vo man­da­tą jiems at­sto­vau­ti Sei­me.

Šių me­tų va­sa­rą P.Gra­žu­lis įsi­vė­lė į va­di­na­mą­jį kol­dū­nų skan­da­lą. Tei­sė­sau­ga at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ P.Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. P.Gra­žu­lis šio­je by­lo­je apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

P.Gra­žu­lis Sei­mo na­riu ren­ka­mas nuo 1996 me­tų. Dvi ka­den­ci­jas pri­klau­sė jis Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jai, 2004 me­tais jis Gargž­dų apy­gar­do­je iš­si­kė­lė pats. Pa­sta­rą­sias dvi ka­den­ci­jas jis pri­klau­so par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.