P. Auštrevičiaus „iškrovos dienos“ V. Mazuroniui kelia šypseną
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis tei­gia, kad ko­le­gos Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus pro­tes­tas dėl Ru­si­jo­je ka­li­na­mos ukrai­nie­tės pi­lo­tės Na­dios Sav­čen­ko tė­ra sim­bo­li­nė ak­ci­ja, ku­ri nei pa­dės ukrai­nie­tei, nei įti­kins vi­suo­me­nę, kad „vie­ną die­ną so­čiai ne­pa­val­gęs po­li­ti­kas ga­li pa­keis­ti pa­sau­lį“.

Sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ V. Ma­zu­ro­nis su­tin­ka, kad Ru­si­jo­je ka­li­na­mos ukrai­nie­tės pi­lo­tės Na­dios Sav­čen­ko iš­lais­vi­ni­mo prob­le­ma iš­ties rim­ta. Jis sa­ko re­miąs vi­sas ini­cia­ty­vas, sie­kian­čias pa­dė­ti šiai Ukrai­nos par­la­men­to na­rei. “Šiuo klau­si­mu ne­ma­žai dir­ba ir gerb. P. Auš­tre­vi­čius. Ne­dve­jo­da­mas par­ėmiau jo ini­ci­juo­tą eu­ro­par­la­men­ta­rų pro­tes­to laiš­ką Ru­si­jai. Be ma­nęs jį par­ėmė dar per 60 EP na­rių. Tai nors ir sim­bo­li­nis, bet svar­bus dip­lo­ma­ti­nis žings­nis. Ne­tgi bu­vo su­gal­vo­ta, kad kiek­vie­ną die­ną vis ki­tas pa­si­ra­šęs EP na­rys nuo sa­vęs as­me­niš­kai siųs Ru­si­jai pro­tes­tus ir rei­ka­laus iš­lais­vin­ti ne­tei­sė­tai ka­li­na­mą, da­bar jau ne­be ka­riš­kę, o po­li­ti­kę. Vi­si su­pran­tam, kad tik raš­tų siun­ti­nė­ji­mas ukrai­nie­tei ne­pa­dės, bet aš dar ga­liu su­pras­ti to­kių veiks­mų ver­tę. Tuo tar­pu po vie­ną die­ną nie­ko ne­val­gy­ti ir skam­biai pa­va­din­ti tai ba­do strei­ku, jau per­žen­gia ri­bas ir ke­lia tik šyp­se­ną. Dar gi su­tei­kia­ma pro­ga ir Ru­si­jos pro­pa­gan­di­nin­kams pa­si­juok­ti iš „bad­mi­riau­jan­čių“ eu­ro­par­la­men­ta­rų”, - ra­šo V. Ma­zu­ro­nis.

Eu­ro­par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, eu­ro­pie­čių ti­krai ne­rei­kia įti­ki­nė­ti, kad klau­si­mas rim­tas. „Siū­lau ne vaiz­duo­ti, kad svei­ka­tos pa­tai­sy­mas vie­nai die­nai yra svar­bus žings­nis iš­lais­vi­nant N. Sav­čen­ko, o su­sės­ti ir nu­spręs­ti ki­tus veiks­mus, ku­rie jai ti­krai pa­dė­tų – siū­ly­ki­me ati­tin­ka­mas sank­ci­jas, siųs­kim pro­tes­to no­tas, kel­kim klau­si­mą vi­so­se įma­no­mo­se tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, spaus­ki­me Ru­si­ją kiek­vie­na pro­ga pa­si­tai­kius. Ki­taip sa­kant, dirb­kim, nes jau vi­sai žmo­nės po­li­ti­kais ne­be­ti­kės. Be to, man ir ne­ra­mu da­ro­si. Po to­kių sim­bo­li­nių „ba­do“ ak­ci­jų dar im­sit, Pe­trai, ir jė­gų ne­tek­sit. Kaip tuo­met dirb­ti ga­lė­sit?” - klau­sia V. Ma­zu­ro­nis.

“Ko­le­gos Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio reak­ci­jos ti­krai ne­sup­ra­tau, gal ra­šė po so­čių pie­tų ? Va­len­ti­nai, jun­ki­tės prie ak­ci­jos ir Jū­sų po­li­ti­nis svo­ris tik iš­augs!”, - rep­li­ka­vo P. Auš­tre­vi­čius.

Sa­vo ak­ci­ją P. Auš­tre­vi­čius pra­dė­jo va­kar.