P. Gražulio padėjėjai skirtas papeikimas
Sei­mo na­rio „tvar­kie­čio“ Pe­tro Gra­žu­lio pa­dė­jė­jai-se­kre­to­rei Pa­tri­ci­jai Pa­cho­mo­vai­tei skir­tas pa­pei­ki­mas.

Tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja sky­rė nu­sta­čiu­si tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą – bend­ro­vės „Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­re dir­ban­ti Sei­mo na­rio pa­dė­jė­ja ne­bu­vo ga­vu­si iš kan­ce­lia­ri­jos lei­di­mo dirb­ti ki­tą dar­bą.

Pa­sak Sei­mo pra­ne­ši­mo spau­dai, nuo­bau­da skir­ta „už jos veiks­mais dis­kre­di­tuo­tą Sei­mo au­to­ri­te­tą ir su­kel­tas abe­jo­nes dėl Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mos dar­bo tvar­kos“.

Taip pat kons­ta­tuo­ta, kad pa­dė­jė­ja nuo per­nai lap­kri­čio iki šių me­tų ge­gu­žės, taip pat – nuo šių me­tų bir­že­lio iki rugp­jū­čio – iš vi­so ne­ga­lė­jo dirb­ti pa­pil­do­mo dar­bo, nes Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je dir­bo 1,5 par­ei­gy­bės krū­viu.

Pa­sak Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos, par­ei­ga už­ti­krin­ti, kad as­muo, dir­ban­tis pa­gal dvi ar dau­giau dar­bo su­tar­čių, ne­dirb­tų il­giau kaip 12 va­lan­dų per die­ną, yra nu­ma­ty­ta ne­pag­rin­di­nės dar­bo­vie­tės darb­da­viui.

Ty­ri­mą Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja pra­dė­jo iš ži­niask­lai­dos su­ži­no­ju­si, kad P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja kan­ce­lia­ri­jo­je įdar­bin­ta P.Pa­cho­mo­vai­tė dar dir­ba ir ki­tą dar­bą.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja 33 me­tų P.Pa­cho­mo­vai­tė pra­dė­jo dirb­ti 2014-ųjų va­sa­rio 6-ąją. Iki 2015 me­tų lap­kri­čio ji Sei­me dir­bo pu­se eta­to, o nuo lap­kri­čio ėmė­si dar­bo par­la­men­te vi­su eta­tu, jos at­ly­gi­ni­mas pa­ki­lo iki be­veik 744 eu­rų per mė­ne­sį.

To­kio­mis są­ly­go­mis mo­te­ris dir­bo iki 2016-ųjų ba­lan­džio pa­bai­gos. Šių me­tų pa­va­sa­rį jos par­ei­gos Sei­me vėl bu­vo iš­skai­dy­tos: pu­se eta­to P.Pa­cho­mo­vai­tė dir­bo P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja, pu­se – Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos, ku­riai tuo­met va­do­va­vo P.Gra­žu­lis, re­fe­ren­te.

Frak­ci­jos pa­kai­ti­nės re­fe­ren­tės par­ei­gų P.Pa­cho­mo­vai­tė ne­te­ko, kai P.Gra­žu­lis pra­ra­do frak­ci­jos se­niū­no pos­tą.

Nuo šių me­tų bir­že­lio jai nu­sta­ty­tas 1,5 eta­to Sei­mo na­rio P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­jos krū­vis ir 1115 eu­rų at­ly­gi­ni­mas.

2014 me­tų ko­vo 3-ią­ją Sei­mo kanc­le­rio įsa­ky­mu, kaip rei­ka­lau­ja Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas, P.Pa­cho­mo­vai­tei bu­vo iš­duo­tas lei­di­mas dirb­ti ki­tą dar­bą pa­gal dar­bo su­tar­tį. Šis lei­di­mas ga­lio­jo vie­ne­rius me­tus – iki 2015 me­tų ko­vo. Pra­tęs­ti lei­di­mo P.Pa­cho­mo­vai­tė ne­pra­šė, nors pa­gal įsta­ty­mą tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu at­lie­ka ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba tei­gia, kad jos tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia įtar­ti, jog su P.Gra­žu­liu sie­ja­mos šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų bend­ro­vės „Ju­dex“ va­do­vai, no­rė­da­mi, kad įmo­nė iš­veng­tų nuo­bau­dų, ku­rios pa­pras­tai tai­ko­mos ap­ti­kus dar­bų sau­gos, pa­ka­vi­mo, ženk­li­ni­mo, hi­gie­nos ar ki­tus pa­žei­di­mus, sa­vo ne­tei­sė­tų tiks­lų sie­kė pa­pirk­da­mi įvai­rius at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus ar­ba as­me­nis, ga­lin­čius to­kiems spe­cia­lis­tams, par­ei­gū­nams da­ry­ti po­vei­kį.

STT yra pa­tei­ku­si įta­ri­mus Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vui Jo­nui Mi­liui ir dar pen­kiems as­me­nims, BNS ži­nio­mis, tarp jų yra ir P.Pa­cho­mo­vai­tė.