Oro policijos misiją perims Prancūzija ir Vokietija
NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos vyk­dy­mą Bal­ti­jos ša­ly­se nuo rug­sė­jo pe­rims Pra­ncū­zi­ja ir Vo­kie­ti­ja, BNS pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pra­ncū­zų kon­tin­gen­tas su nai­kin­tu­vais „Mi­ra­ge“ pa­keis šiuo me­tu Šiau­lių Avia­ci­jos ba­zė­je bu­din­čius por­tu­ga­lus.

Es­ti­jos Ema­rio ba­zė­je mi­si­ją iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pe­rims Vo­kie­ti­ja su nai­kin­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“.

Oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai įpras­tai ke­lis­kart per sa­vai­tę ly­di tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skren­dan­čius Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius.

Ši mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­do­ma nuo 2004 me­tų, Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai ta­pus NA­TO na­rė­mis. Pa­sta­rai­siais me­tais iš­au­gus Ru­si­jos ka­ri­niam ak­ty­vu­mui, Bal­ti­jos ša­lys no­rė­tų, kad jo­se esan­tys są­jun­gi­nin­kų nai­kin­tu­vai kri­zės at­ve­ju ga­lė­tų vyk­dy­ti ko­vi­nes už­duo­tis.