Opozicijos nepasitenkinimas ministre auga
Po tra­ge­di­jos Vi­li­jam­po­lė­je Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja ža­da kel­ti klau­si­mą dėl So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) va­do­vės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės tin­ka­mu­mo to­liau ei­ti par­ei­gas. Ta­čiau opo­zi­ci­jai ga­li pri­trūk­ti jė­gų ją at­sta­ty­din­ti, nes val­dan­tie­ji, nors taip pat ne­ven­gia pa­kri­ti­kuo­ti mi­nis­trės, ma­no, kad ši ga­li baig­ti ka­den­ci­ją.

Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­mus su­krė­tęs dar vie­nas skan­da­las, kai iš­kri­tęs pro lan­gą žu­vo 11 me­tų glo­bo­ti­nis, pa­ska­ti­no Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vus vėl svars­ty­ti ga­li­my­bę reng­ti in­ter­pe­lia­ci­ją A. Pa­be­dins­kie­nei. Tai ža­da­ma svars­ty­ti pra­si­dė­jus Sei­mo ru­dens se­si­jai.

Gin­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trę sto­jo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Ieš­kos sąjungininkų

Dar me­tų pra­džio­je pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę iš A. Pa­be­dins­kie­nės rei­ka­la­vu­sios Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis LŽ tei­gė per pa­sta­ruo­sius mė­ne­sius dar la­biau įsi­ti­ki­nęs, kad po­li­ti­kė sė­di ne sa­vo kė­dė­je, o jos va­do­va­vi­mas SADM yra ža­lin­gas. „Jos ne­veik­lu­mas so­cia­li­nė­je sri­ty­je vals­ty­bei kai­nuo­ja la­bai bran­giai“, – pa­žy­mė­jo jis.

A. Pa­be­dins­kie­nei prie­kaiš­tau­ja­ma dėl so­cia­li­nės glo­bos įstai­gas kre­čian­čių skan­da­lųir ne­pa­siek­to ža­dė­to pro­ver­žio jas pert­var­kant. Mi­nis­trė kri­ti­kuo­ja­ma tryp­čio­jan­ti vie­to­je dėl sko­lo­se sken­din­čios „Sod­ros“ re­for­mos. Taip pat opo­zi­ci­ja ne­pa­mir­šo, kad SADM prie nau­jo so­cia­li­nio mo­de­lio ren­gi­mo pri­si­dė­ju­siems sa­vo dar­buo­to­jams mo­kė­jo pa­pil­do­mai. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tai yra pa­va­di­nu­si „vals­ty­bės pi­ni­gų plo­vi­mu, pa­si­pi­ni­ga­vi­mu“.

Po dau­giau nei sa­vai­tės Sei­mui su­si­rin­kus į ru­dens se­si­ją li­be­ra­lai su ki­tais par­la­men­ta­rais ža­da tar­tis dėl ga­li­my­bės reng­ti in­ter­pe­lia­ci­ją ra­gi­ni­mų trauk­tis ne­gir­din­čiai A. Pa­be­dins­kie­nei. Vis dėl­to E. Ma­siu­lis pri­pa­ži­no, kad pro­ce­sas į prie­kį pa­ju­dė­tų tik tuo­met, jei at­si­ras­tų šią idė­ją pa­lai­kan­čių val­dan­čių­jų. „Reng­ti in­ter­pe­lia­ci­ją ne­tu­rint jo­kios ga­ran­ti­jos, kad bent da­lis koa­li­ci­jo­je esan­čių par­la­men­ta­rų už ją bal­suos, ži­no­ma, yra at­sa­ko­my­bės kė­li­mas, tik re­zul­ta­to ne­pa­siek­tu­mė­me. Jei­gu ra­sis pa­kan­ka­mai są­jun­gi­nin­kų, ti­krai im­si­mės veiks­mų“, – sa­kė jis.

Pik­ti­na­si neveiklumu

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys taip pat tvir­ti­no esan­tis ne­pa­ten­kin­tas A. Pa­be­dins­kie­nės veik­la. „Iš mi­nis­te­ri­jos nė­ra jo­kios pro­duk­ci­jos, nie­ko. Jei kas ir at­ei­na, yra to­kios ko­ky­bės, kad ne­įma­no­ma svars­ty­ti. Taip bu­vo su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mu, ku­riam pa­teik­ta per 100 pa­tai­sų ir šūs­nis Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Ar tai ga­li­ma pa­va­din­ti dar­bu?“ – pik­ti­no­si jis.

