P. Auštrevičius: „Aš nieko neteisinu“
Pir­ma­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas po par­ti­jos įstei­gi­mo 2006 me­tais eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius tei­gia, kad li­be­ra­lai de­šimt­me­čio pro­ga ga­vo bran­gią pa­mo­ką. Nors pa­dė­tis nė­ra be­vil­tiš­ka, pa­slys­ti, anot jo, dau­giau šan­sų nė­ra.

Jau ge­rą sa­vai­tę Lie­tu­vos po­li­ti­nių ak­tua­li­jų ašis – Li­be­ra­lų są­jū­dį kre­čian­tis ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­las. Apie jį ir jo pa­grin­di­nio he­ro­jaus, da­bar jau bu­vu­sio par­ti­jos ly­de­rio ir Sei­mo na­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio poel­gį pa­kal­bė­jo vi­si, kas tik tu­rė­jo no­ro ar įkvė­pi­mo.

Va­kar sa­vo sva­rų žo­dį ta­rė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji par­eiš­kė, kad li­be­ra­lus iš­ti­ku­si ne­lai­mė – rim­tas pers­pė­ji­mas ir la­bai ge­ra bran­du­mo pa­mo­ka vi­soms po­li­ti­nėms par­ti­joms.

P. Auš­tre­vi­čius iki šiol įvy­kius ste­bė­jo iš to­lo, ne­reikš­da­mas sa­vo nuo­mo­nės ar ver­ti­ni­mų.

A. Guo­ga lik­vi­da­vo problemą

„Mums tai – de­šimt­me­čio iš­ban­dy­mas. Pa­da­ry­ta di­džiu­lė klai­da. Jau­čiu ir sa­vo at­sa­ko­my­bę dėl tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rie bu­vo duo­ti dar 2006 me­tais. Bet pa­da­rius vie­ną klai­dą, ne­rei­kia da­ry­ti ki­tų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar sa­kė P. Auš­tre­vi­čius. Pa­sak jo, ne­bū­ti­na mes­tis į kraš­tu­ti­nu­mus ar pra­dė­ti rie­tis tar­pu­sa­vy­je. Prieš­in­gai, ši si­tua­ci­ja tu­rė­tų li­be­ra­lus su­vie­ny­ti, kad jie ieš­ko­tų pro­tin­giau­sio spren­di­mo.

„Ap­gai­les­tau­ju, kad taip at­si­ti­ko su An­ta­nu. Jis ne­iš­lai­kė vie­šo kal­bė­ji­mo eg­za­mi­no ir ne­at­lai­kė užg­riu­vu­sios dė­me­sio la­vi­nos. At­si­vė­ru­sių ga­li­my­bių lan­gas jam at­si­vė­rė per pla­čiai. Šiuo at­ve­ju rei­kė­jo ra­my­bės, o ne sklei­džia­mo ne­ri­mo. Tad si­tua­ci­ja tik pa­gi­lė­jo. Ta­čiau pats su­kū­ręs prob­le­mą, An­ta­nas pats ją ir lik­vi­da­vo“, – apie lai­ki­nuo­ju par­ti­jos pir­mi­nin­ku vos ke­lias die­nas te­bu­vu­sio An­ta­no Guo­gos at­sis­ta­ty­di­ni­mą kal­bė­jo P. Auš­tre­vi­čius. Kar­tu pri­si­pa­ži­no, kad jam ne­ri­mą ke­lia vie­na Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je ga­ji „žmo­nių me­džiok­lės“ ten­den­ci­ja. „Net pa­mąs­čiau: jei taip bū­tų puo­la­mas po­pie­žius, jis ir­gi ne­at­lai­ky­tų ir at­sis­ta­ty­din­tų. Ne­ga­li­ma pra­ras­ti pa­do­ru­mo. Nors, ži­no­ma, jei žmo­gus da­ro klai­dų, pats ir tu­ri at­sa­ky­ti. Aš nie­ko ne­tei­si­nu šiuo at­ve­ju“, – tei­gė Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­bos na­rys.

Ži­nia apie mir­tį – ankstyva

P. Auš­tre­vi­čiaus nuo­mo­ne, li­be­ra­lams jau už­ten­ka „kal­bė­ti, blaš­ky­tis, rei­kia pra­dė­ti rim­tai dirb­ti“. Anot jo, par­ti­ja tu­ri sa­vo rin­kė­ją, vie­šo kal­bė­ji­mo erd­vę ir nu­ver­tin­ti sa­vęs ne­rei­kia. „Ki­tiems ko­le­giš­kų par­ti­jų at­sto­vams no­rė­čiau at­sa­ky­ti Mar­ko Twai­no žo­džiais – ži­nia apie li­be­ra­lų mir­tį yra per anks­ty­va“, – sa­kė po­li­ti­kas. Kon­ku­ren­tus jis ra­gi­no liau­tis džiū­ga­vus ir ne­spe­ku­liuo­ti ki­tų ne­lai­me. „Ma­ne la­biau­siai pra­juo­ki­no, kad pra­bi­lo vi­sas „zuo­ky­nas“. Tai – po­li­ti­nio nu­sis­mul­ki­ni­mo ro­dik­lis, ne­rim­tų po­li­ti­nių vei­kė­jų ban­dy­mas grįž­ti į sce­ną per ki­tų gal­vas“, – tvir­ti­no P. Auš­tre­vi­čius.

