P. Auštrevičius prašo nedelsti dėl dingusių vaikų
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius ra­gi­na Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę kuo grei­čiau pri­si­jung­ti prie įspė­ji­mo apie din­gu­sius vai­kus sis­te­mos „AM­BER Alert Eu­ro­pe“, ku­ri jau vei­kia 16-oje Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. Krei­pi­ma­sis su pra­šy­mu im­tis veiks­mų iš­siųs­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai.

„Ne­ma­tau prie­žas­čių, ko­dėl Lie­tu­va iki šiol ati­dė­lio­ja ir del­sia pri­im­ti at­sa­kin­gus spren­di­mus. Pa­sta­ruo­ju me­tu aki­vaiz­džiai ma­to­me, su ko­kiais skau­džiais ma­ža­me­čių vai­kų din­gi­mo ar pa­gro­bi­mo at­ve­jais Lie­tu­vo­je su­si­du­ria­me, ši prob­le­ma tam­pa vis aš­tres­nė.“ Pir­mo­sios mi­nu­tės ir va­lan­dos po vai­ko din­gi­mo yra lem­tin­gos, to­dėl „AM­BER Alert Eu­ro­pe“ sis­te­ma, už­ti­kri­nan­ti ne tik spe­cia­lių­jų ins­ti­tu­ci­jų bei pa­sie­nie­čių, bet ir gy­ven­to­jų įsi­trau­ki­mą į pa­ieš­ką, pri­va­lo veik­ti. Vai­kų ir jų tė­vų tei­sė su­lauk­ti de­ra­mos pa­gal­bos tu­ri bū­ti svar­biau­sias pri­ori­te­tas“, – sa­ko Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys li­be­ra­las P. Auš­tre­vi­čius.

Europarlamentaras Petras Auštrevičius. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Skai­čiuo­ja­ma, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je kas­met be ži­nios dings­ta apie 250 tūks­tan­čių vai­kų, Mū­sų ša­ly­je il­giau nei me­tus ieš­ko­ma dau­giau nei 10 din­gu­sių vai­kų. „Lie­tu­va ne­be­ga­li ig­no­ruo­ti ES įspė­ji­mo apie din­gu­sius vai­kus sis­te­mos“, – tei­gia P. Auš­tre­vi­čius.

Ny­der­lan­duo­se, kur „AM­BER Alert“ sis­te­ma vei­kia nuo 2008 me­tų, net 75 proc. din­gu­sių vai­kų bu­vo sėk­min­gai ras­ti pa­si­nau­do­jant vei­kian­čia įspė­ji­mo sis­te­ma. Ši sis­te­ma api­ma pla­čias in­for­ma­vi­mo apie vai­ko din­gi­mą prie­mo­nes, pa­tei­kiant in­for­ma­ci­ją ne tik at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms, bet ir po­pu­lia­riuo­se so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, vi­suo­me­ni­nio trans­por­to ir lau­ko rek­la­mos sten­duo­se ir taip to­liau.