P.Gražulis apklausiamas specialiuoju liudytoju
Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis, pas ku­rį ne­se­niai at­lik­tos kra­tos, an­tra­die­nį Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je apk­lau­sia­mas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju, BNS pa­tvir­ti­no pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai.

„P.Gra­žu­lis apk­lau­sia­mas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ri­ta Stun­die­nė.

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­lau­sia­mi as­me­nys, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet jų ne­pa­kan­ka, kad bū­tų ga­li­ma par­eikš­ti įta­ri­mus.

Nuo ofi­cia­lių įta­ri­mų par­eiš­ki­mo P.Gra­žu­lį šiuo me­tu sau­go par­la­men­ta­ro tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė.

Tei­sė­sau­ga ti­ria įta­ri­mus, kad su P.Gra­žu­liu su­si­ju­si įmo­nė sie­kė pa­pirk­ti par­ei­gū­nus, ban­dy­da­ma iš­veng­ti nuo­bau­dų. Įta­ri­mai by­lo­je yra par­eikš­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vui Jo­nui Mi­liui.

P.Gra­žu­lis ne­sle­pia, kad su J.Mi­liu­mi yra kal­bė­jęs apie Kau­no bend­ro­vės „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ga­li­mai ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, bet ti­ki­na ne­pa­da­ręs nie­ko ne­tei­sė­to.

„Čia yra po­li­ti­nė, prieš­rin­ki­mi­nė pro­vo­ka­ci­ja prieš ma­ne“, – žur­na­lis­tams prieš apk­lau­są sa­kė P.Gra­žu­lis.

Jis tei­gė ne­ke­ti­nan­tis at­si­sa­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to, jei­gu tei­sė­sau­ga kreip­tų­si į par­la­men­tą, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ku­ri ga­li bū­ti ir ne­ža­lin­ga, ir mir­ti­nai pa­vo­jin­ga žmo­gaus svei­ka­tai, yra pra­ne­šu­sios Ru­si­jos tar­ny­bos. Po tų pra­ne­ši­mų „Ju­dex“ eks­por­tas į Ru­si­ją nu­trū­ko, o P.Gra­žu­lis tai sie­jo su jos pa­skelb­tu em­bar­gu mais­tui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES).

P.Gra­žu­lis sa­ko, kad tei­sė­sau­ga jį įta­ria papirkimu

Sei­mo na­rys Pe­tras Gra­žu­lis sa­ko, kad tei­sė­sau­ga jį įta­ria Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vų pa­pir­ki­mu, su par­la­men­ta­ru sie­ja­mo­je įmo­nė­je ga­li­mai ap­ti­kus lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją ir ban­dant dėl to iš­veng­ti nuo­bau­dų.

„Tie pa­tys yra kal­ti­ni­mai. Lis­te­ri­ja, nuo­di­ji­mas žmo­nių, po to pa­pir­ki­mas, ma­no įta­ka Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai“, – žur­na­lis­tams Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je an­tra­die­nį sa­kė P.Gra­žu­lis, ku­ris bu­vo apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju.

Spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­lau­sia­mi as­me­nys, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet jų ne­pa­kan­ka, kad bū­tų ga­li­ma par­eikš­ti įta­ri­mus.

„Tai yra, be abe­jo­nės, ma­no nuo­mo­ne, po­li­ti­nis už­sa­ky­mas. Ši­ta by­la yra su po­li­ti­niu pa­mu­ša­lu prieš rin­ki­mus, kad komp­ro­mi­tuo­tų ma­ne“, – po apk­lau­sos kar­to­jo po­li­ti­kas.

Par­la­men­ta­ras dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad ne­at­si­sa­kys Sei­mo na­rio man­da­to, jei­gu tei­sė­sau­ga kreip­sis į Sei­mą, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė žur­na­lis­tams sa­kė, kad apk­lau­sos me­tu P.Gra­žu­lis at­si­sa­kė duo­ti par­ody­mus.

