P. Auštrevičius: partija sąrašo lyderį turėtų reitinguoti, o ne paskirti
Li­be­ra­lų są­jū­dis rei­tin­guo­da­mas kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­šą tu­rė­tų nu­spręs­ti, kas bus jo ly­de­riu, o ne pa­skir­da­mas jį, sa­ko par­ti­jos val­dy­bos na­rys eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius.

Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė, kad rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­riu sieks tap­ti par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

„Mes esa­me su­ta­rę dėl są­ra­šo rei­tin­ga­vi­mo. Rei­tin­ga­vi­mas su pa­sky­ri­mu yra du skir­tin­gi da­ly­kai. Aš esu už rei­tin­ga­vi­mą. Anks­čiau mes tu­rė­da­vo­me to­kią tai­syk­lę, kad pir­mas as­muo ne­rei­tin­guo­ja­mas, aš ma­nau, kad ši­tuo at­ve­ju rei­tin­guo­ti rei­kia nuo pir­mo (...). Mes esa­me su­ta­rę da­bar, kad su­va­žia­vi­mo iš­va­ka­rė­se bus ta­ry­ba, ta­ry­bai duo­tas man­da­tas rei­tin­guo­ti“, – an­tra­die­nį Lie­tu­vos žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je sa­kė P.Auš­tre­vi­čius.

Tuo me­tu kal­bė­da­mas apie nau­ją nuo­la­ti­nį par­ti­jos pir­mi­nin­ką P.Auš­tre­vi­čius iš­sa­kė pa­lai­ky­mą lai­ki­nai Li­be­ra­lų są­jū­džiui va­do­vau­jan­čiam Vil­niaus me­rui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui.

„Re­mi­gi­jus no­ri ei­ti, pa­na­šu, kad jis yra jau su tuo su­si­tai­kęs, čia yra la­bai svar­bu psi­cho­lo­giš­kai. Jei­gu jis im­asi tos naš­tos, aš jam pa­dė­siu“, – tvir­ti­no eu­ro­par­la­men­ta­ras ir pa­brė­žė, kad pats par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to ne­sieks, nors ir svars­tė, jog kon­ku­ren­ci­ja bū­tų ge­rai.

Jis par­eiš­kė, kad su­va­žia­vi­me „bū­ti­ną­ja tvar­ka“ tu­ri keis­tis par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai.

Li­be­ra­lų są­jū­džio su­va­žia­vi­mas nu­ma­ty­tas bir­že­lio 11 die­ną.

„Vis­ką su­ves­ti į vie­ną žmo­gų yra simp­li­fi­ka­ci­ja, tai yra, ma­no ma­ny­mu, ne­pa­kan­ka­ma, rei­kia at­kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mą ki­to­mis prie­mo­nė­mis (...). Rei­kia nau­jų vei­dų“, – sa­kė P.Auš­tre­vi­čius.

Pa­klaus­tas, ar jis pats tu­rė­jo ži­nių apie ga­li­mą par­ti­jos „juo­dą­ją bu­hal­te­ri­ją“ ar ky­šius, P.Auš­tre­vi­čius pri­si­mi­nė, kad par­ti­jos val­dy­ba spren­dė, kaip le­ga­liai gau­ti pi­ni­gų.

„Mes vi­siš­kai ne­se­niai tvir­ti­no­me val­dy­bo­je, nau­ją kre­di­tą ėmė­me ir kre­di­ti­nę li­ni­ją pa­sit­vir­ti­no­me žvelg­da­mi į rin­ki­mus ir pa­na­šiai. Jū­sų klau­si­mas ge­ras, ne­ži­nau, kaip čia į jį at­sa­ky­ti. Aš pa­ma­tęs pir­mą ži­nią, ži­no­ki­te, ne­at­si­me­nu da­bar, ko­kia bu­vo ma­no reak­ci­ja, bet aš pa­si­ti­kri­nau per vi­sus – gal­būt klai­da pa­da­ry­ta. Aš ne­no­rė­jau tuo ti­kė­ti, ką pers­kai­čiau“, – pa­sa­ko­jo P.Auš­tre­vi­čius.

Tei­sė­sau­ga ti­ria įta­ri­mus, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis ga­lė­jo per­duo­ti bu­vu­siam Sei­mo na­riui ir bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį.

Ki­lus šiam skan­da­lui, E.Ma­siu­lis pa­si­trau­kė iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų, su­stab­dė na­rys­tę ir at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.