Orios senatvės metais siūloma paskelbti 2016-uosius
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) siū­lo 2016-uo­sius pa­skelb­ti Orios se­nat­vės me­tais.

Per­nai mi­nis­te­ri­ja bu­vo pa­siū­liu­si, kad Orios se­nat­vės me­tais tap­tų 2015-ie­ji, tam bu­vo pri­ta­ru­si Vy­riau­sy­bė, ta­čiau Sei­mas ne­priė­mė rei­kia­mų spren­di­mų.

„Sei­mas ne­spė­jo pri­im­ti Vy­riau­sy­bes siū­ly­to nu­ta­ri­mo dėl 2015 me­tų pa­skel­bi­mo Orios se­nat­vės me­tais, to­dėl pa­kar­to­ti­nai tei­kia­mas siū­ly­mas (pra­šant at­šauk­ti anks­tes­nį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą)“, - aiš­ki­na SAM.

Ini­cia­ty­va 2016-uo­sius pa­skelb­ti Orios se­nat­vės me­tais aiš­ki­na­ma sie­kiu at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į esa­mus ir ar­tė­jan­čius se­nė­jan­čios vi­suo­me­nės iš­šū­kius bei po­rei­kiu jau da­bar jiems reng­tis.

„Ge­ri­nant vy­res­nio am­žiaus žmo­nių svei­ka­tą, su­ma­žė­tų ir jų so­cia­li­nė at­skir­tis – svei­kes­nis žmo­gus ga­lė­tų ak­ty­viau da­ly­vau­ti so­cia­li­nia­me gy­ve­ni­me, be to, il­giau iš­lik­tų sa­va­ran­kiš­kas ir ne­tap­tų naš­ta sa­vo ar­ti­mie­siems ir (ar­ba) vals­ty­bei“, - aiš­ki­na mi­nis­te­ri­ja.

Sei­mui pa­skel­bus 2016-uo­sius Orios se­nat­vės me­tais, bū­tų tvir­ti­na­mas veiks­mų pla­nas, kaip di­din­ti pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, tai­ko­mų svei­kam se­nė­ji­mui ska­tin­ti, veiks­min­gu­mą.

Šis pla­nas apim­tų ne tik vy­res­nių as­me­nų svei­ka­tos, bet ir jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bės, sa­va­ran­kiš­ku­mo ir dar­bin­gu­mo di­di­ni­mo, so­cia­li­nės at­skir­ties ir skur­do ma­ži­ni­mo, vi­suo­me­nės ir šių as­me­nų po­žiū­rio į se­nat­vę ge­ri­ni­mo klau­si­mus.