Jo nuo­mo­ne, da­bar at­sa­ko­my­bės už par­ti­ją tu­ri im­tis Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, lai­ki­nai, iki su­va­žia­vi­mo, va­do­vau­jan­tis Li­be­ra­lų są­jū­džiui. Pa­sak P. Auš­tre­vi­čiaus, jam bus ne­leng­va ir Vil­nių grą­žin­ti į vil­nie­čių ran­kas, ir par­ti­ją – į pa­si­ti­kė­ji­mo ke­lią. „Bet pa­dė­si­me, dirb­si­me kar­tu. La­bai lau­kiu nau­jų vei­dų par­ti­jo­je. Ir ne to­dėl, kad ne­tu­ri­me sa­vų. Iš­ban­dy­ki­me sa­ve dar kar­tą, pa­si­ti­krin­ki­me, ar tas mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mas yra toks, ko­kio no­ri­me“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas. Jis ti­ki­no ti­krai ne­pri­tar­siąs bet ko­kiems pa­sky­ri­mams į bet ko­kius pos­tus par­ti­jo­je. „Tu­ri bū­ti do­ra, at­vi­ra, ko­le­giš­ka kon­ku­ren­ci­ja. Čia nė vie­nas nė­ra pri­vi­le­gi­juo­tas. Į li­be­ra­lų at­ei­ties se­zo­ną žvel­giu kaip į at­vi­rą ir drau­giš­ką kon­ku­ren­ci­ją tar­pu­sa­vy­je, nau­ją kon­trak­tą su rin­kė­jais“, – kal­bė­jo li­be­ra­las. Jis vy­lė­si, kad su­va­žia­vi­me, ku­ris nu­ma­ty­tas bir­že­lio pra­džio­je, bus at­nau­jin­tas li­be­ra­lų prieš de­šimt­me­tį pri­im­tas ma­ni­fes­tas. Sa­vo par­ašais li­be­ra­lai tuo­met pa­tvir­ti­no, kad pa­grin­di­nės jų vei­ki­mo gai­rės – pri­nci­pin­gu­mas, są­ži­nin­gu­mas ir reik­lu­mas sau. „Pas­lys­ti dau­giau šan­sų ne­tu­ri­me“, – tei­gė P. Auš­tre­vi­čius.

Pa­dės ap­si­va­ly­ti

Pre­zi­den­tė va­kar par­eiš­kė pa­si­ti­kin­ti tei­sė­sau­ga ir tei­gia­mai ver­ti­nan­ti jos sie­kį už­ti­krin­ti skaid­ru­mą bei tei­sin­gu­mą. Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, skan­da­lai, pa­lie­čian­tys įvai­rias po­li­ti­nes par­ti­jas, yra iš­ban­dy­mas vi­sai Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nei sis­te­mai. „Kar­tu tai ga­li­my­bė ša­lies po­li­ti­kai ap­si­va­ly­ti, įgy­ti dau­giau skaid­ru­mo ir pa­do­ru­mo, o žmo­nėms – at­sa­kin­gai at­si­rink­ti, už ką bal­suo­ti“, – tei­gė pre­zi­den­tė.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu ti­ria įta­ri­mus, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis ga­lė­jo per­duo­ti tuo­me­čiam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Sei­mo na­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui 106 tūkst. eu­rų ky­šį. „Ti­kiuo­si, kad po šio pa­sku­ti­nio įvy­kio taip pat Lie­tu­vos po­li­ti­nė sis­te­ma ap­si­va­lys ir su­stip­rės, nes vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms tai yra rim­tas pers­pė­ji­mas ir la­bai ge­ra bran­du­mo pa­mo­ka“, – sa­kė ša­lies va­do­vė. Jos tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu pa­si­girs­tan­tys „verkš­le­ni­mai ir ap­gai­les­ta­vi­mai“, jog vers­las, ju­ri­di­niai as­me­nys nuo 2012 me­tų ne­ga­li rem­ti par­ti­jų, jai skam­ba „kaip no­ras lyg ir pa­tei­sin­ti ko­rup­ci­ją“. „Kuo ma­žiau iš pri­nci­po po­li­ti­ko­je yra pi­ni­gų, tuo ge­riau vi­siems ir vi­sai sis­te­mai, grę­žio­tis at­gal ne­be­ga­li­ma. Po­li­ti­kų par­ei­ga yra už­ti­krin­ti skaid­rų vals­ty­bės vys­ty­mą­si. Tai mū­sų par­ei­ga vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms“, – tei­gė pre­zi­den­tė.