Opozicijos darbų programa galutinai atmesta – neeilinė sesija baigta
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­kęs tęs­ti ne­ei­li­nės se­si­jos te­tru­ko ke­lias mi­nu­tes – opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­ta se­si­jos dar­bų prog­ra­ma bu­vo at­mes­ta.

Už tai, kad opo­zi­ci­jos dar­bų prog­ra­ma bū­tų at­mes­ta, bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai, prieš ir su­si­lai­kė 36 par­la­men­ta­rai.

Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė taip pat pa­skel­bė bal­sa­vi­mą dėl ne­ei­li­nės se­si­jos bai­gi­mo, ir šį­kart už tai bu­vo 68 Sei­mo na­riai, prieš – 36, du Sei­mo na­riai su­si­lai­kė.

Ne­ei­li­nė se­si­ja baig­ta him­nu. Po­sė­dis te­tru­ko dvy­li­ka mi­nu­čių.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį grį­žo tęs­ti ne­ei­li­nės se­si­jos po Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mo, kad nu­trau­kiant opo­zi­ci­jos su­šauk­tą se­si­ją pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­žeis­ta pro­ce­dū­ra.

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį nu­spren­dė, kad va­sa­rio 17 die­ną bai­giant ne­ei­li­nę se­si­ją pa­da­ry­tas Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mas: pro­jek­tas dėl se­si­jos dar­bų prog­ra­mos tu­rė­jo bū­ti tei­kia­mas dar vie­nam bal­sa­vi­mui – dėl ga­lu­ti­nio at­me­ti­mo. „Sei­mas ta­da tu­rė­jo bal­suo­ti, ar at­mes­ti, ir tik ta­da su­gie­do­ti him­ną“, – tei­gė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Leo­nar­das Tal­mon­tas.

Sei­mo opo­zi­ci­nių frak­ci­jų ini­cia­ty­va su­rin­kus 48 par­la­men­ta­rų par­ašus pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­šauk­ta ne­ei­li­nė se­si­ja, ta­čiau val­dan­čių­jų bal­sais ne­pri­tar­ta pa­teik­tai dar­bų prog­ra­mai. Už ją po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 31 Sei­mo na­rys, prieš bu­vo 21, su­si­lai­kė 44 par­la­men­ta­rai.

Po ne­sėk­min­go bal­sa­vi­mo su­gie­do­jus him­ną Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas pa­skel­bė, kad se­si­ja baig­ta.

Opo­zi­ci­ja rei­ka­lau­ja, kad jos ini­ci­juo­ta ne­ei­li­nė se­si­ja bū­tų tę­sia­ma, ar­gu­men­tuo­da­ma pro­ce­dū­ri­niais pa­žei­di­mais ir Kons­ti­tu­ci­jo­je įra­šy­ta ga­li­my­be Sei­mo ma­žu­mai ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nę se­si­ją.

Opo­zi­ci­ja su­šau­kė ne­ei­li­nę se­si­ją siū­ly­da­ma pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je nu­teis­tam šios par­ti­jos at­sto­vui Vy­tau­tui Gap­šiui, taip pat su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją aiš­kin­tis, ko­kia yra Dar­bo par­ti­jos prieš maž­daug de­šimt­me­tį ne­aps­kai­ty­tų 24 mln. li­tų (be­veik 7 mln. eu­rų) kil­mė, pra­dė­ti par­la­men­ti­nius ty­ri­mus dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos.

Kreip­sis į KT

Sei­mo opo­zi­ci­ja dėl nu­trauk­tos ne­ei­li­nės se­si­jos kreip­sis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT), sa­ko opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius.

„Sei­mas šian­dien pa­tvir­ti­no sa­vo dar­bot­var­kę, ku­rio­je bu­vo įtrauk­ti vi­si nu­ma­ty­ti klau­si­mai, ta­čiau po pir­mo klau­si­mo (Sei­mo pir­mi­nin­kė) L.Grau­ži­nie­nė nu­ta­rė už­baig­ti se­si­ją. Tai yra sa­va­va­liš­kas spren­di­mas, bul­do­ze­riu per­va­žiuo­jant per vi­sas kons­ti­tu­ci­nes opo­zi­ci­jos tei­ses, ir mes ra­šy­si­me skun­dą Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui ir iš es­mės gin­si­me kons­ti­tu­ci­nes ver­ty­bes“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.Ku­bi­lius.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio tei­gi­mu, nors Sei­mas ne­pri­ta­rė se­si­jos dar­bų prog­ra­mai, vis vie­na tu­rė­jo tęs­ti po­sė­dį, nes pa­sit­vir­ti­no pa­ties po­sė­džio dar­bot­var­kę. Pa­sak A.Ku­bi­liaus, se­si­jos dar­bų prog­ra­ma ne­sąs es­mi­nis do­ku­men­tas, ku­rio ne­pat­vir­ti­nus ne­ga­li­ma dirb­ti to­liau.

„Mes kreip­si­mės į KT, nes ma­to­me la­bai gru­bų Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mą ši­taip or­ga­ni­zuo­jant po­sė­džius. Šio­je vie­to­je L.Grau­ži­nie­nės vaid­muo tai pat bus ver­tas mū­sų įver­ti­ni­mo, nors, be abe­jo, tai el­ge­sys vi­sos po­zi­ci­jos, ir to­dėl tu­ri­me svars­ty­ti bend­rai klau­si­mą, ar val­dan­ti koa­li­ci­ja ir jos ly­de­ris prem­je­ras pa­jė­gūs to­liau pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją val­dy­ti Lie­tu­vą“, – sa­kė A.Ku­bi­lius ko­men­tuo­da­mas, ar ne­ke­ti­na kel­ti pa­si­ti­kė­ji­mo par­la­men­to va­do­ve klau­si­mo.

Klau­sia­mas, ko­kį kon­kre­čiai tei­sės ak­tą opo­zi­ci­ja skųs Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui, A.Ku­bi­lius sa­kė, jog tai bus spren­di­mas nu­trauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas spren­džia, ar pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui ne­prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mai ir ki­ti Sei­mo pri­im­ti ak­tai, dėl to į KT ga­li kreip­tis ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis Sei­mo na­rių.

„(Skų­si­me) spren­di­mą, ku­ris įra­šy­tas į Sei­mo pro­to­ko­lą, nu­trauk­ti se­si­ją ne­svars­čius jos es­mi­nių klau­si­mų ar tu­ri­nio. Aš esu įsi­ti­ki­nęs, kad KT tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę gin­ti es­mi­nes kons­ti­tu­ci­nes ver­ty­bes, ku­rias val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja pa­žei­džia taip gru­biai, kaip bu­vo pa­da­ry­ta šian­dien ir pa­ėju­sią sa­vai­tę“, – sa­kė A.Ku­bi­lius.