Anot STT, tei­sė­sau­gos tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad su P.Gra­žu­liu sie­ja­mos šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų bend­ro­vės „Ju­dex“ va­do­vai, no­rė­da­mi, kad įmo­nė iš­veng­tų nuo­bau­dų, ku­rios pa­pras­tai yra tai­ko­mos ap­ti­kus dar­bų sau­gos, pa­ka­vi­mo, ženk­li­ni­mo, hi­gie­nos ar ki­tus pa­žei­di­mus, sa­vo ne­tei­sė­tų tiks­lų sie­kė pa­pirk­da­mi įvai­rius at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus ar­ba as­me­nis, ga­lin­čius to­kiems spe­cia­lis­tams, par­ei­gū­nams da­ry­ti po­vei­kį.

BNS ži­nio­mis, tei­sė­sau­ga ti­ria, ar Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos iš už­sie­nio kom­pe­te­tin­gų ži­ny­bų apie šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jos „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­jos už­kra­tą, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir, įta­ria­ma, ne­siė­mė veiks­mų.

Apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ku­ri ga­li bū­ti ir ne­ža­lin­ga, ir mir­ti­nai pa­vo­jin­ga žmo­gaus svei­ka­tai, yra pra­ne­šu­sios Ru­si­jos tar­ny­bos.

Po šio pra­ne­ši­mo P.Gra­žu­lis tei­gė su „Ju­dex“ at­sto­vais lan­kę­sis pas Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, ku­riam tei­sė­sau­ga šia­me ty­ri­me par­eiš­kė įta­ri­mus do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba.

„Bu­vo ap­si­lan­ky­ta pas Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rių Jo­ną Mi­lių, gal ne kar­tą, gal ir ki­tais klau­si­mais. Ir bu­vo pa­sa­ky­ta, kad čia yra po­li­ti­ka, su ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba var­gu ar ten kas nors su­si­tars“, – sa­kė P.Gra­žu­lis.

Jis tei­gė pas J.Mi­lių lan­kę­sis ir ki­tų įmo­nių klau­si­mais, ta­čiau iš jų įvar­di­jo tik „Ag­ro­ve­tą“.

„Gal žmo­nės ne­no­rės, kad var­din­čiau, bet jų yra ne vie­na“, – tvir­ti­no P.Gra­žu­lis.

„Jei­gu aš ne­spręs­čiau vi­sų tų prob­le­mų, žmo­nės už ma­ne ne­bal­suo­tų ir ma­nęs ne­rink­tų“, – pri­dū­rė jis.

Par­la­men­ta­ras tei­gė ne­ma­tęs rei­ka­lo vi­suo­me­nei pra­neš­ti apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ga­li­mai ras­tą bak­te­ri­ją: „Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad lis­te­ri­ja nė­ra pa­vo­jin­ga svei­ka­tai pro­duk­tuo­se, ku­riuo­se rei­ka­lau­ja­ma juos ter­miš­kai ap­do­ro­ti“.

Klau­sia­mas apie są­sa­jas su šia bend­ro­vė, P.Gra­žu­lis tei­gė, kad „Ju­dex“ per tar­pi­nin­kau­jan­čią įmo­nę nuo­mo­ja jam au­to­mo­bi­lį.

„Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­re dir­ba par­la­men­ta­ro se­kre­to­rė-pa­dė­jė­ja Pa­tri­ci­ja Pa­cho­mo­vai­tė. Šios bend­ro­vės sa­vi­nin­kas Si­gi­tas Ma­čiu­lis yra sa­kęs, jog įmo­nė­je dir­ba ir P.Gra­žu­lio bu­vu­si su­tuok­ti­nė, ir vai­kai.

Pats Sei­mo na­rys ti­ki­no ne­ži­no­jęs, kad ar­ti­mų­jų dar­bo vie­tas rei­kia dek­la­ruo­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je.

„O ko aš tu­riu dek­la­ruo­ti? Tai aš tu­riu dek­la­ruo­ti, kur kiek­vie­nas vai­kas dir­ba? (...) Pir­mą kar­tą gir­džiu“, – kal­bė­jo P.Gra­žu­lis.

Ty­ri­me dėl pre­ky­bos po­vei­kiu iš vi­so yra še­ši įta­ria­mie­ji.