P. Auštrevičius ragina Ukrainai suteikti bevizį režimą
Pe­tras Auš­tre­vi­čius kar­tu su gru­pe pa­grin­di­nių Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jų na­rių ra­gi­na 2016 me­tais Ukrai­nai su­teik­ti be­vi­zį ke­lio­nių re­ži­mą Šen­ge­no zo­no­je. Ukrai­na pri­ėmė bū­ti­nus įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus ir tę­sia re­for­mas ko­rup­ci­jos, žmo­gaus tei­sių sri­ty­se.

At­vi­rą laiš­ką su ra­gi­ni­mu pri­im­ti tei­gia­mą spren­di­mą Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bai, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ir ES vy­riau­sia­jai įga­lio­ti­nei už­sie­nio rei­ka­lams Fe­de­ri­cai Mog­he­ri­ni pa­si­ra­šė dau­giau nei 30 eu­ro­par­la­men­ta­rų.

„Pag­rin­di­nius sa­vo na­mų dar­bus, bū­ti­nus pe­rė­ji­mui prie vi­zų re­ži­mo li­be­ra­li­za­vi­mo ir ES rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čių bio­me­tri­nių pa­sų, Ukrai­na jau at­li­ko. Lap­kri­čio mė­ne­sį Aukš­čiau­sio­ji Ra­da pri­ėmė il­gai lauk­tas Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas, už­ti­kri­nan­čias žmo­gaus tei­ses ir ne­dis­kri­mi­na­vi­mo pri­nci­pus. Taip pat pri­im­ti bū­ti­ni įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai ko­vos su ko­rup­ci­ja sri­ty­je. To­dėl ES tu­ri įver­tin­ti Ukrai­nos pa­stan­gas ei­ti eu­ro­pie­tiš­kų re­for­mų ir de­mo­kra­ti­jos ke­liu, su­teik­da­ma be­vi­zį re­ži­mą ukrai­nie­čiams 2016 me­tais“, – sa­kė krei­pi­mo­si ini­cia­to­rius Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys P. Auš­tre­vi­čius.

Ukrai­na jau nuo 2015 m. sau­sio mė­ne­sio sa­vo pi­lie­čiams iš­duo­da nau­jus bio­me­tri­nius pa­sus, ku­rie ati­tin­ka vi­sus ES ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. De­ry­bas dėl be­vi­zio ke­lio­nių re­ži­mo su Šen­ge­no zo­nos ša­li­mis Ukrai­na pra­dė­jo 2008 me­tų ru­de­nį.

„Be­vi­zis re­ži­mas at­spin­dė­tų ES įsi­pa­rei­go­ji­mus Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mai, o tai ypač svar­bu Ukrai­nai su­si­du­riant su di­džiu­liu ka­ri­niu, po­li­ti­niu ir eko­no­mi­niu spau­di­mu. Tu­ri­me pa­drą­sin­ti Ukrai­ną to­liau ryž­tin­gai ženg­ti re­for­mų ke­liu“, – ra­šo­ma Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių krei­pi­me­si.