P. Auštrevičius: „Kazachstano režimui negalime leisti susidoroti su savo oponentais“
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius ra­gi­na at­sa­kin­gas Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jas kuo grei­čiau su­teik­ti po­li­ti­nį prie­globs­tį Ka­zachs­ta­no pi­lie­čiui, bu­vu­siam ša­lies opo­zi­ci­jos rė­mė­jui Sy­ri­mui Ša­la­ba­je­vui, nes jo gim­ti­nė­je or­ga­ni­zuo­ja­mas bau­džia­ma­sis per­se­kio­ji­mas yra par­em­tas po­li­ti­niais mo­ty­vais.

„Iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la tu­ri ryš­kų po­li­ti­nį at­spal­vį, to­dėl bet ko­kie ne­pas­ver­ti spren­di­mai ga­li at­neš­ti di­de­lės ža­los. Ga­li bū­ti, kad S. Ša­la­ba­je­vui jo iš­da­vi­mo Ka­zachs­ta­nui at­ve­ju gre­sia su­si­do­ro­ji­mas, jau ne­kal­bant apie tei­ses į tei­sin­gą teis­mą. Au­to­ri­ta­ri­niam Ka­zachs­ta­no re­ži­mui iš­duo­ti žmo­gų, ku­ris tie­sio­giai su­si­jęs su šei­ma, ak­ty­viai opo­na­vu­sia pre­zi­den­tui Nu­rsul­ta­nui Na­zar­ba­je­vui – tai bū­tų di­džiu­lė klai­da“, – sa­ko Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys P. Auš­tre­vi­čius.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras at­krei­pia dė­me­sį, kad prieš S. Ša­la­ba­je­vo iš­da­vi­mo pro­ce­dū­rą vie­na­reikš­miš­kai pa­si­sa­ko net ke­lios tarp­tau­ti­nės žmo­gaus tei­ses gi­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos.

„Lie­tu­va pra­ei­ty­je jau yra pa­da­riu­si klai­dų, ku­rios, de­ja, pri­si­dė­jo prie ke­le­rius me­tus tru­ku­sio gar­saus opo­zi­cio­nie­riaus, žmo­gaus tei­sių gy­nė­jo ka­li­ni­mo Bal­ta­ru­si­jo­je. Nag­ri­nė­jant ne­de­mo­kra­tiš­kų vals­ty­bių pa­klau­si­mus, bū­ti­na iš to pa­si­mo­ky­ti“, – sa­ko P. Auš­tre­vi­čius.