P.Auštrevičiaus iniciatyva 42 europarlamentarai kreipėsi į JAV Kongresą dėl padėties Ukrainoje
Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­ro Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus ini­cia­ty­va gru­pė Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių, pri­klau­san­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos – Ukrai­nos par­la­men­ti­nio aso­cia­ci­jos ko­mi­te­to de­le­ga­ci­jai bei ne­for­ma­liai eu­ro­pie­tiš­ko­sios Ukrai­nos drau­gų gru­pei, laiš­ku krei­pė­si į JAV Kong­re­są, pra­šy­da­mi su­telk­ti vi­sas jė­gas už­ti­kri­nant ukrai­nie­čių sau­gu­mą nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos.

Laiš­ką pa­si­ra­šė 42 eu­ro­par­la­men­ta­rai, tarp jų Lie­tu­vos at­sto­vai P.Auš­tre­vi­čius, Bro­nis Ro­pė, An­ta­nas Guo­ga, Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, Zig­man­tas Bal­čy­tis ir Lai­ma And­ri­kie­nė.

JAV Se­na­to ir Kong­re­so Ukrai­nos gru­pės na­riams ad­re­suo­ta­me laiš­ke tei­gia­ma, šiuo me­tu Ry­tų Ukrai­no­je vėl vyks­ta ka­ro veiks­mai, žūs­ta de­šim­tys ka­rei­vių ir ci­vi­lių, šim­tai su­žeis­tų­jų. Tūks­tan­čiai ukrai­nie­čių gy­ve­na bai­mė­je, ne­ži­no­da­mi, ar tu­rės van­dens, šil­dy­mą, elek­trą, be­veik du mi­li­jo­nai ukrai­nie­čių te­be­gy­ve­na lai­ki­nuo­se na­muo­se ir prie­glau­do­se, kai jiems te­ko bėg­ti iš oku­puo­tų Kry­mo, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko.

„Hu­ma­ni­ta­ri­nė ka­tas­tro­fa rea­li, to­dėl eu­ro­pie­tiš­ko­ji Ukrai­na ra­gi­na Jung­ti­nes Vals­ti­jas ir Eu­ro­pos Są­jun­gą veik­ti kar­tu ir ryž­tin­gai“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Eu­ro­par­la­men­ta­rų tei­gi­mu, gru­biai pa­žei­di­nė­da­mas Mins­ko su­si­ta­ri­mus ir bū­tent šiuo me­tu Krem­lius ir jo sam­di­niai sie­kia skal­dy­ti ir val­dy­ti.

„Tai, ar mes su­ge­bė­si­me at­sis­pir­ti šiai stra­te­gi­jai, bus ti­kras tran­sat­lan­ti­nės vie­ny­bės iš­ban­dy­mas. Tai taip pat par­odys, ar mes ga­li­me Ukrai­nai pa­siū­ly­ti dau­giau nei pa­ža­dus. Jei Jung­ti­nės Vals­ti­jos ar ku­ri nors Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė (ar­ba ke­lios ES vals­ty­bės) ban­dys pa­vie­niui siek­ti su­si­ta­ri­mo su pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu, tai­kos Ukrai­no­je ne­bus“, – pa­brė­žia­ma laiš­ke.

Anot laiš­ko au­to­rių, jau vien ban­dy­mas iš Va­ka­rų pu­sės siek­ti to­kio su­si­ta­ri­mo Krem­liaus po­žiū­riu bus ver­ti­na­mas kaip silp­nu­mas ir tik pa­kurs­tys Ru­si­jos ag­re­si­ją.

„Jei­gu V.Pu­ti­nas no­ri, kad sank­ci­jos bū­tų at­šauk­tos, Ru­si­ja pri­va­lo vi­siš­kai pa­si­trauk­ti iš Ukrai­nos ir Gru­zi­jos. V.Pu­ti­nas pri­va­lo gerb­ti Ru­si­jos tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir prie­vo­les, įskai­tant Hel­sin­kio bai­gia­mą­jį su­si­ta­ri­mą ir Bu­da­peš­to me­mo­ran­du­mą dėl sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo. V.Pu­ti­nas pri­va­lo pri­pa­žin­ti kiek­vie­nos vals­ty­bės tei­sę spręs­ti dėl sa­vo at­ei­ties“, – tvir­ti­na­ma laiš­ke.

Pa­brė­žia­ma, kad Ru­si­ja tu­ri už­da­ry­ti sa­vo pro­pa­gan­dos ma­ši­ną, o kar­tu su ja – in­ter­ne­to tro­lių ir ki­ber­ne­ti­nių įsi­lau­žė­lių ar­mi­ją. Taip pat bū­ti­na, kad pa­čio­je Ru­si­jo­je V.Pu­ti­nas su­grą­žin­tų tei­sės vir­še­ny­bę ir nu­sto­tų per­se­kio­ti sa­vo po­li­ti­nius opo­nen­tus, ži­niask­lai­dą ir žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tus.

„Mes, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai, krei­pia­mės į Jus, ko­le­gas ir drau­gus JAV Kong­re­se, drau­ge su­telk­ti vi­sas jė­gas ir už­ti­krin­ti, kad Ukrai­no­je įsi­vy­rau­tų tai­ka, kles­tė­ji­mas ir sau­gu­mas. Tuo tiks­lu no­rė­tu­me, kad Jūs aps­vars­ty­tu­mė­te ga­li­my­bę Eu­ro­pos Par­la­men­te su­reng­ti bend­rą aukš­čiau­sio ly­gio kon­fe­ren­ci­ją dėl Ukrai­nos“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Anot jo, kon­fe­ren­ci­jos tiks­las bū­tų įver­tin­ti jau pa­siek­tą pa­žan­gą Ukrai­no­je ir ap­sib­rėž­ti, ko­kių dar bend­rų pa­stan­gų rei­kia jai su­stip­rin­ti. Toks vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas vai­ni­kuo­tų šių me­tų ge­gu­žę ar bir­že­lį pla­nuo­ja­mą pa­tvir­tin­ti be­vi­zį re­ži­mą su Eu­ro­pos Są­jun­ga Ukrai­nos pi­lie­čiams.