R. J. Da­gys ne­slė­pė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo SADM po­žiū­riu į šei­mas, abe­jo­nių jam ke­lian­čiu vals­ty­bės pi­ni­gų skirs­ty­mu tam ti­kriems pro­jek­tams. „Di­džiau­sia prob­le­ma, ku­rią su­ke­lia mi­nis­te­ri­ja, – so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos re­for­ma ir da­bar­ti­nis Dar­bo ko­dek­so pa­tei­ki­mas, kur yra be­ga­lė ne­su­de­rin­tų, ne­sis­te­mi­nių, frag­men­ti­nių da­ly­kų. Tai at­spin­di ti­krą­ją mi­nis­te­ri­jos dar­bo ko­ky­bę. Mi­nis­trė per tre­jus me­tus ne­nu­vei­kė nie­ko, kad šio­je sri­ty­je at­si­ras­tų dau­giau aiš­ku­mo“, – tvir­ti­no jis.

Pa­si­gen­da pokyčių

Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Ju­ras Po­že­la su­ti­ko, kad SADM de­rė­tų dirb­ti ak­ty­viau, o A. Pa­be­dins­kie­nė ga­lė­tų par­ody­ti ly­de­rys­tę. „Sup­ran­ta­ma bend­ra vals­ty­bės si­tua­ci­ja, kai mi­nis­tras ne­ga­li pa­kel­ti pen­si­jų ar ki­tų so­cia­li­nių iš­mo­kų. Ta­čiau rei­ka­lin­gos sis­te­mi­nės re­for­mos nė­ra da­ro­mos. Vyks­ta dar­bas, bet nė­ra po­ky­čių, per­mai­nų ar struk­tū­ri­nių re­for­mų, ku­rios šiai sis­te­mai yra bū­ti­nos“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Kar­tu J. Po­že­la pa­ti­ki­no, kad to­kia jo nuo­mo­nė ne­reiš­kia, jog jis yra už A. Pa­be­dins­kie­nės at­sta­ty­di­ni­mą.

Opo­nen­tai sie­kia dėmesio

A. Pa­be­dins­kie­nę užs­to­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius. „Jau 20 me­tų vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­joms yra rei­ka­lin­ga pert­var­ka, tad no­ri­si pa­klaus­ti kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų, ku­rie šian­dien yra opo­zi­ci­jo­je ir ke­lia at­sa­ko­my­bės klau­si­mą dėl Vi­li­jam­po­lė­je įvy­ku­sios tra­giš­kos ne­lai­mės, ko­dėl bū­da­mi val­džio­je jie nie­ko ne­da­rė, kad si­tua­ci­ja glo­bos na­mų sis­te­mo­je pa­si­keis­tų? Tra­giš­ką įvy­kį ban­do­ma iš­nau­do­ti kaip įran­kį, kai ku­riems po­li­ti­kams sie­kiant dau­giau dė­me­sio“, – pik­ti­no­si jis.

Prem­je­ras aiš­ki­no, kad ši Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo glo­bos na­mų pert­var­ką dar iki ne­lai­mės Vi­li­jam­po­lės glo­bos na­muo­se. Sei­mui jau pa­teik­tas ir ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­tas svars­ty­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Ge­gu­žę pert­var­kai at­rink­tos 27 įstai­gos. „Pro­ce­sas nė­ra toks grei­tas, kaip no­rė­tų­si, nes tu­ri bū­ti kruopš­čiai ruo­šia­ma­si ir dir­ba­ma su šei­mo­mis, no­rin­čio­mis ir ga­lin­čio­mis glo­bo­ti, tu­ri bū­ti švie­čia­ma, su­teik­ta rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja ir ži­nios, kad vai­kas, aug­da­mas šei­mo­je ar šei­my­no­je, ti­krai jaus­tų ši­lu­mą, o ne tap­tų pa­si­pel­ny­mo šal­ti­niu“, – pa­brė­žė A. But­ke­vi­čius.

Kaip vyks­tan­čios glo­bos na­mų pert­var­kos pa­vyz­dį A. But­ke­vi­čius pa­tei­kė Ma­ri­jam­po­lės vai­kų glo­bos na­mus „Pu­ti­nas“. Nuo ryt­die­nos vi­si šios įstai­gos glo­bo­ti­niai pra­dės gy­ven­ti dvie­juo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se. Prem­je­ras taip pat pa­mi­nė­jo, kad A. Pa­be­dins­kie­nė įpa­rei­go­ta sku­biau vyk­dy­ti pert­var­ką Vi­li­jam­po­lės glo­bos na­muo­se.