Optimizacija ateina ir pas ugniagesius: mažins vadovų skaičių
Sa­vo veik­lą op­ti­mi­zuo­ja ir ug­nia­ge­siai – bus at­si­sa­ky­ta prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo tar­ny­bų vir­ši­nin­kų pa­va­duo­to­jų, Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros pos­ky­rių vir­ši­nin­kų ir ko­men­dan­tų eta­tų. Ma­no­ma, kad, įgy­ven­di­nus šią re­for­mą, per me­tus bus su­tau­po­ma apie 800 tūkst. eu­rų.

„Prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo tar­ny­bų vir­ši­nin­kų pa­va­duo­to­jų funk­ci­jos bus per­kel­tos tar­ny­bų vir­ši­nin­kams. Pa­va­duo­to­jams bus pa­siū­ly­tos ki­tos par­ei­gos. Pa­nai­ki­nus Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros pos­ky­rių vir­ši­nin­kų eta­tus, bus įsteig­ti vy­riau­sių­jų spe­cia­lis­tų eta­tai. Ne­sant tar­ny­bos vir­ši­nin­ko, jie vyk­dys jo funk­ci­jas. Ne­liks ir Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros pos­ky­rių. Pa­gal nau­ją­ją struk­tū­rą, prieš­gais­ri­nė­se gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­se bus tar­ny­bos vir­ši­nin­kas, vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, vy­res­ny­sis ins­pek­to­rius ir ins­pek­to­rius“ – sa­ko Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Ka­na­pic­kas.

Pir­ma­die­nį Tel­šių aps­kri­ties prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo val­dy­bo­je, Kau­no aps­kri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos 5-ojo­je ko­man­do­je ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te vy­ko de­par­ta­men­to va­do­vy­bės su­si­ti­ki­mai su prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo tar­ny­bų vir­ši­nin­kais, vir­ši­nin­kų pa­va­duo­to­jais ir Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros pos­ky­rių vir­ši­nin­kais. Jų me­tu bu­vo kal­bė­ta apie tar­ny­bo­se nu­ma­to­mus po­ky­čius.

Šių su­si­ti­ki­mų me­tu PAGD di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Lu­ko­šius ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas M.Ka­na­pic­kas pa­aiš­ki­no, kaip de­par­ta­men­tas siū­lo op­ti­mi­zuo­ti prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo tar­ny­bų ad­mi­nis­tra­ci­nes struk­tū­ras ir veik­lą.

„Sie­kia­me at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nių val­dy­mo gran­džių ir ma­žin­ti va­do­vau­jan­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių. Keis­tis mus ver­čia ir tei­sės ak­tai, ir ap­lin­ky­bės,“ – sa­kė K.Lu­ko­šius.

„Dar­bų bus dau­giau. Ug­nia­ge­siams rei­kės ir pre­ven­ci­nes ak­ci­jas reng­ti, ins­pek­to­riams pri­si­dė­ti prie gais­rų ge­si­ni­mo, jei­gu rei­kės pa­gal­bos, pa­dės aps­kri­čių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos. Ta­čiau ki­to ke­lio, no­rint iš­lai­ky­ti žmo­nes, at­lik­ti vi­sus dar­bus ir kel­ti at­ly­gi­ni­mus nė­ra,“ – sa­kė di­rek­to­rius. Jis tei­gė, jo šią re­for­mą nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti dar šiais me­tais, vė­liau­siai iki me­tų pa­bai­gos.

Lie­tu­vo­je gais­rų kas­met ma­žė­ja. Pa­vyz­džiui, 2016-siais Lie­tu­vo­je ki­lo dau­giau nei 10 tūks­tan­čių gais­rų. Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tais, jų su­ma­žė­jo 16,4 proc. Gais­ruo­se žu­vo 101 žmo­gus (2015 m. – 125), iš jų 5 vai­kai (6), o 204 gy­ven­to­jai (206) pa­ty­rė trau­mų. Ly­gi­nant su pen­ke­rių me­tų žu­vu­sių žmo­nių vi­dur­kiu (139), jų žu­vo 27,3 proc. ma­žiau. Tai pats ma­žiau­sias per dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus žu­vu­sių­jų gais­ruo­se skai­čius.

Kaip skel­bia PAGD, Vy­riau­sy­bė ba­lan­džio 26 die­nos nu­ta­ri­mu pri­ta­rė Vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­kei­ti­mams ir įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­tei­kė Sei­mui. At­siž­vel­giant į tai, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus įsa­ky­mu de­par­ta­men­te bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Ji pa­tei­kė pa­siū­ly­mus dėl vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos veik­los or­ga­ni­za­vi­mo to­bu­li­ni­mo.

Sa­vo veik­lą jau yra op­ti­mi­za­vu­si po­li­ci­ja. Ji taip pat at­si­sa­kė per­tek­li­nių par­ei­gy­bių ir šias pa­jė­gas nu­krei­pė rea­ga­vi­mui į įvy­kius. Po­li­ci­ja taip pat at­si­sa­kė se­nų pa­sta­tų – jų iš­lai­ky­mui ir re­mon­tams skir­tos lė­šos da­bar bus nau­do­ja­mos par­ei­gū­nų ap­rū­pi­ni­mui – už su­tau­py­tus pi­ni­gus bus per­ka­mos lie­me­nės, šo­vi­niai, an­tran­kiai, elek­tros šo­ko prie­tai­sai.