P. Breedlove'as: NATO turi būti pasiruošęs Baltijos šalių oro gynybai
NA­TO tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šęs Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­bai, tei­gia Lie­tu­vo­je vie­šin­tis NA­TO Są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų pa­jė­gų Eu­ro­po­je vy­riau­sia­sis va­das ge­ne­ro­las Phi­li­pas Mar­kas Breed­lo­ve'as.

„Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­ja yra tai­kos me­to mi­si­ja, bet aš ma­nau, kad Al­jan­sas tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šęs oro gy­ny­bos mi­si­jai“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir ka­riuo­me­nės va­du ge­ne­ro­lu lei­te­nan­tu Jo­nu Vy­tau­tu Žu­ku žur­na­lis­tams sa­kė P.Breed­lo­ve'as.

Apie me­cha­niz­mo, kaip oro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­kin­tu­vai kri­zės at­ve­ju pe­rei­tų prie oro gy­ny­bos, pra­ei­tą sa­vai­tę pa­si­sa­kė ir Vil­niu­je vie­šė­jęs Jung­ti­nių Vals­ti­jų am­ba­sa­do­rius NA­TO Doug­las Lu­te. Tai reiš­kia, kad Bal­ti­jos vals­ty­bė­se bu­din­tys oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai kri­zės at­ve­ju ga­lė­tų vyk­dy­ti ko­vi­nes už­duo­tis.

Pa­sak Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do, šiuo me­tu oro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­kin­tu­vų įsi­trau­ki­mas į ko­vi­nius veiks­mus ka­ro at­ve­ju nė­ra reg­la­men­tuo­tas. Lie­tu­va sie­kia nu­sta­ty­ti aiš­kią tvar­ką, ka­da NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­kin­tu­vai ga­lė­tų ko­vos veiks­mais draus­min­ti ša­lies oro erd­vės pa­žei­dė­jus tai­kos me­tu.

Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ja šiuo me­tu vyk­do­ma iš Lie­tu­vos ir Es­ti­jos – abe­jo­se ša­ly­se bu­di po są­jun­gi­nin­kų kon­tin­gen­tą su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais.

Po pra­ėju­sio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vel­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir dar ke­lio­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se bu­vo įkur­tos ma­žos Al­jan­so va­da­vie­tės, pa­va­din­tos NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tais. Ry­ti­nia­me NA­TO spar­ne taip pat pa­di­din­tas tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų ir į jas at­vyks­tan­čių ka­rių skai­čius, į re­gio­ną siun­čia­ma dau­giau są­jun­gi­nin­kų ka­ri­nių lai­vų. Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je, bu­vo su­stip­rin­ta Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ja, ku­rią iki tol vyk­dė vie­nas są­jun­gi­nin­kų kon­tin­gen­tas. Be to, Jung­ti­nės Vals­ti­jos į kiek­vie­ną Bal­ti­jos ša­lį at­siun­tė po ro­tuo­ja­mą pės­ti­nin­kų kuo­pą ir dis­lo­ka­vo ko­vi­nę tech­ni­ką.

NA­TO ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­mas Var­šu­vo­je vyks šių me­tų lie­pą. Bal­ti­jos ša­lys sie­kia, kad ja­me bū­tų nu­spręs­ta į kiek­vie­ną jų at­siųs­ti po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną.

Dė­ko­jo Lietuvai

Phi­li­pas Mar­kas Breed­lo­ve'as dė­ko­jo Lie­tu­vai už da­ly­va­vi­mą NA­TO mi­si­jo­se bei dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

„Mū­sų dvia­liai san­ty­kiai nuo­sta­būs. Pa­dė­ko­jau pre­zi­den­tei už tre­ni­ruo­tes, ku­rias mū­sų pa­jė­gos ga­vo čia per tuos mė­ne­sius, kai tar­na­vo drau­ge su jū­sų pa­jė­go­mis“, – žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo sa­kė P.Breed­lo­ve'as.

Pre­zi­den­tė ge­ne­ro­lui įtei­kė vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mą – or­di­ną „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro kry­žių už jo ypa­tin­gus nuo­pel­nus stip­ri­nant mū­sų ša­lies sau­gu­mą.

„Vals­ty­bės va­do­vė pa­dė­ko­jo ge­ne­ro­lui už iš­ti­ki­my­bę de­mo­kra­ti­nėms ver­ty­bėms, drau­gys­tę, par­amą, ku­rią Lie­tu­vą nuo­lat jau­tė pa­sta­rai­siais me­tais“, – žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas.

Pa­sak jo, pre­zi­den­tė iš­reiš­kė ge­ne­ro­lui pa­dė­ką už jo as­me­ni­nį in­dė­lį rea­guo­jant į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je ir NA­TO pa­jė­gų dė­me­sį Bal­ti­jos re­gio­nui.

„Bū­tent pra­si­dė­jus ne­ra­mu­mams Ukrai­no­je, ge­ne­ro­lo as­me­ni­nių pa­stan­gų dė­ka Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mas bu­vo sku­biai su­stip­rin­tas pa­di­di­nant NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Lie­tu­vo­je“, – kal­bė­jo V.Sa­ra­pi­nas.