P. Gražulis litus saugos iki 2019 m.
Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos se­niū­nas Sei­me Pe­tras Gra­žu­lis siū­lo, kad li­tų bank­no­tai bū­tų sau­go­mi iki 2019 me­tų sau­sio 1 die­nos.

Jis par­en­gė Sei­mo re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį Lie­tu­vos ban­kui bū­tų pa­siū­ly­ta ket­ve­rius me­tus sau­go­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę va­liu­tą li­tą.

Par­la­men­ta­ras reiš­kia su­si­rū­pi­ni­mą dėl Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skleis­to pra­ne­ši­mo, jog „li­tai bus tie­siog su­kar­py­ti, su­smul­kin­ti, iš­ly­dy­ti, net jei­gu pi­ni­gai bus nau­ju­tė­liai, trum­pai kur­sa­vę ar vi­siš­kai ne­pa­te­kę į apy­var­tą“. Be to, jo duo­me­ni­mis, įvai­rių no­mi­na­lų li­tų bank­no­tų cir­ku­liuo­ja apie 100 mln. vie­ne­tų, o li­tų ir cen­tų mo­ne­tų – dau­giau nei mi­li­jar­das.

P.Gra­žu­lis taip pat at­krei­pia dė­me­sį į „už­sie­nio ša­lių fi­nan­sų eks­per­tų pra­ne­ši­mus, jog eu­ras ga­li iš­nyk­ti iki 2020 me­tų“.

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, Lie­tu­vos gy­ven­to­jams tu­rė­tų bū­ti su­teik­ti ga­li­my­bė įsi­gy­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę va­liu­tą li­tą už sim­bo­li­nę kai­ną pra­ėjus pe­rei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui.

Nuo ki­tų me­tų sau­sio 1-osios Lie­tu­va įsi­ve­da eu­rą. Ji taps de­vy­nio­lik­tą­ja eu­ro zo­nos na­re.