Organus gabenantys sraigtasparniai prie ligoninių leidžiasi stadionuose ar pievose
 Prie Lie­tu­vos li­go­ni­nių kol kas ne­sant tin­ka­mų aikš­te­lių sraig­tas­par­niams, do­no­rų or­ga­nus bei me­di­kus sku­bioms ope­ra­ci­joms ga­be­nan­tys or­lai­viai lei­džia­si pie­vo­se, mo­kyk­lų sta­dio­nuo­se ar trans­por­to žie­duo­se.

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų bū­ti baig­ta įreng­ti to­kia aikš­te­lė Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­kų te­ri­to­ri­jo­je, Kau­no kli­ni­kos yra par­en­gu­sios aikš­te­lės pro­jek­tą, ta­čiau kol kas nė­ra ži­no­ma, ka­da ji bus pra­dė­ta įreng­ti.

Tuo tar­pu tiek transp­lan­to­lo­gai, tiek jiems par­amą tei­kian­čių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai pa­ste­bi, kad kiek­vie­nas toks nu­si­lei­di­mas su­ke­lia pa­pil­do­mų rū­pes­čių dėl sau­gu­mo, su­gaiš­ta­ma dau­giau lai­ko. Prob­le­mą čia įžvel­gia ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ža­dan­ti ieš­ko­ti lė­šų to­kioms aikš­te­lėms.

Lei­džia­si pie­vo­se, sta­dio­nuo­se ir trans­por­to žieduose

Šią sa­vai­tę me­di­kai pra­ne­šė apie sėk­min­gą or­ga­nų ga­be­ni­mo ope­ra­ci­ją, ku­rios me­tu iš Lat­vi­jos ka­ri­niu sraig­tas­par­niu į Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­kas at­skrai­din­tos do­no­ri­nės ke­pe­nys. So­cia­li­nia­me tink­le pa­vie­šin­ta nuo­trau­ka, ku­rio­je ma­to­mas trans­por­to žie­de be­si­lei­džian­tis sraig­tas­par­nis, su­lau­kė daug tei­gia­mų ko­men­ta­rų ir lin­kė­ji­mų pa­cien­tui bei jį ope­ruo­jan­tiems me­di­kams.

Vis dėl­to tiek sraig­tas­par­niais vyks­tan­tys transp­lan­to­lo­gai, tiek juos skrai­di­nan­tys pa­sie­nie­čiai ir ka­riai mie­liau leis­tų­si li­go­ni­nių te­ri­to­ri­jo­se esan­čio­se tam skir­to­se aikš­te­lė­se.

„Kai nė­ra aikš­te­lių, at­si­ran­da sau­gu­mo prob­le­ma: ir pa­tiems pi­lo­tams, ku­rie lei­džia­si ne­pri­tai­ky­to­se vie­to­se, ir ap­lin­kai. Ypač nak­tį ky­la tam ti­krų nuo­gąs­ta­vi­mų, kad ne­bū­tų pa­da­ry­ta ža­los: lei­džian­tis sraig­tas­par­niui su­si­da­ro la­bai di­de­lės oro sro­vės“, – BNS sa­kė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos at­sto­vas Gied­rius Mi­šu­tis.

Jo tei­gi­mu, nors jo­kių rim­tų in­ci­den­tų kol kas nė­ra įvy­kę, to­kiais at­ve­jais ne­ri­mau­ja­ma, kad sraig­tas­par­nis ga­li ap­ga­din­ti sta­dio­no dan­gą, jo su­kel­ti oro gū­siai – pri­da­ry­ti ža­los ap­link esan­tiems ob­jek­tams.

Lei­džian­tis to­kio­se te­ri­to­ri­jo­se, rei­ka­lin­ga ir po­li­ci­jos pa­gal­ba, kad bū­tų su­stab­dy­tas eis­mas ir pa­si­rū­pin­ta ki­to­mis sau­gu­mo prie­mo­nė­mis.

Vil­niu­je sraig­tas­par­nis lei­džia­si San­ta­riš­kių trans­por­to žie­de, prie Kau­no kli­ni­kų – į ne­to­lie­se esan­čios mo­kyk­los sta­dio­ną, o nak­tį, jei­gu nė­ra au­to­mo­bi­lių, į sto­vė­ji­mo aikš­te­lę prie li­go­ni­nės Trau­mų ir sku­bios pa­gal­bos cen­tro. Esant pra­stes­niam orui, or­lai­viai lei­džia­si oro uos­tuo­se. Ka­riš­kių sraig­tas­par­niai taip pat lei­džia­si Kau­ne esan­čia­me Ka­ri­nių oro pa­jė­gų pos­te, ta­čiau jis, kaip ir oro uos­tai, yra ge­ro­kai nu­to­lęs nuo li­go­ni­nių, ku­rio­se at­lie­ka­mos transp­lan­ta­ci­jos. Klai­pė­do­je sraig­tas­par­niai lei­džia­si prie Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės esan­čio­je pie­vo­je.

