Oro gynybos sistemoms Lietuva planuoja išleisti per 100 mln. eurų
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.

„Pla­nuo­ja­me iš­leis­ti apie 100 su tru­pu­čiu mi­li­jo­nų eu­rų“, – BNS sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Šio­mis sis­te­mo­mis bū­tų ap­rū­pin­tos dvi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ba­te­ri­jos – kuo­pos ati­tik­me­nys.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja BNS in­for­ma­vo, kad vie­nai ba­te­ri­jai pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti du pa­lei­dė­jus. Pa­lei­dė­jai yra kon­tei­ne­riai, ku­riuo­se tal­pi­na­mos ra­ke­tos ir iš ku­rių šau­na­ma į oro tai­ki­nį.

Kiek­vie­na ba­te­ri­ja taip pat bū­tų ap­rū­pin­ta ug­nies val­dy­mo cen­tru ir ra­da­ru.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri tik ar­ti­mo­jo nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nes sis­te­mas, to­dėl įsi­gi­jus vi­du­ti­nio nuo­to­lio sis­te­mas ka­riai prieš­inin­ko lėk­tu­vus ga­lė­tų pa­siek­ti ke­lis kar­tus to­liau.

Apie de­ry­bas su nor­ve­gais dėl NA­SAMS įsi­gi­ji­mo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė šių me­tų ge­gu­žę.