P. Auštrevičius džiaugiasi, kad dėl GMO spręs valstybės
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rys, li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius tei­gia­mai ver­ti­na tai, kad jau nuo 2015 me­tų pa­va­sa­rio Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bės na­rės ga­lės leng­viau pa­čios spręs­ti – ri­bo­ti ar draus­ti – ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų (GMO) au­gi­ni­mą sa­vo ša­ly­je. Šią sa­vai­tę toks spren­di­mas pri­im­tas EP, jį iki ko­vo mė­ne­sį dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Eu­ro­pos Ta­ry­ba.

„Su­teik­ti ES vals­ty­bėms di­des­nę lais­vę dėl GMO spręs­ti pa­čioms – ge­ras ir bū­ti­nas spren­di­mas. Ypač dėl to, kad šian­dien Eu­ro­pos ūki­nin­kai, au­gi­nan­tys eko­lo­giš­kas kul­tū­ras, vis daž­niau su­si­du­ria su prob­le­ma, kai dėl pla­taus GMO nau­do­ji­mo jų pa­sė­liai už­ter­šia­mi. ES vals­ty­bės ga­li ir tu­ri im­tis prie­mo­nių, kad to iš­veng­tų“, – sa­ko Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą frak­ci­jos EP vi­ce­pir­mi­nin­kas Pe­tras Auš­tre­vi­čius.

Li­be­ra­lo tei­gi­mu, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ga­li­mai tar­šai, pa­sė­lių be GMO sa­vi­nin­kai pri­vers­ti pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ti – dėl to ky­la ir šios pro­duk­ci­jos kai­na, tai tie­sio­giai vei­kia kon­ku­ren­ci­nę ap­lin­ką.

EP taip pat pri­ėmė spren­di­mą, kad sie­kiant už­ti­krin­ti var­to­to­jų ap­sau­gą vals­ty­bės na­rės tu­rė­tų im­tis efek­ty­vių ženk­li­ni­mo ir in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių, ku­rio­se aiš­kiai at­sis­pin­dė­tų GMO bu­vi­mas pro­duk­tuo­se.