„Bu­vo toks at­ve­jis, kai Uk­mer­gė­je tu­rė­jo leis­tis sraig­tas­par­nis, nak­ties me­tu sta­dio­ną apš­vie­tė ne­to­li vy­ku­sio­se ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se da­ly­va­vę ka­riš­kiai su au­to­mo­bi­lių ži­bin­tais. Tai iš­ties pa­gir­ti­na as­me­ni­nė ini­cia­ty­va“, – BNS pa­sa­ko­jo Na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ci­jos biu­ro at­sto­vė Ra­sa Pe­kars­kie­nė.

San­ta­riš­kių aikš­te­lė jau bai­gia­ma, Kau­no Kli­ni­kų – kol kas tik popieriuje

Di­džio­sios Lie­tu­vos li­go­ni­nės taip pat tei­gia su­pran­tan­čios to­kių aikš­te­lių svar­bą. Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se aikš­te­lė jau bai­gia­ma, o Kau­no kli­ni­kos yra par­en­gu­sios aikš­te­lės pro­jek­tą, ta­čiau kol kas ne­aiš­ku, ka­da jis bus įgy­ven­din­tas.

„Aikš­te­lė yra įren­gi­nė­ja­ma ša­lia mū­sų li­go­ni­nės, tik ji dar ne­baig­ta. Ir pri­klau­so­mai nuo to, ko­kie sraig­tas­par­niai lei­džia­si, jau yra ke­lis kar­tus lei­dę­si ir aikš­te­lė­je ša­lia San­ta­riš­kių, ta­čiau kai iš kraš­to ap­sau­gos mes gau­na­me di­des­nį sraig­tas­par­nį, jie ten dar ne­ga­li leis­tis“, – pa­sa­ko­jo San­ta­riš­kių kli­ni­kų at­sto­vė Gi­ta­na Le­tu­kie­nė.

Sa­vo aikš­te­lei fi­nan­sa­vi­mo lau­kia ir Kau­no kli­ni­kos, ku­rios dar 2015 me­tais par­en­gė tech­ni­nį pro­jek­tą skly­pe Kli­ni­kų te­ri­to­ri­jo­je. Taip pat gau­ti ir sta­ty­bą lei­džian­tys do­ku­men­tai.

„Pro­jek­tas par­eng­tas, at­siž­vel­giant į ge­riau­sius Va­ka­rų ša­lių pa­vyz­džius. Šiuo me­tu ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo, jog bū­tų ga­li­ma šį pro­jek­tą įvyk­dy­ti“, – BNS nu­ro­dė Kli­ni­kų at­sto­vė Eg­lė Au­dic­kai­tė.

Skai­čiuo­ja­ma, kad to­kios aikš­te­lės įren­gi­mas prie Kau­no kli­ni­kų at­siei­tų apie 250 tūkst. eu­rų.

Pa­sak pa­sie­nie­čių at­sto­vo G.Mi­šu­čio, to­kio­je aikš­te­lė­je tu­ri bū­ti tin­ka­mas apš­vie­ti­mas ir sig­na­li­nės švie­sos, ji tu­ri ati­tik­ti avia­ci­jos ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. To­kios aikš­te­lės Eu­ro­pos są­jun­gos lė­šo­mis yra įreng­tos dau­ge­ly­je pa­sie­nie­čių už­kar­dų.

Kaip BNS sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos at­sto­vė Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė, mi­nis­te­ri­ja ieš­ko bū­dų įreng­ti aikš­te­les prie li­go­ni­nių, ne­pa­lie­kant joms vi­sos fi­nan­si­nės naš­tos.

„Taip pat su aikš­te­lė­mis la­bai glau­džiai su­si­jęs ir ki­tas svar­bus klau­si­mas – su­dė­tin­gų, su­nkios būk­lės li­go­nių ir transp­lan­ta­ci­jai rei­ka­lin­gų or­ga­nų ga­be­ni­mas sraig­tas­par­niais. Tai na­tū­ra­lus po­rei­kis, nes ne­re­tai to­kių si­tua­ci­jų bū­na, kai pri­rei­kia sku­biai ga­ben­ti, kai gy­vy­biš­kai bran­gi kiek­vie­na se­kun­dė“, – sa­kė mi­nis­tro at­sto­vė.

Pa­sak jos, šie klau­si­mai ne kar­tą ap­tar­ti su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ci­jos biu­ro duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je iš vi­so at­lik­ta 221 transp­lan­ta­ci­ja. Sraig­tas­par­niais ga­be­na­mi tie or­ga­nai, ku­riuos rei­kia transp­lan­tuo­ti itin grei­tai, pa­vyz­džiui, do­no­ri­nės šir­dys, taip pat ke­pe­nys. Ki­ti or­ga­nai tarp mies­tų per­ve­ža­mi grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liais.